Motioner

Rapport från kommunfullmäktige 2018-02-26

Rapport från kommunfullmäktige 26 februari 2018

Vänsterpartiet lämnade in 2 motioner till gårdagens fullmäktige;
1 motion om att Avveckla Skövde flygplats av ekonomiska och miljöskäl och en motion om att Värna Vätterns dricksvatten.


Gabryjel Blom presenterade motionerna

Motionerna i sin helhet:

Första motionen:
Skövde flygplats går ständigt med förlust. Vilket för övrigt gäller alla flygplatser i Sverige utom Arlanda. Kommunernas subvention har de senaste fem åren fördubblats för regionala flygplatser. Dessutom sker väldigt få flygrörelser på Skövde flygplats, ett 100-tal per år. Den används till en del annat men knappast till flyg. De senaste 8 åren har den gått nästan 50 miljoner back. Vem betalar för dessa underskott – jo givetvis skattebetalarna.
Ett annat viktigt skäl är klimatfrågan. Flygtrafiken i Sverige står för ca 10 % av växthusgasutsläppen i Sverige. Globalt sett är det ca 5 % från flygtrafiken, så Sverige ligger på en dubbelt så hög nivå. Skövde kommun kan knappast räknas till en av de mest framstående i frågan om att banta klimatpåverkan med minskade utsläpp, men skulle kunna ändra på det genom att prioritera klimatsmart fordonstrafik som tåg och buss och klart säga nej till onödiga flygresor. En nedläggning gör så mycket ur utsläppssynpunkt men symbolfrågan är viktig. Vid behov finns dessutom flygplatser i närheten, t ex Jönköping, Örebro och Göteborg, större städer där behovet kanske kan finnas av en flygplats. Sjuktransporter kan ske till och från helikopterplattan vid Skaraborgs sjukhus, KSS.
Dessutom är det helt förkastligt att i en stad där järnvägens västra stambana går och det finns ett otal avgångar per dag åt respektive håll, subventionera en helt onödig och kostsam flygplats.

Vänsterpartiet föreslår till Skövde kommun:

Att utreda en avveckling av Skövde flygplats med början 2018 med inriktning på nedläggning senast 2021

Andra motionen:
Idag finns nya och nygamla hot mot Vättern i form av militärens nya tillstånd för skjutningar och övningar, en ny gruva för sällsynta jordartsmetaller i Norra Kärr nära Gränna och prospekteringen av skiffergas utanför Motala. Militären vill utöka skjutningarna i Vättern från 1 000 till 69 000 skott om året. Antal övningsdagar utökas till 30 dagar per år. Tillstånd erhölls av Länsstyrelsen 2016 men det har överklagats av ett antal närliggande kommuner och föreningar/organisationer. I norra Kärr har det sökande bolaget fått sitt bearbetningstillstånd indraget men ämnar återkomma med en ny ansökan. Ytterligare ett hot stort hot är klimatförändringarna som bland annat innebär att Vättern blir varmare.
Vättern är en ren klar sjö som är dricksvattentäkt för ca 250 000 personer i 11 kommuner inklusive ett antal kommuner i Skaraborg som Hjo, Karlsborg, Skara, Falköping och sist men inte minst Skövde. Vi är helt beroende av ett friskt dricksvatten och genom Skaraborgsvatten har vi redan vid vattenintaget vid Hjällö ett rent exklusivt dricksvatten från Vättern. Kommuner som också är helt beroende av Vätterns dricksvatten är till exempel Jönköping, Vadstena, Ödeshög, Askersund och Motala. Inom en snar framtid tros ett flertal kommuner i Närke med ca 200 000 invånare ta dricksvatten från Vättern och i framtiden kan ytterligare drygt en miljon tillkomma genom att Mälaren försaltas och blir obrukbar som dricksvattentäkt. Vättern är därmed en av de viktigaste vattentäkterna i norra Europa.
Vättern är Natura 2000-område och ger oss genom sina ekosystemtjänster (naturens gratistjänster) en stor mängd värden från naturen. Den viktigaste är onekligen värdet som dricksvattentäkt. Vättern har oerhört stora friluftsvärden genom fiske, bad, båtliv, dykning och naturupplevelser. Här finns höga naturvärden i form av unika fiskarter som storröding och arter av kräftdjur, alger, havsväxter etc. Det finns ett rikt fågelliv och Vättern och dess strandområden är mycket viktig både som häckningslokal men inte minst som rastlokal för flyttfåglar under vår och höst. Vättern är riksintresse för friluftsliv, turism, naturvård och yrkesfiske.
För att värna Vätterns dricksvatten, friluftsliv och natur föreslår Vänsterpartiet att Skövde kommun:

Att verka för att inga nya föroreningskällor ska tillkomma eller riskera att tillkomma och därigenom påverka Vätterns tillstånd negativt
Att särskilt ska fokusera på att värna Vättern i frågor som rör militärens tillstånd för övning i och vid Vättern, tillstånd till nya prospekteringar och gruvor samt klimatpåverkan

Vidare yrkade Gabryjel Blom bifall på Socialdemokraternas motion om

att upphandla hållbara transporter.
Motionen ville att miljövänligare bränsle och schyssta villkor för förare skulle vara ett krav i kommunens upphandlingar.
Vänsterpartiet håller med Socialdemokraterna att detta är ett viktigt och rimligt krav.

Motionen gick inte igenom. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig mot beslutet.

Gabryjel Blom yrkar bifall på motionen

Kvällens stora fråga var frågan om att kommunen skulle godkänna ett nytt arrendeavtal med Skanska och deras täckt i Billingsryd. Beslutet skulle innebära att det ska anläggas en ny väg igenom Ryds ängar som idag är naturskyddsområde.
Vänsterpartiet motsatte sig detta beslutet redan på kommunstyrelsens möte den 5 feburari 2018 av natur- och miljöskäl.

Carlos Bobadilla Jeria yrkar avslag eller på återremiss på kommunstyrelsens förslag om arrendeavtalet

Vänsterpartiet tillsammans med Miljöpartiet var de enda partierna som var emot det förnyade avtalet. Alliansen med stöd av Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna röstade för kommunstyrelsens förslag.

Mer info finns att läsa här:
https://sla.se/skovde/2018/02/26/ja-till-nytt-arrendeavtal
https://www.skovdenyheter.se/article/klart-ja-till-arrendeavtal-for-billingsryd/ 

 

Text: Gabryjel Blom
Bild: Skövde öppna kanalen

Kopiera länk