Artiklar

Vänsterpartiet i Skaraborg har tagit fram ett nytt Miljö- och klimatpolitiskt program!

Vänsterpartiet i Skaraborg har tagit fram ett nytt Miljö- och klimatpolitiskt program!
Detta program presenteras den 5 februari när Jens Holm (V) besöker Skaraborg!
JensHolm[1]Den 5 februari kommer Jens Holm till Skaraborg och börjar med ett besök på Ållebergsgymnasiet i Falköping, där han kommer att träffa elever  för att berätta om V:s miljöpolitik.
Där hålls också en presskonferens där Jens Holm deltar för att presentera Vänsterpartíet i Skarabogs Miljö- och klimatpolitiska program.
Jens Holm, som är riksdagsledamot för (V), profilerar sig mycket kring frågor som handlar om klimat, miljö och hållbarhet.
I programmet tar vi upp frågor om hur vi lokalt kan agera för att minska belastningen på miljön och samtidigt skapa en hållbar region. Att utveckla lokalsamhället är en väg att gynna en hållbar utveckling. En miljöpolitik som ger jorden möjligheter att återhämta sig är också en politik som gynnar den lokala tillväxten och det kan gynna Skaraborgs kommuner.
Detta är utgångspunkten för Vänsterpartiet i Skaraborgs Miljö- och klimatpolitiska program.
– Skaraborg som jordbruksbygd har unika förutsättningar för att vara drivande för en hållbar utveckling, säger Egon Frid, en av Vänsterpartiet i Skaraborgs två ordföranden.
– Att ta hand om våra ekosystem är en väldigt viktig fråga. Om vi inte kan lämna över en produktiv jord har våra barnbarn inte heller något att fördela mellan sig, säger Ann-Carin Landström, en av Vänsterpartiet i Skaraborgs två ordföranden.

V Skaraborgs klimatpolitiskt program

Senare på dagen hålls ett möte i Skara, på Café Duvan Malmgatan 2 (vid Domkyrkan), kl. 17.30.
Jens Holm kommer så att prata på teamat: Så här räddar vi klimatet – hur vi ställer om till hållbarhet i Skara, Skaraborg, Sverige, Europa och världen!

Alla är hjärtligt välkomna!

 

Yttrande till Skövde kommuns Boendestrategiska program!

Remissvar från Vänsterpartiet i Skövde angående Boendestrategiskt program för Skövde kommun 2012 – 2015!

Vi vill inledningsvis framhålla att vi gillar till stora delar det arbete som sker för att ta fram detta Boendestrategiska program! Hela Skövde ska leva, vi ska kunna bo i staden, på landet och i de mindre tätorterna. Bra bostäder och kommunikationer är då två viktiga delar för det goda livet i Skövde. Vi ska ha blandade boendeformer och blandade upplåtelseformer. Vi måste också slå vakt om och följa boendekostnaderna och hyrorna så det är möjligt för alla invånare, de som vill bosätta sig i kommunen, speciella grupper utifrån deras behov, att kunna bo bra i Skövde kommun! Ökad rörlighet får inte bli något självändamål utan det är en större byggvolym som gäller! Myten om rörlighet genom s k flyttkedjor har inget stöd i bostadsforskningen och bör mönstras ut från alla program och planer. Vi måste bygga efter behov och inte för ökad rörlighet! Därför måste all uppföljning av byggande särredovisas i vilka upplåtelseformer som bostäder tillkommer inom.
Situationen för unga vuxna och studenter som vill hyra sin första bostad måste ses över särskilt. Tillgången på lägenheter är mycket liten och många gånger så är boendekostnaderna för höga! För detta krävs särskilda strategier och här har Vänsterpartiet förslag i vårt yttrande!

