Aktiviteter

Synpunkter från Vänsterpartiet Skövde med anledning av Skanskas kommande ansökan om verksamhet vid diabastäkt på fastigheten Skövde 4:15 m fl

Vänsterpartiet Skövde avstyrker förnyat tillstånd för Skanskas diabastäkt Billingsryd i Skövde.

Vänsterpartiets tidigare agerande i frågan om täktverksamheten vid Billingsryd

Vänsterpartiet har i protokollsanteckning i kommunstyrelsen 2018-02-05 avgett följande anteckning: ”Vänsterpartiet motsätter sig ett nytt arrendeavtal mellan Skövde kommun och Skanska av natur- och miljöskäl.” samt i kommunfullmäktige 2018-02-26 reserverat sig mot förslaget att godkänna ett nytt arrendeavtal mellan Skövde kommun och Skanska angående täktverksamheten. Arrendeavtalet godkändes dock av kommunfullmäktige under förutsättning att tillstånd till täktverksamhet samt tillstånd till ny väg erhålls av andra myndigheter.

Ny väg genom ett naturreservat

En ny väg planeras på kommunalt ägd mark genom ett befintligt naturreservat Rånna Ryd och Natura 2000-området Ryds ängar (EU:s nätverk av mycket värdefulla naturområden). Att vägen byggs är enligt Skanska en förutsättning för fortsatt täktverksamhet. Kommunen är dock inte beslutande i frågan utan kan endast yttra sig. Kommunen har dock i sitt beslut i kommunfullmäktige godkänt att en ny väg kan byggas på kommunal mark genom reservatet. För att göra intrång i beslutade naturreservat krävs dispens från föreskrifterna som anger att vägar inte får byggas i reservatet. Dispens kan endast erhållas om det finns särskilda skäl. Dessa skäl måste dessutom harmonisera med reservatets syften. Det gör inte nybyggnation av en väg genom reservatet utan naturmiljön och friluftslivet kommer att påverkas starkt negativt.

För Natura 2000-område innebär tillståndskravet i miljöbalkens 28 a § att det är förbjudet att utan tillstånd ”bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön”. Vänsterpartiet menar att påverkan på Natura 2000-området blir betydande vid en vägdragning genom eller intill området.

Kommunens agerande och Vision 2025

Kommunfullmäktige i Skövde har 2010 tagit beslut om Vision Skövde 2025. Där kan man läsa: “Vi ska värna om den vackra naturen i hela Skövderegionen. Närheten till naturen berikar och ska erbjuda möjlighet till rekreation och ett hälsosamt liv. Miljömedvetenheten ska öka och vi ska verka för att såväl individer som organisationen lever resurssnålt och ansvarsfullt, med kommande generationer i åtanke.” Man kan också läsa om de attraktiva boendemiljöer som eftersträvas: ”Vi ska skapa attraktiva boendemiljöer som är anpassade till människors olika intressen och behov. Förutsättningarna för nybyggnation av bostäder ska utvecklas och vi ska stimulera intressenter att investera i Skövde.” Nyinflyttade till villaområdet Gustavsberg och närboende i Hasselbacken har förespeglats att täkten kommer att avsluta sin verksamhet 2021 och därigenom att buller och trafik kommer att minska kraftigt. En fortsatt täktverksamhet, tvärtemot Skövdes egna Översiktsplan där inga vägar eller fortsatt täkt planerats, kommer att generera mer buller från transporter till och från täkten, försämra för friluftslivet och starkt negativt påverka naturmiljön.

Detta torde vara tillräckliga skäl för att Skanska skulle avsluta sin brytning av diabas i täkten i Billingsryd enligt tidigare planer när nuvarande täkttillstånd går ut för brytning 2019 och för återställning 2021.

Med hänvisning till ovanstående säger Vänsterpartiet i Skövde nej till Skanskas ansökan om fortsatt och utökad brytning på sin diabastäkt Billingsryd i Skövde kommun.

Dag Fredriksson.

Kopiera länk