artikel

Remissvar till Mark- och miljödomstolen angående Cementa och yrkande i KF om stopp för brytningen!

”Det cementerade stödet för Cementas brytning i Skövde måste brytas!”

Vänsterpartiet i Skövde har i vårt remissyttrande till Mark- och miljödomstolen, angående Cementas ansökan om fortsatt täkt- och brytningstillstånd efter 2017, framfört att att vi är mot en fortsatt brytning.

(Mål 4418-12, Cementa AB:s ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vik kalkstenstäkt på fastigheterna Våmb 30:10 och 30:99 i Skövde kommun.)

Kommunfullmäktige i Skövde har nyligen tagit beslut om Vision Skövde 2025. Där kan man läsa: ”Vi ska värna om den vackra naturen i hela Skövderegionen. Närheten till naturen berikar och ska erbjuda möjlighet till rekreation och ett hälsosamt liv. Miljömedvetenheten ska öka och vi ska verka för att såväl individer som organisationer lever resurssnålt och ansvarsfullt, med kommande generationer i åtanke.”

Bara detta utdrag ur Skövde kommuns vision vore skäl för att Cementa bör avsluta sin brytning av kalksten i täkten i Våmb och Billingesluttningen när nuvarande täkt- och brytningstillstånd går ut 2017.
Till detta kommer riksintresse för naturvård, friluftsliv och mycket stora kulturvärden helt nära Skövde stad och stora risker med grundvattnet i området.

Finns det något fall i Sverige där riksintresse för exploatering av mineraler står mot så många andra starka intressen som här i Skövde när det gäller Cementas planer på fortsatt brytning?Främjar en fortsatt brytning en långsiktig hushållning marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt?
Svaret från Vänsterpartiet i Skövde är naturligtvis nej! Till detta kommer den negativamiljöpåverkan i övrigt som fabriken har på Skövde med omgivning.

I MB kap 1, 1§ (portalparagrafen) står det:
Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.

Detta måste vi beakta när vi tar ställning för fortsatt brytning! De mycket stora miljö-, natur- och kulturvärden som finns i den unika miljön på Billingssluttningen finns dokumenterade i de förstudier som Enetjärn Natur AB och Västergötlands museum gjort på Cementas uppdrag.

När Cementa bryter efter kalksten i Billingen så bryts 90 % annat material, det mesta över kalkstenslagret, för att få ut 10 % kalksten. När brytningen planeras väster och norr ut så blir brottkanten högre och högre. Detta borde motivera att Cementa åläggs att utreda möjlighetenatt utvinna kalksten till sin cementproduktion genom gruvbrytning istället för dagbrott.

I MB kap 3, 6§ kan man läsa:

Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.

Vi som vandrade i området den 3 juni med Rädda Våmbsdalen och vi som rört oss i området tidigare vet vilka natur- och kulturvärden det är som är värda att bevara. Detta är mark- och naturområden som Skövde kommun borde expropriera för att bilda Natura 2000-områden av med delar som har så höga naturvärden att de borde bli naturreservat, tex kalkstengranskogen.

Det planerade brytningsområdets karaktär och storlek, nära Våmb, Skyttesledet, Skövde stad och Billingens friluftsområde med Hålsdammsravinen och Hålsdammsbäcken gör att en fortsatt brytning för med sig att stora oersättliga natur- och kulturvärden bryts bort.
Kalkstenstäkten och brytområdet är redan för sort och en fortsatt brytning efter 2017 borde därför vara oförenligt med andra riksintressen som vatten-, kultur- och naturintressen.

I Skövde kommuns tjänsteutlåtande angående Cementas ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet så framgår tydligt att Cementa inte tagit sitt ansvar och fullgjort sitt undersökningsansvar inför sin ansökan.

– Framtagen miljökonsekvensbeskrivning (MKB) redovisar inte hur det sökta verksamheten förhåller sig till flera av de nationella miljömålen!

– Efterbehandlingsplanen är inte trovärdig varken i den planerade formen eller när det gällerplanerade ekonomiska avsättningar.

– I översiktsplanen anges att en utökning av täktområdet nogsamt måste vägas mellan olika motstående nationella, regionala och lokala intressen. Samtidigt noterar kommunen att det är flera riksintressen inom samma områden som inte är förenliga med varandra.

– Att ansökan inte står i konflikt med detaljplanen och andra antagna planer beror på att Cementa är markägare. Därför bör Miljöbalken som lag  ge företräde och ge stöd för att marken i ansökan inte får brytas och att kommunen kan få tillgång till det för planläggning av området för allmänna intressen.

– Vattenfrågorna är olösta, både när det gäller riskerna för grundvattnet i området, kommunens vattentäkt och de bäckar som finna i området.

– Tillgängligheten till området stoppas helt då Cementa planerar att bryta bort Brandstorpsvägen. Tillgängligheten till det norra planerade brytområdet kommer att varaviktigt i många år och borde vara åtkomligt genom att vägen hålls öppen.

– Tidsaspekten är oacceptabelt kort när det gäller kommunens men andra intressenters möjligheter att lämna viktiga uppgifter med anledning av ansökan.

– De natur- och friluftslivsvärden som finns i området nonchaleras flagrant av Cementa i sin ansökan vilket Skövde kommuns tjänsteutlåtande påvisar. Naturobjekt har dokumenteras med både klass 1 och klass 2 inom området.

– Kulturvärden i området är stora och så stora att kommunen anser att en fördjupad kulturhistoriks analys behöver göras. Här finns samtidigt viktig dokumentation framtagen av Västergötlands museum.

– Den stora negativa miljöpåverkan som cementtillverkningen och fabriken i Skövde i övrigt har på Skövdes miljö och invånare, då särskilt närboende. Här behövs stora insatser för att begränsa buller, vibrationer, damning och övriga störningar för boende och stadsmiljö.

Med hänvisning till Skövde kommuns tjänsteutlåtande borde det medföra att vi alla drar slutsatsen att en fortsatt och utökad brytning efter 2017 ger en oproportionerlig stor skada i relation till samhällsnyttan i form av fortsatt tillgång till kalksten för cementa produktionen och att jobben säkras vid Cementa i Skövde.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Vänsterpartiet att kommunfullmäktige beslutar att med tjänsteutlåtandet som stöd beslutar att uttala ett nej till fortsatt och utökad verksamhet vid kalkstenstäkten och därmed nej till fortsatt brytning vid Cementa i Skövde efter 2017.

Vänsterpartiet i Skövde

Egon Frid (V)
gruppledare

Kopiera länk