Skövde kommun behöver ett kraftigt bostadsbyggande, inte med målet om 300 bostäder per år, vi behöver bygga och ha målet att bygga 300 hyresrätter per år utöver det byggande av andra upplåtelseformer som sker kontinuerligt. Naturligtvis behövs tydliga spelregler för byggandet i Skövde och landet men om det inte byggs hyresrätter i den omfattning som behövs så måste Skövde kommun genom Allmännyttan bygga! Kommunen har det ansvaret genom sitt bostadsförsörjningsansvar och det allmännyttiga bostadsbolaget!
Det allmännyttiga syftet med kommunala bostadsaktiebolag: ”Det bakomliggande motivet till att ett kommunalt företag bildas är att tillgodose ett allmännyttigt syfte. Det övergripande allmännyttiga syftet för ett kommunalt bostadsföretag är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. I detta ingår exempelvis att tillgodose olika bostadsbehov, dvs. inte enbart för grupper med särskilda behov eller som av olika skäl har en svag ställning på bostadsmarknaden, utan även att tillhandahålla ett varierat bostadsutbud av god kvalitet som kan attrahera olika hyresgäster. Detta är också orsaken till att företagen en gång bildades.” (Prop. 2009/10:185 sid. 40 Lagen om Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag)
Det är ett statligt och nationellt ansvar ihop med kommunens Allmännytta och privata byggare/byggherrar som gemensamt måste bygga och utveckla bostadsmarkanden i Skövde!

Bostäder och bebyggelse är ett av de viktiga områdena för att utveckla Skövde! Bostäder och bebyggelse är också ett av de viktiga områdena för att uppnå det fossilfria samhället! Det officiella övergripande målet här är att energianvändningen ska vara 20 % lägre 2020 än år 2009. Detta är också Skövde kommuns mål. Energieffektivisering och energiomställningen är ett viktigt fortsatt arbete för att ställa om till alternativen.
Här anser vi att det borde vara möjligt att ha tuffare målsättning då bostadssektorn utgör ca 40 % av den totala energiproduktionen. Vi anser att energiomställningen inom bostadssektorn ska fullföljas så fossil förbränning avvecklas helt.

Dessutom måste vi påverka för att få fram resurser och rikta resurserna som finns till kraftfulla energieffektiviseringar inom bostadssektorn. För det tredje så måste vi ställa om bostadsbyggande och övrigt byggande till så kallad passivhusbyggande. Tekniken i passivhusbyggande kan utvecklas så att bostäder och lokaler som byggs är nettogivare av energi och därmed inte behöver någon extern värmekälla.

En tanke och förslag, från oss i Vänsterpartiet i Skövde, är att avsätta ett område för innovativt byggande av hyresrätter där möjligheten att bygga billigare och energieffektivt där också boendedemokratin prövas. Skövde kommun bör besluta i detaljplan om att avsätta detta område som det ska byggas med dessa innovativa hyresrätter på! Någon form av utmaning till byggherrar/byggföretag att pröva och utveckla ett billigare byggande! Ett varierat bostadsbyggande för hyresrätter med kvalité men också ett utvecklat byggande till lägre byggkostnader! En utmaning för byggare att bygga experimentellt med syften att bygga billigare och syftet att hålla hyrorna lägre! Detta vore en viktig del i den större och utökade sortimentskatalog avseende hyresrätter i Skövde!

Vänsterpartiet anser att vi ska bevara Aspö- och Karstorpsområdet och avstå från att bebygga detta område. Förtätning av staden Skövde är möjligt men vi måste spara de gröna lungorna. Det finns andra områden att bebygga och förtäta som t ex området Fyren med centrumnära boende. Andelen hyresrätter i framtidens byggande i Skövde måste också öka i andel. Vi anser att vi behöver bygga minst 300 hyresrätter per år i Skövde.

Vänsterpartiet har länge drivit frågan om kommunala bostadsförmedlingar! Till vår glädje finns dessa tankar med i programmet. Förmedling av bostäder är en viktig del i en fungerande bostadsmarknad. De förslag som finns i programmet är en bit på väg och lyfter problemen men det bästa vore en kommunal bostadsförmedling!

Avslutningsvis måste framhållas att Skövde ska byggas jämställt, jämlikt, grönt, fossilfritt, energieffektivt, ekologiskt, hållbart, socialt, kulturellt och i god samklang med övriga kommuner och grannarna i Skaraborg!

Vänsterpartiet i Skövde

Egon Frid (V)
gruppledare

 

1 maj i Skövde i strålande väder och med stor uppslutning!

Maria leder kören med Internationalen!

