Artiklar

Yttrande till Skövde kommuns Boendestrategiska program!

Remissvar från Vänsterpartiet i Skövde angående Boendestrategiskt program för Skövde kommun 2012 – 2015!

Vi vill inledningsvis framhålla att vi gillar till stora delar det arbete som sker för att ta fram detta Boendestrategiska program! Hela Skövde ska leva, vi ska kunna bo i staden, på landet och i de mindre tätorterna. Bra bostäder och kommunikationer är då två viktiga delar för det goda livet i Skövde. Vi ska ha blandade boendeformer och blandade upplåtelseformer. Vi måste också slå vakt om och följa boendekostnaderna och hyrorna så det är möjligt för alla invånare, de som vill bosätta sig i kommunen, speciella grupper utifrån deras behov, att kunna bo bra i Skövde kommun! Ökad rörlighet får inte bli något självändamål utan det är en större byggvolym som gäller! Myten om rörlighet genom s k flyttkedjor har inget stöd i bostadsforskningen och bör mönstras ut från alla program och planer. Vi måste bygga efter behov och inte för ökad rörlighet! Därför måste all uppföljning av byggande särredovisas i vilka upplåtelseformer som bostäder tillkommer inom.
Situationen för unga vuxna och studenter som vill hyra sin första bostad måste ses över särskilt. Tillgången på lägenheter är mycket liten och många gånger så är boendekostnaderna för höga! För detta krävs särskilda strategier och här har Vänsterpartiet förslag i vårt yttrande!

Skövde kommun behöver ett kraftigt bostadsbyggande, inte med målet om 300 bostäder per år, vi behöver bygga och ha målet att bygga 300 hyresrätter per år utöver det byggande av andra upplåtelseformer som sker kontinuerligt. Naturligtvis behövs tydliga spelregler för byggandet i Skövde och landet men om det inte byggs hyresrätter i den omfattning som behövs så måste Skövde kommun genom Allmännyttan bygga! Kommunen har det ansvaret genom sitt bostadsförsörjningsansvar och det allmännyttiga bostadsbolaget!
Det allmännyttiga syftet med kommunala bostadsaktiebolag: ”Det bakomliggande motivet till att ett kommunalt företag bildas är att tillgodose ett allmännyttigt syfte. Det övergripande allmännyttiga syftet för ett kommunalt bostadsföretag är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. I detta ingår exempelvis att tillgodose olika bostadsbehov, dvs. inte enbart för grupper med särskilda behov eller som av olika skäl har en svag ställning på bostadsmarknaden, utan även att tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god kvalitet som kan attrahera olika hyresgäster. Detta är också orsaken till att företagen en gång bildades.” (Prop. 2009/10:185 sid. 40 Lagen om Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag)
Det är ett statligt och nationellt ansvar ihop med kommunens Allmännytta och privata byggare/byggherrar som gemensamt måste bygga och utveckla bostadsmarkanden i Skövde!

Bostäder och bebyggelse är ett av de viktiga områdena för att utveckla Skövde! Bostäder och bebyggelse är också ett av de viktiga områdena för att uppnå det fossilfria samhället! Det officiella övergripande målet här är att energianvändningen ska vara 20 % lägre 2020 än år 2009. Detta är också Skövde kommuns mål. Energieffektivisering och energiomställningen är ett viktigt fortsatt arbete för att ställa om till alternativen.
Här anser vi att det borde vara möjligt att ha tuffare målsättning då bostadssektorn utgör ca 40 % av den totala energiproduktionen. Vi anser att energiomställningen inom bostadssektorn ska fullföljas så fossil förbränning avvecklas helt.

Dessutom måste vi påverka för att få fram resurser och rikta resurserna som finns till kraftfulla energieffektiviseringar inom bostadssektorn. För det tredje så måste vi ställa om bostadsbyggande och övrigt byggande till så kallad passivhusbyggande. Tekniken i passivhusbyggande kan utvecklas så att bostäder och lokaler som byggs är nettogivare av energi och därmed inte behöver någon extern värmekälla.

En tanke och förslag, från oss i Vänsterpartiet i Skövde, är att avsätta ett område för innovativt byggande av hyresrätter där möjligheten att bygga billigare och energieffektivt där också boendedemokratin prövas. Skövde kommun bör besluta i detaljplan om att avsätta detta område som det ska byggas med dessa innovativa hyresrätter på! Någon form av utmaning till byggherrar/byggföretag att pröva och utveckla ett billigare byggande! Ett varierat bostadsbyggande för hyresrätter med kvalité men också ett utvecklat byggande till lägre byggkostnader! En utmaning för byggare att bygga experimentellt med syften att bygga billigare och syftet att hålla hyrorna lägre! Detta vore en viktig del i den större och utökade sortimentskatalog avseende hyresrätter i Skövde!

Vänsterpartiet anser att vi ska bevara Aspö- och Karstorpsområdet och avstå från att bebygga detta område. Förtätning av staden Skövde är möjligt men vi måste spara de gröna lungorna. Det finns andra områden att bebygga och förtäta som t ex området Fyren med centrumnära boende. Andelen hyresrätter i framtidens byggande i Skövde måste också öka i andel. Vi anser att vi behöver bygga minst 300 hyresrätter per år i Skövde.

Vänsterpartiet har länge drivit frågan om kommunala bostadsförmedlingar! Till vår glädje finns dessa tankar med i programmet. Förmedling av bostäder är en viktig del i en fungerande bostadsmarknad. De förslag som finns i programmet är en bit på väg och lyfter problemen men det bästa vore en kommunal bostadsförmedling!

Avslutningsvis måste framhållas att Skövde ska byggas jämställt, jämlikt, grönt, fossilfritt, energieffektivt, ekologiskt, hållbart, socialt, kulturellt och i god samklang med övriga kommuner och grannarna i Skaraborg!

Vänsterpartiet i Skövde

Egon Frid (V)
gruppledare

 

Kopiera länk