Debatt

Energiomställning till det fossilfria samhället!

Remissvar från Vänsterpartiet i Skövde angående Skövde kommuns Energi- och klimatstrategi.

Först vill vi framhålla att Skövde kommun och alla vi invånare i Skövde har ett stort och viktigt ansvar för att vara en del av lösningen och förändringen utifrån dagens energiförbrukning, energislag och den klimatpåverkan som sker idag i vårt samhälle.
Naturligtvis är det svårt att begränsa Skövde kommuns och kommunens invånares ansvar av alla utsläpp av växthusgaser som vi ger upphov till men vi anser att alla tillsammans ska ta ett större ansvar för att reducera, begränsa och avveckla utsläppen av växthusgaser. Därför är det viktigt med aktiva och progressiva program och åtgärder för detta i kommunerna och så då även i Skövde kommun.
En Energi- och klimatstrategi som omfattar utsläppen av växthusgaser inom energi- och transporter samt åtgärder som syftar till att påverka beteenden mot ett mer resurseffektivt samhälle är viktig och viktiga! En progressiv Energi- och klimatstrategi kan bidra aktivt till en nödvändig förändring om kommunen orkar ta ett stort aktivt ansvar och investera i nödvändiga satsningar!
Vi vill också framhålla att Naturvårdverkets med fleras uppfattning angående tvågradersmålet är viktigt att ta till sig och ha med i allt arbete som görs för att minska den negativa klimatpåverkan genom den globala uppvärmningen på jorden. Vi delar också uppfattningen att det är de fossila utsläppen som påverkar den globala uppvärmningen allra mest och att vi därför måste göra allt vi kan för att reducera utsläppen från fossila utsläpp.

Trafiken

Trafiken är en stor och viktig del i de fossila utsläppen och den fossila förbränningen. Målet för Skövdes framtida trafik, som vi också har framfört till Skövde kommuns Trafikplan, måste vara att så långt som möjligt utforma trafiklösningar som i första hand är kollektiva och fossilfria. Skövde kommun har här stora utvecklingsmöjligheter genom satsningar på biogasen i kommunen och i Västra Götalandsregionen.
All busstrafik kan köras på alternativa bränslen och/eller biogas, stora satsningar på biogasen kan också medverka till att fler och fler bilar, taxiflottor och bilar i kommunens tjänst kan köras med biogas.
För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att de kollektiva trafikslagen prioriteras i planeringen för att minska beroendet av bilen och för att snabbare ställa om samhället ur miljö- och energisynpunkt och för att nå det fossilfria samhället.

Energiproduktionen

Energiproduktionen är nästa stora och viktiga del i möjligheten att nå det fossilfria samhället! Att få bort oljan som energi- och värmekälla är idag en stor realitet och möjlighet och vi måste klara det. Alternativen till oljan är och bör vara främst fjärrvärme baserad på biomassa. Beroendet av sopor i Skövde Värmeverk bör minska då avfallet och soporna är ett mål i sig att reducera för att uppnå ett fossilfritt samhälle. Vi måste minska transporterna och förpackningshysterin och då är det kontraproduktivt med fjärrvärmeproduktion som är beroende av sopor.

Skövde kommun har även här stora utvecklingsmöjligheter genom satsningar på biogasen i kommunen och i Västra Götalandsregionen. Dessa satsningar måste snabbas upp och utvecklas.
Energieffektivisering och energiomställningen är ett viktigt fortsatt arbete för att ställa om till alternativen. De tidigare s k Klimppengarna utgjorde en viktig morot för detta och därför är det viktigt med statliga, regionala och kommunala stöd till den fortsatt viktiga omställningen inom energiproduktionen. Detta är viktigt både lokalt hos företagen, i hushållen och inom kommunens områden och verksamheter.

Bostäder, bebyggelse

Bostäder och bebyggelse är ett av de tre viktiga områdena för att uppnå det fossilfria samhället. Det officiella övergripande målet här är att energianvändningen ska vara 20 % lägre 2020 än år 2009. Detta är också Skövde kommuns mål.
Här anser vi att det borde vara möjligt att ha tuffare målsättning då bostadssektorn utgör ca 40 % av den totala energiproduktionen. Vi anser att energiomställningen inom bostadssektorn ska fullföljas så fossil förbränning avvecklas helt. Dessutom måste vi påverka för att få fram resurser och rikta resurserna som finns till kraftfulla energieffektiviseringar inom bostadssektorn. För det tredje så måste vi ställa om allt bostadsbyggande och övrigt byggande till så kallad passivhusbyggande. Tekniken i passivhusbyggande kan utvecklas så att bostäder och lokaler som byggs är nettogivare av energi och därmed inte behöver någon extern värmekälla.

Avslutningsvis så vill vi framhålla att som alltid när kommunen planerar och skriver fram planer så är syftet och arbetet gott. Så är det även med denna Energi- och klimatstrategi!
Det är i grunden en positiv läsning att ta del av strategin. Vad som vi alla måste vara med och ta ansvar för nu är att verkställa de ambitiösa planer som vi har tillsammans. Här får det inte bli kortsiktiga ekonomiska begränsningar som stoppar den nödvändiga energiomställningen för att uppnå det fossilfria samhället och för att fasa ut oljan både inom transporterna och som värmekälla. Skövde kommun är en tillräckligt stor kommun för att ta ett lokalt ansvar för att bidra till att stoppa den globala uppvärmningen! Detta förväntar vi i Vänsterpartiet i Skövde oss av Energi- och klimatstrategin för Skövde kommun!

För Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp!

Egon Frid (V)
Gruppledare

Kopiera länk