1 maj i Skövde med Vänsterpartiet blev en stor succé! Stor uppslutning i tåget och på mötet inramat med vackert väder gjorde dagen till en stor framgång för oss. Vi var ca 125 st i tåget och ca 150 st på mötet där Claes-Göran Borg och Inger Lilja talade för Vänsterpartiet som toppnamn på vår regionvalslista till omvalet den 15 maj. Ellen Athley talade för Ung Vänster och Browsing Collection gjorde en fantastisk spelning. Pallestina gruppen i Skövde samlade in 566 kr till Ship to Gaza! Avslutningsvis sjöng kören, på bilden ovan, Internationalen.

Maria Flygare, ny ordförande för Vänsterpartiet i Skövde!

Maria Flygare valdes till ny ordförande för Vänsterpartiet i Skövde på partiföreningens årsmöte den 27 februari.
Maria tog steget fullt ut och engagerade sig i Vänsterpartiet som medlem 2010 och i valarbetet med stort engagemang. Tidigare har Maria funnits med och stött partiet i Skara och Skövde. Vad som i skrivandes stund är känt är att Maria Flygare är Vänsterpartiet i Skövdes  första kvinnliga ordförande. Välkommen som ordförande Maria och lycka till med ditt uppdrag!

Maria beskriver med egna ord sig själv så här:

Är 28 år. Studerar Socialpsykologi på Högskolan i Skövde 
Har varit Vänsterpartist så länge jag haft rösträtt och varit aktiv i partiet sedan våren 2002 (började i Skara) flyttade till Skövde 2006 där jag nu bor med min man. Har varit aktiv i Vänsterpartiet Skövde sedan 2010. Jobbar för jämlikhet och mot orättvisor i samhället. Vill även stå upp för de svaga och hatar fördomar och rasism. Mina ambitioner är att få mer aktiva medlemmar i partiet på både lokal och riksnivå samt att behålla de få gröna lungor Skövde har kvar. På riksnivå vill jag stoppa utförsäljningen av välfärden och återinföra humanare regler i socialtjänstlagen. Jag vill se mer ekologisk mat i offentliga sektorn och gratis kollektivtrafik. Jag vill även slopa Ipred lagen och ändra FRA lagen. På fritiden gillar jag att läsa, resa och lyssna på musik.

Vänsterpartiet Skaraborgs valutvärdering!

 Följande fakta föreligger efter valresultatet.

 Riksdagsvalet:

År Riket   Skaraborg     Röster
             
1982 5.1 (-0.4) 3.2     5808
1985 5.1 0 3.3 (+0.1)   5965
1988 5.3 (+0.2) 3.5 (+0.2)   6150
1991 4.8 (-0.5) 4.4 (+0.9)   7662
1994 6.0 (+1.2) 6.0 (+1.6)   10427
1998 10.8 (+4.8) 10.0 (+4.0)   15245
2002 8.4 (-2.4) 6.7 (-3.3)   10070
2006 5.9 (-2.6) 5.2 (-1.5)   8064
2010 5.6 (-0,3) 4,9 (-0,3)   8223

 

Vänsterpartiet har i riksdagsvalet både på riks- och valkretsnivå fått det sämsta valresultatet sedan 1991. Konsekvenserna av detta innebar att Vänsterpartiet i Skaraborg förlorade sitt riksdagsmandat ( utjämningsmandat).

I  kommunvalet i Skaraborg är det totala antalet mandat oförändrat  (28 mandat).

Vi förlorade två mandat ( Tidaholm (-1), Skövde(-1) ) men vann två mandat,(Götene (+1), Mariestad (+1). Vänsterpartiet ställde upp i 13 kommuner ( en fler jmf med 2006). Ingen kommunlista i Grästorp och Gullspång. Den procentuella röstfördelningen skiljer sig i kommunvalet. Vi gick framåt i sex kommuner ( +0,2 – + 1,7). Oförändrat i  två kommuner. Tillbaka i fem kommuner ( -0,1 – -1,8 ).

