Artiklar

Valplattform för Vänsterpartiet i Skövde, kommunvalet 2010!

Vänsterpartiet vill satsa på världens bästa välfärd utan vinstintresse!

Vänsterpartiet vill skapa och bygga världens bästa välfärd – utan vinstintressen. Vi tror att människor vill kunna känna sig trygga med att välfärdstjänsterna finns tillgängliga där man bor, när man behöver dem.
Det är målet med vår välfärdspolitik. Inte privata vinster.
Välfärden och välfärdsjobben är livsviktiga, det ska märkas genom bra resurser till omsorgen av våra äldre och till alla andra grupper som behöver samhällets stöd.
De anställdas löner, arbetsvillkor, inflytande och möjligheter till utveckling i arbetet måste förbättras.
Vi vill att kommunen ska var ett föredöme som arbetsgivare. Normen ska vara rätt till heltid, deltid ska vara en möjlighet!

1. Vänsterpartiet vill satsa på jobben i Skövde

Vänsterpartiet vill investera för att skapa nya jobb inom infrastruktur och grön el. På samma sätt vill vi investera i människorna för att få jobb, utbildning och rehabilitering.
Vi vill se satsningar inom de kommunala verksamheterna för att trygga och utveckla jobben i Skövde.
Vi vill se att kommunen garanterar alla unga jobb, ungdomspraktik eller utbildning för att skapa sysselsättning och få bort den höga ungdomsarbetslösheten.
Vi vill se att kommunen tar ett mycket stort och aktivt ansvar för att skapa jobb.
Vi vill också se att kommunen medverkar tillsammans med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i rehabiliteringsinsatser så sjuka och arbetslösa kan få jobba igen.

2. Vänsterpartiet vill satsa på skolan och barnen

Vi vill se mindre grupper i skolan och barnomsorgen och ett aktivt arbete mot mobbning, vilket kräver fler vuxna i skolan.
Vi vill se fler natt- och helgöppna förskolor för barn vars föräldrar arbetar oregelbundna tider.
Vi vill satsa resurser på elevhälsan. Elevhälsan, som vi ser det, ska innehålla skolhälsovård, elevvård och specialpedagogiska insatser. Arbetet med elevhälsa skall vara en prioriterad del av skolans samlade arbete för en god hälsa bland barn och ungdom.
Vi vill att skolans förebyggande verksamheter ska prioriteras. För barn och föräldrars bästa vill vi se fler familjecentraler i Skövde.
Vi vill värna barnens bästa inom alla av kommunens verksamhetsområden.

3. Vänsterpartiet vill satsa på äldreomsorgen

Vi vill se mer händer i vården! Vi vill att personaltätheten säkerställs till en hög nivå.
Vi vill att äldreomsorgen får de resurser som krävs för en god omvårdnad och bra personaltäthet.
Vi vill avsätta ökade resurser som motsvarar kostnaderna för äldreomsorgen. Kostnaderna har ökat men inte budgeten i motsvarande grad. Resultatet har blivit indragning av personal. Färre anställda får nu utföra samma arbete med ökad stress och mindre tid för brukare och vårdtagare. Denna utveckling måste brytas!
Vi vill se en äldreomsorg som är mer förebyggande och uppsökande.
Vi vill se mer valfrihet i vården! Möjligheten ska ges att välja insats i hemtjänsten t.ex. promenader istället för städning.
Vi vill vi öka den enskildes inflytande över innehållet i hemtjänstens service, i vårdens planering och var vi kan få vår sjukvård. 
Vi vill att det finns särskilda boenden, trygghetsboenden, seniorboenden efter behov i kommunens samtliga kommundelar. För en verklig valfrihet!
Vi vill se satsningar på full tillgänglighet för funktionshindrade inom alla områden.

4. Vänsterpartiet vill satsa på kultur och fritid

Vi vill se Skövde kommun vara en kulturkommun som betonar att kulturen är viktig att satsa på. Vi verkar för mer teater, film, musik och mer resurser till museet och utställningar, för olika konstsmaker och konstinriktningar.
Vi vill se att Skövde kommun satsar mer på ungdomarnas fritid och aktiviteter bland annat genom ett Ungdomens Hus och fler fritidsgårdar.
Vi vill avsätta 1 miljon till projekt för att ge ungdomar en reell chans att vara med och bestämma, påverka sin fritid och verksamheter för unga i Skövde.
Vi vill se att det anläggs en skateboardpark någonstans i kommunen.
Vi vill utveckla och satsa på Kulturskolan så att den kan spela en större roll för musiken och musiklivet i Skövde.
Vi vill fortsätta arbetet med att Kultomtens ridskola kan utvecklas på sin nuvarande plats.

5. Vänsterpartiet vill satsa på miljön

Vänsterpartiet vill spara Aspö/Karstorp-området som en grön lunga för alla boende i kommunen.
Vi vill se att Skövde bygger 300 hyresrätter, per år, med rimlig hyra och med bästa miljöteknik. En ökad andel ska byggas som s.k. passivhus.
Vi vill se att Skövde underlättar etablering av alternativ energiproduktion i form av vindkraft, solenergi och biogas.
Vi vill att kommunen ska öka sina inköp av ekologiska och närproducerade varor och utvecklas till en kommun med rättvis handel och ett Fair Trade City.
Vi vill att maten i kommunens egna verksamheter ska tillagas av mer ekologiska råvaror så nära verksamheterna som möjligt.
Vi vill se utökad kollektivtrafik i Skövde och mellan tätorterna i kommunen även under helgerna. Biljettpriserna ska sänkas så fler kan åka kollektivt.

Kopiera länk