Motioner

Skövde kommun måste stärka flyktingmottagandet och integrationsarbetet!

Motion till kommunfullmäktige angående behovet att stärka flyktingmottagandet
och integrationsarbetet i Skövde kommun!

Tidigare Flyktingmottagningen och nuvarande Integrationsenheten har avlövats
inom kommunen av olika anledningar!
Dels med hänvisning till Etableringsreformen och dels med hänvisning till att
Skövde har minskat mottagandet av flyktingar till kommun!

Etableringsreformen har inte blivit den reform som utlovades och mycket av de
behov som fanns innan reformen finns kvar och som åligger kommunen att
ansvara för!

Även om det planerade mottagandet av flyktingar har minskat i Skövde så har vi anknytningsinvandring och flyktingmottagande som kommunen måste ta ett
större ansvar för!

Det är ett stort socialt ansvar som åvilar kommunen, till detta behövs personella
resurser för att tillgodose ett stort socialt behov! Det behövs många olika
professioner som stöd och hjälp till utsatta grupper av människor!

De som är med utsatta och skyddslösa är barnen i flyktingfamiljer som bor och
vistas i kommunen! Familjerna och deras barn behöver stöd och hjälp av fler
kuratorer i skolorna, fler skolsköterskor och fler skolläkare!
De behöver bättre tillgänglighet till BUP, fler personal och handläggare
inom socialtjänsten för stöd och vägledning så deras behov kan tillgodoses i
betydligt bättre grad!

Socialt stöd, bostäder, behövlig vård och hälso- och sjukvård är vårt ansvar som
kommun för alla utsatta grupper som bor, vistas och kommer till Skövde kommun!

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta

att Skövde kommun stärker arbetet inom flyktingmottagandet och
integrationsarbetet så att den sociala situationen och den psykosociala  hälsan
förbättras för främst flyktingfamiljer och deras barn som vistas, bor och anländer
till kommunen!

Egon Frid (V)

Kopiera länk