  1994   1998   2002   2006   2010  
Falköping 7.1 4 (-) 9.6 5 6.6 4 4.4 2 4 2
Essunga 4.1 2 (+1) 2.5 1 3.3 1 3.5 1 3,4 1
Grästorp 0.7   1.3   0.9   0.8   1  
Gullspång 4.9 2 (+1) 9.0 4 4.6 2 1.3   0,9  
Götene 4.9 2 (+1) 7.9 3 5.9 2 2.6 1 4,3 2
Hjo 0.8   1.6   6.9 2 3.9 1 3,9 1
Karlsborg 0.4   1.2   0.8   0.8   1,6  
Lidköping 12.0 6 (+2) 13.5 7 11.3 6 8.0 4 6,2 4
Mariestad 12.6 6 (+2) 15.0 7 8.2 4 10.3 5 11,5 6
Skara 3.2 1 (-) 7.7 3 7.5 3 4.6 2 4,6 2
Skövde 4.9 3 (+1) 8.3 5 7.1 4 5.5 4 4,9 3
Tibro 0.5   8.3 3 4.6 2 2.6 1 3,5 1
Tidaholm 5.2 2 (-) 8.3 3 8.2 3 7.0 3 6,1 2
Töreboda 4.1 2 (+1) 9.4 4 7.3 3 5.7 2 5,9 2
Vara 2.7 1 (+1) 6.9 3 5.5 3 4.7 2 5,5 2
                     
Tot:   31 (+10)   48 (+17)   39 (-9)   28 (-11) 28 0

Regionvalet:

Vänsterpartiet i Västra Götaland minskade från 6,4 till 6,1 %  ( från 10 mandat till 9 mandat ).

Vänsterpartiet i Skaraborg behöll sitt enda mandat i regionfullmäktige.

Den procentuella röstfördelningen ändrade från 5,2 till 4,8 %.

Totalt så kommer förändringarna i kommunerna och regionen påverka oss negativt i from av minskat partistöd. Hur mycket vet vi ännu inte.

Trots färre och äldre valarbetare har deltagit i valrörelsen jämfört med tidigare val, har valarbetet i alla dess delar fungerat mycket väl. De som har jobbat har kompenserat det lägre antalet valarbetare med att anstränga sig mycket hårt. Detta fungerar i ett val men kommer inte hålla i längden. Rekryteringen av nya medlemmar och nya valarbetare måste förbättras inför nästa val. 

De övre namnen på riksdagslistan och regionlistan, Egon Frid, Ann-Carin Landström och Claes –Göran Borg respektive Inger Lilja har med stort engagemang jobbat oförtrutet i hela valkampanjen. Samarbetet med Ung Vänster har fungerat bra. Vi har hjälpts åt med att hålla reda på och närvara på olika skolpresentationer och skoldebatter. Men vi  har även här märktatt Ung Vänster haft färre valarbetare, att det varit svårare att få stöd från Ung Vänster på förbundsnivå, jämfört med tidigare val. Detta har medfört att vi har missat vissa skoldebatter och skolpresentationer pga att det inte funnits tillräckligt med personliga resurser.

I Skaraborg finns massiv dominans av borgerlig massmedia vilket påverkar en skev fördelning när det gäller den politiska debatten.  Borgerliga politiker med stöd av professionella skrivare har vräkt ut debatt- och insändarartiklar. Vi har försökt så långt det går att skriva debatt- och insändarartiklar men de sista veckorna var det mycket svårt att få in dessa. Utrymmet på debattsidorna blev mycket trångt. Vi fick en känsla av borgerliga debattörer hade företräde.

En tidig reflektion av valrörelsen var att Vänsterpartiet fick jobba mycket i motvind. Vi fick ett ökat mediautrymme med anledning av det rödgröna samarbetet, alla uppgörelser men effekten av detta märktes inte i opinionsmätningar. Vi låg stilla under lång tid. En negativ debatt i form av att vänsterpartiet framställdes av media som en belastning, att vi inte tog ansvar, vänsterpartiet var d opålitliga. Alliansen använde och förstärkte denna bild. Ett tag under valrörelsen så lyckades vi delvis vända lite denna negativa bildbeskrivning men de sista två veckorna återkom den igen och vi lyckades ej vända detta.

