Motioner

Ett Idécentrum för jämställdhet och hållbar utveckling i Skövde och Skaraborg!

Motion till kommunfullmäktige angående att utreda möjligheterna om Gothia Science Park, GSP:s uppdrag kan breddas och bli mer tvärsektoriellt och om GSP kan vara inovationsmiljön och  den organisatoriska platsen för ett Idécentrum i Skaraborg.

Motion till kommunfullmäktige angående att utreda möjligheterna om Gothia Science Park, GSP:s uppdrag kan breddas och bli mer tvärsektoriellt och om GSP kan vara inovationsmiljön och  den organisatoriska platsen för ett Idécentrum i Skaraborg.

”I Skaraborg är alla delaktiga. Alla kvinnor och män är med där beslut fattas, idéer utvecklas och kultur skapas. Alla har en stabil inkomst, ett hälsosamt boende, god hälsa och upplever trygghet i vardagen. Det finns forum för dialog mellan medborgare, näringsliv, föreningar och politiker inför strategiska beslut.
Skaraborg präglas av ett öppet och tillåtande klimat, som ger alla möjlighet att använda sin drivkraft och kompetens. Kunskapen om hur ojämställdhet skapas gör att arbetet med att skapa frihet från diskriminering är högt prioriterat. Det förs en aktiv medborgardebatt om begreppet livskvalitet i syfte att inkludera och synliggöra människors olika levnadsvillkor.
Helhetsperspektivet gör att den sociala, ekologiska och ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling väger lika tungt vid alla beslut om utvecklingssatsningar, stadsplanering och infrastruktur. Helhetsperspektivet gäller också samspelet mellan arbete, miljö och sociala villkor och ger förutsättningar för alla att delta på lika villkor på arbetsmarknaden och i det sociala livet, både som anställda och som företagare. Kommunerna samverkar för att skapa helhet i människors vardag och erbjuder ett varierat arbetsutbud och goda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter för människor och näringsliv.”
(ur Framtidsvision för ett hållbart och attraktivt Skaraborg)

På måndagen den 19 november höll EDCS, Equality Development Center i Skaraborg, som är ett resurscentrum för jämställdhet och mångfald, sin foQusmässa på Arena Skövde.

Synpunkter som togs upp i politikerhörnan var bland annat vilken resurs GSP kan vara för jobb, företagande och tillväxt ur ett jämställdhetsperspektiv och för en hållbar utveckling i Skaraborg.
En av slutsatserna i rapporten som presenterades på mässan är behovet av ett Idécentrum i Skaraborg. Frågan uppkom i vilken grad GSP kan vara platsen och inovationsmiljön för detta Idécentrum? Flera kvinnor som deltagit i projektet foQus och som deltagit i utbildningar på GSP upplever att GSP saknar ett uppdrag och en kompetens att utveckla idéer i tidiga skeden och som är tvärsektoriella.
Vid samtal med företrädare för GSP uppges att de inte har den inritningen som ett Idécentrum, med foQus på jämställdhet, förväntas ha.
 I förlängningen handlar det då om att bygga upp kompetens för att kunna hantera utvecklingen av tjänster, produkter, koncept och arbetsmetoder från en rad olika sektorer och dessutom tänka tvärsektoriellt. Att säkerställa att alla ska kunna få samma villkor att utvecklas utifrån de behov  – och utmaningar – som finns inom den egna verksamheten.
Om man tar del av GSP:s hemsida och skrivningar kring  inovationsmiljöerna där så känns de neutrala och därmed jämlika och jämställda. Men är de det i realiteten? Sker ett jämlikt och jämställt inovationsarbete på GSP eller är det övervägande manliga yrken och branscher som kläcks och utvecklas i kuvöserna på GSP?

För att uppnå framtidsvisionen för ett hållbart och attraktivt Skaraborg så är det viktigt och nödvändigt att jämställdheten genomsyrar alla verksamheter, aktörer och ambitioner för jobb, näringsliv och tillväxt. Skövde vill vara motorn i Skaraborg och det vore önskvärt att Skövde erbjuder sig vara motorn och platsen för ett Idécentrum i Skaraborg. Frågan är då om detta kan inrymmas på GSP eller om det bör vara fristående? Vore olyckligt att behöva bygga upp parallella system när det vore möjligt att ge GSP ett bredare uppdrag utifrån den kompetens som redans finns! Frågor som vore intressanta att foQusera på och utreda!

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att en utredning görs om GSP:s uppdrag kan breddas i syfte att GSP:s inovationsmiljö kan bli mer tvärsektoriell och om GSP kan vara en lämplig inovationsmiljö för att, tillsammans med EDCS, utveckla och inrymma ett Idécentrum för Skövde och Skaraborg.

Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp

Egon Frid (V)

Kopiera länk