Debatt

Vi måste satsa på kollektivtrafiken i Skövde!

Remissvar angående Skövde kommuns Trafikplan.                     

Inledningsvis vill vi framhålla att de olika trafikslagen inte ska ses som likvärdiga i framtidens trafikplan för Skövde kommun.
Vi delar vikten av att gång- och cykeltrafiken lyfts fram som egna trafikslag och satsat på för framtiden och en ökad trafiksäkerhet.
Kollektivtrafiken som ett annat viktigt trafikslag kommer vi att beröra allra mest här i vårt remissvar. Detta genom att framhålla vikten av att vi satsar på den spårburna och fossilfria kollektivtrafiken genom tågtrafik och bussar med alternativa bränslen.
Bilen som trafikslag kommer vi att beröra mindre då vi anser att bilens förutsättningar är relativt goda i Skövde och i kommunen. Även om vi ser att gatu- och vägunderhållet måste bli bättre och att en trafiklösning för inkörande och utkörande trafik från Skarahållet måste få en framtida lösning.
Trafikplanen för Skövde kommun och framtidens trafiklösningar för Skövde mot 2025 och 60 000 invånare heter inte bil och mer väglösningar utan satsningar på trafikslag som gångtrafik, cykeltrafik och kollektivtrafik. Då naturligtvis med betoning på buss- och järnvägstrafik!
Målet för Skövde kommuns Trafikplan måste vara att så långt som möjligt utforma trafiklösningar som i första hand är kollektiva och fossilfria. Skövde kommun har här stora utvecklingsmöjligheter genom satsningar på biogasen i kommunen och i Västra Götalandsregionen.
All busstrafik kan köras på alternativa bränslen och/eller biogas, stora satsningar på biogasen kan också medverka till att fler och fler bilar, taxiflottor och bilar i kommunens tjänst kan köras med biogas.
Andra stora målet för Skövde kommuns Trafikplan, måste vara, att satsa stort på kollektiv trafik. Stadstrafiken kan och borde kompletteras med den så kallade ”Mjuka linjen”, enligt den motion som Vänsterpartiet i Skövde nyligen har väckt. ”Mjuka linjen” är mindre bussar som lämpligtvis passar bättre att trafikera i områden där de stora bussarna inte passar in och i områden där det är behov av busstrafik med full tillgänglighet för t ex äldre personer och familjer med barn som reser kollektivt.
Skövde kommun har en trafiklösning för busstrafik i nord-sydlig riktning och måste också ha bra trafik väster- och österut. Här kan dels förslaget från Vänsterpartiet om mindre bussar i trafik bli en viktig komplettering för Västermalm, Östermalm med Äldrecentrum Ekedal och andra centrala delar i Skövde som behöver stadstrafik för sin invånare och boende. Naturligtvis måste stadstrafiken angöra centrala Skövde och Resecentrum är lite för långt från centrum för att vara den enda platsen för på- och avstigning för busstrafiken.

Resandet med kollektiva medel har ökat och den ökningstakten måste vi bygga vidare på både när det gäller buss och järnväg.
En vision för järnvägen i Skövde måste vara att vi har Skövde Norra i Ryd och att vi har Skövde Södra i Skultorp där den regionala tågtrafiken mellan Göteborg och Töreboda har stationer för tågresenärer och med anslutande busstrafik.
Vi måste verka för från Skövde kommun att vi har många och fler direkta förbindelser med tåg till Göteborg. Vänsterpartiet står också fortfarande bakom att persontrafiken på Karlsborgsbanan återupptas.
När det gäller cykeln som transportmedel i Skövde så finns fortfarande stora brister och behov av en utbyggnad. Dessutom behöver korsningar med biltrafiken på säkrare i centrala delarna av Skövde. Cykelväg till Igelstorp parallellt med 49:an, en upprustad cykelväg till Varnhem och västerut, cykelväg till Stöpen och mellan Stöpen, Ulvåker och väg 200 samt vid Fjället som några exempel. Ur trafiksynpunkt är det också viktigt att skilja på gång- och cykeltrafik i större utsträckning i centrala Skövde.
Ett viktigt inslag i en kommande Trafikplan för Skövde kommun är att planera för en god kollektivtrafik till de områden där Skövde bygger bostäder, där Skövde planerar för framtidens skolor, där Skövde planerar för Äldrecentrum. En god trafikplanering måste gå hand i hand med Skövde kommuns övriga planer och expansion. Viktigt är då att tänka på att blanda handel, bostäder och områden för olika verksamheter vilket underlättar planering och resande med kollektivtrafik.
För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att de kollektiva trafikslagen prioriteras i planeringen för att minska beroendet av bilen och för att snabbare ställa om samhället ur miljö- och energisynpunkt och för att nå det fossilfria samhället.

För Vänsterpartiet i Skövde

Egon Frid (V)
gruppledare

Kopiera länk