Det är för tidigt att göra djupare valanalyser. Flera lokalföreningar kommer de närmaste veckorna att ha medlemsmöten för att diskutera. Vänsterpartiet i Skaraborg har diskuterat valresultatet vid ett möte den 30/9 och är överens om att det måste till en längre tids reflektion och analys över valresultatet. Denna analys måste tillåta att man lyfter på alla stenar och att det förs en framåtriktad kritisk diskussion kring dessa frågor. Frågor som måste lyftas är:

q       hur kan vi bryta den nedåtgående trenden sedan 1998

q       olika orsaker till den rödgröna förlusten – från en opinionsövertag på närmare +10 % till ett underläge på 6-8 s,

q       förnyelse av ledarskapet i vänsterpartiet. Vänsterpartiet har ett mycket traditionellt ledarskap som inte stämmer överens med hur ledarskap formas i samhället. Detta traditionella ledarskap syntes särskilt i denna valrörelse. Mycket fokus riktades på en person vilket gjordes oss mycket sårbart. Det var alldeles för lätt för alliansen och den borgerliga pressen 

q       Sverigedemokraternas framgång. Använde vi fel metoder i den politiska debatten? Bidrog vi till att de blev martyrer? Varför röstade så många människor på dem?  Hur för vi den politiska debatten framöver så att de inte får samma framgångar som i Belgien, Danmark, Schweiz, Holland

q       Vilket språk använder vi? Förstår människor vårat budskap? Borde vi inte nu börja granska och diskutera om vissa kategoriska teser som partiet hållit fast vid inte behöver omformuleras, så att vi i vår politik får en starkare anknytning till människors vardagliga livssituation ?

 q       Lärdomar och erfarenheter från de valområden  där Vänsterpartiet vara framgångsrikt ?

Vi är positiva till att en rikskonferens anordnas utifrån dessa reflektioner men det viktigt att denna föregås av en omfattande debatt i distrikt och lokalorganisationer. Det behövs kanske ingen extra partikongress men däremot  behövs nästa partikongress tidigareläggas och bli en uppföljning av en rikskonferens och ett avstamp för nästa valrörelse.

Valplattform för Vänsterpartiet i Skövde, kommunvalet 2010!

Vänsterpartiet vill satsa på världens bästa välfärd utan vinstintresse!

Vänsterpartiet vill skapa och bygga världens bästa välfärd – utan vinstintressen. Vi tror att människor vill kunna känna sig trygga med att välfärdstjänsterna finns tillgängliga där man bor, när man behöver dem.
Det är målet med vår välfärdspolitik. Inte privata vinster.
Välfärden och välfärdsjobben är livsviktiga, det ska märkas genom bra resurser till omsorgen av våra äldre och till alla andra grupper som behöver samhällets stöd.
De anställdas löner, arbetsvillkor, inflytande och möjligheter till utveckling i arbetet måste förbättras.
Vi vill att kommunen ska var ett föredöme som arbetsgivare. Normen ska vara rätt till heltid, deltid ska vara en möjlighet!

1. Vänsterpartiet vill satsa på jobben i Skövde

Vänsterpartiet vill investera för att skapa nya jobb inom infrastruktur och grön el. På samma sätt vill vi investera i människorna för att få jobb, utbildning och rehabilitering.
Vi vill se satsningar inom de kommunala verksamheterna för att trygga och utveckla jobben i Skövde.
Vi vill se att kommunen garanterar alla unga jobb, ungdomspraktik eller utbildning för att skapa sysselsättning och få bort den höga ungdomsarbetslösheten.
Vi vill se att kommunen tar ett mycket stort och aktivt ansvar för att skapa jobb.
Vi vill också se att kommunen medverkar tillsammans med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i rehabiliteringsinsatser så sjuka och arbetslösa kan få jobba igen.

2. Vänsterpartiet vill satsa på skolan och barnen

Vi vill se mindre grupper i skolan och barnomsorgen och ett aktivt arbete mot mobbning, vilket kräver fler vuxna i skolan.
Vi vill se fler natt- och helgöppna förskolor för barn vars föräldrar arbetar oregelbundna tider.
Vi vill satsa resurser på elevhälsan. Elevhälsan, som vi ser det, ska innehålla skolhälsovård, elevvård och specialpedagogiska insatser. Arbetet med elevhälsa skall vara en prioriterad del av skolans samlade arbete för en god hälsa bland barn och ungdom.
Vi vill att skolans förebyggande verksamheter ska prioriteras. För barn och föräldrars bästa vill vi se fler familjecentraler i Skövde.
Vi vill värna barnens bästa inom alla av kommunens verksamhetsområden.

