Aktiviteter

Rädda Skövdes framtid vid nästa Cementaansökan

Frågor till de politiska partierna i Skövde kommun

Cementa fick 2016 fortsatt brytningstillstånd från Mark- och miljööverdomstolen fram till 2031. Ytterligare 22 ha av Billingens vackra natur kommer att ödeläggas under denna period. Skövde kommun var en viktig sakägare i rättegången och hade därför möjlighet att framföra synpunkter. Politikerna i Skövde kommun bidrog dock till att Cementa fick sitt tillstånd genom att inte utnyttja sin möjlighet att framföra några invändningar utan överlät helt till domstolen att avgöra. Det hade varit högst rimligt och logiskt om kommunen hade försökt förhindra en fortsatt utvidgning av brottet. Den centrumnära marken är viktig både för fritidsändamål och för bevarande av värdefull natur- och kulturmiljö. Dessutom är marken attraktiv för tex exploatering till bostäder med en belägenhet som är betydligt mer centrumnära än den mark som idag exploateras för dessa ändamål.

Vi uppmanar alla politiker att med egna ögon betrakta brottet som det ser ut idag. Ta en kort promenad antingen från utsiktsplatsen vid Brandstorpsvägens avstängning eller från parkeringen vid Brandstorpsvägens avstängning efter Skaravägen. Försök också föreställa er hur det kommer att se ut när nuvarande tillstånd fullt har utnyttjats senast år 2031. Hålet i naturen är redan idag enormt och betydligt värre kommer det förstås att bli när de tillåtna 22 ha är fullt utsprängda.

Cementa kommer med all säkerhet att lämna i en ny ansökan om ytterligare tillstånd under den kommande mandatperioden. Med tanke på dagens brytningstakt och långa handläggningstider i domstolarna kommer Heidelberg/Cementa att behöva ansöka redan inom en snar framtid.Vi som väljare vill därför att partierna nu inför valet redogör för hur de kommer att ställa sig till denna ansökan. Den politiska hanteringen av frågan är synnerligen viktig för Skövdes framtid. Kommunen är en viktig remissinstans och de synpunkter man framför kan vara avgörande för hur domstolen bedömer frågan vid kommande rättegångar.

Vi vill nu ha respektive partis inställning för att ha ett tydligt underlag som vi sedan kommer att presentera för Skövdeborna inför valet genom en debattartikel. Vi menar att detta är en av de viktigare frågorna för Skövdes framtid och den är avgörande för vilket Skövde vi lämnar till kommande generationer. Det är många som berörs av denna fråga. Det är en angelägenhet för hela Skövde och det bor 10.000 personer inom 2 km radie från brottet. Som ett tecken på det breda engagemanget bland skövdeborna kan nämnas att insamlingen av medel till den senaste rättegångens juristhjälp uppgick till över en kvarts miljon. Domstolarna kommer att fatta det slutgiltiga beslutet men vi anser att de politiker som har ambition att styra Skövde måste ha och presentera en åsikt i frågan.

Vi emotser svar på följande frågor:

1. Anser ditt parti att Cementas brytningar ska upphöra när nuvarande tillstånd löpt ut?

Vänsterpartiet Skövde: Absolut, de skulle aldrig ha kommit till stånd. Vi skrev ett remissvar inför ansökan där vi definitivt avstyrkte utökad täktverksamhet.

2. Kommer ditt parti aktivt att försöka förhindra ett nytt tillstånd genom invändningar mot en ansökan?

Vänsterpartiet Skövde: Ja, det kommer vi att göra.

3. Om inte, vilka skäl anser ditt parti finns för en fortsatt brytning?

Vänsterpartiet Skövde: —

4. Hur ser ditt parti på de utsläpp i luften som Cementas tillverkning förorsakar kontinuerligt över Skövde med omnejd?

Vänsterpartiet Skövde: Har ingen superkoll på det problemet förutom att CO2-utsläppen är mycket stora från Cementa som helhet, framför allt från Slite-fabriken, och är ett stort problem. I Skövde är problemet också mycket stort. Utsläppen måste reduceras väsentligt, även partikelutsläppen som emellanåt varit påtagliga i Skövde.

Text (allt utom svaren): Rädda Våmbsdalen genom Börje Neüman och Manne Ryttman.
Text (Vänsterpartiet Skövdes svar): Dag Fredriksson.

Kopiera länk