Frågor

Synpunkter från Vänsterpartiet Skövde med anledning av Cementas ansökan om verksamhet vid kalkstenstäkt på fastigheten Våmb 30:10 och 30:99, Mål M 770-15

Vänsterpartiet i Skövde avstyrker förnyat tillstånd för Cementas kalktäkt i Skövde.

Vision 2025

Kommunfullmäktige i Skövde har tagit beslut om Vision Skövde 2025. Där kan man läsa: “Vi ska värna om den vackra naturen i hela Skövderegionen. Närheten till naturen berikar och ska erbjuda möjlighet till rekreation och ett hälsosamt liv. Miljömedvetenheten ska öka och vi ska verka för att såväl individer som organisationen lever resurssnålt och ansvarsfullt, med kommande generationer i åtanke.” Detta utdrag borde vara tillräckliga skäl för att Cementa skulle avsluta sin brytning av kalksten i täkten i Våmb och Billingssluttningen när nuvarande täkttillstånd går ut 2017.

Naturvård

Det finns en stor risk för betydande påverkan på Natura 2000-området Klasborgs- och Våmbs ängar. Den nya bäckfåran riskerar att få en tydligt lägre biologisk mångfald än den ursprungliga etablerade fåran.

Det planerade täktområdet ligger i omedelbar närhet till Natura 2000-områdena Klasborgs- och Våmbs ängar med mycket sällsynta och värdefulla arter och naturtyper. Risken för påverkan gäller främst det utpekade habitatet lövsumpskog/svämlövskog.

Enligt ansökan avser sökanden att omleda Hålldammsbäcken som i sin tur ansluter till Våmbsbäcken och sedan rinner in i Natura 2000-området. De aktuella skogstyperna är, oavsett hur de kommer att klassificeras, beroende av regelbundna översvämningar och det är väl belagt att dessa är känsliga för hydrologiska förändringar i grund- och ytvatten. Det finns uppenbara risker för sådan hydrologisk påverkan genom den sökta verksamheten. En hydrologisk förändring kan uppstå såväl som en effekt av grundvattenbortledning i samband med länshållningen av täkten men skulle också kunna uppstå genom den planerade omledningen av Hålldammsbäcken. Konsultens förslag att “bygga” en ny bäckfåra kan låta tillräcklig men fotomontagen visar en långt framtida situation för den nya bäckfåran. Det ser mycket bättre ut på fotona än det kommer att te sig i verkligheten – här finns en tydlig skönmålning av åtgärden. Tiden mellan etablering av den ursprungliga floran och faunan riskerar att utarma biologisk mångfald under lång tid med en stor osäkerhet om den överhuvudtaget kommer tillbaka.

För att inte betydande påverkan ska ske måste vattenflödet i Våmbsbäcken i huvudsak vara opåverkat av täktverksamheten. En betydande del av Våmbsbäckens flöde kommer från Hållsdammsbäcken. Konsulten har försökt visa att påverkan på Natura 2000-områdena är försumbar men det kan inte anses klarlagt och Länsstyrelsen och Naturvårdsverket tycker med rätta att farhågorna med en minskning av vattenmängden och minskning av vattenståndsvariationerna kan komma att påverka Natura 2000-områdena negativt. Även Vänsterpartiet är av den uppfattningen.

Kulturvärden

Kulturvärden i området är mycket stora enligt Västergötlands Museums utredning beställd av Cementa. Värdena består i en stor mängd fornlämningar som visar på bosättningar sedan många tusen år, tidig järnframställning och även att Brandstorpsvägens är den i Skövde enda kvarvarande delen av den forna pilgrimsleden mellan Vadstena, Varnhem, Lurö och vidare mot Nidaros. Leden har nyttjats av pilgrimer under 1000 år. Dessa kulturvärden kommer att förstöras vid om den planerade utökningen av täkten sker.

Friluftsliv och rekreation

Den olämpliga lokaliseringen av täkten endast 800 meter från stadens centrum är ett tungt vägande skäl att inte tillåta utökad täktverksamhet. Det finns ett stort och rikt friluftsliv kring täkten och på Billingens Fritidsområde.

Billingens Fritidsområde är ett värdefullt tätortsnära rekreationsområde endast 3 km från Skövde centrum med 800 000 besök 2014 och är angivet som Friluftsområde i Skövdes Översiktsplan 2025. Här ska finnas bra träningsmöjligheter, kunskap och kompetens kring olika sporter och dess utrustning. I fritidsområdet finns bekvämt boende i hotell (klassiska Billingehus som nu planerar för en kraftig expansion), stugby eller vandrarhem. Här finns 40 km preparerade skidspår, varav 4 km elbelyst konstsnöspår. I kommande budget satsar Skövde kommun 30 miljoner kronor för en expansion av fritidsområdet. Söderut stoppas all expansion av Cementas nya stenbrott. I det planerade utökade täktområdet går också idag den uppskattade Billingeleden i länken mellan Billingens fritidsområde och Våmbs ängar.

Med hänvisning till ovanstående säger Vänsterpartiet i Skövde nej till Cementas ansökan om fortsatt och utökad brytning i Våmbsdalen i Skövde kommun.

Elizabeth Fredriksson och Dag Fredriksson.
Vänsterpartiet Skövde.

Kopiera länk