3. Vänsterpartiet vill satsa på äldreomsorgen

Vi vill se mer händer i vården! Vi vill att personaltätheten säkerställs till en hög nivå.
Vi vill att äldreomsorgen får de resurser som krävs för en god omvårdnad och bra personaltäthet.
Vi vill avsätta ökade resurser som motsvarar kostnaderna för äldreomsorgen. Kostnaderna har ökat men inte budgeten i motsvarande grad. Resultatet har blivit indragning av personal. Färre anställda får nu utföra samma arbete med ökad stress och mindre tid för brukare och vårdtagare. Denna utveckling måste brytas!
Vi vill se en äldreomsorg som är mer förebyggande och uppsökande.
Vi vill se mer valfrihet i vården! Möjligheten ska ges att välja insats i hemtjänsten t.ex. promenader istället för städning.
Vi vill vi öka den enskildes inflytande över innehållet i hemtjänstens service, i vårdens planering och var vi kan få vår sjukvård. 
Vi vill att det finns särskilda boenden, trygghetsboenden, seniorboenden efter behov i kommunens samtliga kommundelar. För en verklig valfrihet!
Vi vill se satsningar på full tillgänglighet för funktionshindrade inom alla områden.

4. Vänsterpartiet vill satsa på kultur och fritid

Vi vill se Skövde kommun vara en kulturkommun som betonar att kulturen är viktig att satsa på. Vi verkar för mer teater, film, musik och mer resurser till museet och utställningar, för olika konstsmaker och konstinriktningar.
Vi vill se att Skövde kommun satsar mer på ungdomarnas fritid och aktiviteter bland annat genom ett Ungdomens Hus och fler fritidsgårdar.
Vi vill avsätta 1 miljon till projekt för att ge ungdomar en reell chans att vara med och bestämma, påverka sin fritid och verksamheter för unga i Skövde.
Vi vill se att det anläggs en skateboardpark någonstans i kommunen.
Vi vill utveckla och satsa på Kulturskolan så att den kan spela en större roll för musiken och musiklivet i Skövde.
Vi vill fortsätta arbetet med att Kultomtens ridskola kan utvecklas på sin nuvarande plats.

5. Vänsterpartiet vill satsa på miljön

Vänsterpartiet vill spara Aspö/Karstorp-området som en grön lunga för alla boende i kommunen.
Vi vill se att Skövde bygger 300 hyresrätter, per år, med rimlig hyra och med bästa miljöteknik. En ökad andel ska byggas som s.k. passivhus.
Vi vill se att Skövde underlättar etablering av alternativ energiproduktion i form av vindkraft, solenergi och biogas.
Vi vill att kommunen ska öka sina inköp av ekologiska och närproducerade varor och utvecklas till en kommun med rättvis handel och ett Fair Trade City.
Vi vill att maten i kommunens egna verksamheter ska tillagas av mer ekologiska råvaror så nära verksamheterna som möjligt.
Vi vill se utökad kollektivtrafik i Skövde och mellan tätorterna i kommunen även under helgerna. Biljettpriserna ska sänkas så fler kan åka kollektivt.

Vänsterpartiet satsar på nytt och gammalt i valet till kommunfullmäktige i Skövde!

Vänsterpartiet i Skövde har nyligen fastställt kommunfullmäktigelistan till valet den 19 september i år. Vi har idag fyra mandat och vårt mål är att behålla dessa fyra mandat och tillsammans med S och MP skapa en rödgrön majoritet i Skövde kommunfullmäktige.

Vänsterpartiets lista är en bra blandning av kvinnor och män, unga och gamla, nya och erfarna, svenskfödda och med utländsk bakgrund samt god spridning från hela kommunen.

Egon Frid är toppnamnet ännu en gång! Egon Frid satsar på en ytterligare period i riksdagen men vill ha förankringen kvar i Skövde kommun och kommunfullmäktige!

Toppnamnen som ska dela på ansvaret för gruppens arbete blir tvåan på listan Kristina Hedenberg, idag ersättare i fullmäktige, och trean på listan Morgan Sjöberg, idag gruppledare och kommunfullmäktigeledamot. På fjärde plats på listan står Elisabet Aradszky som flyttar tillbaka till Skövde i vår. Elisabet har tidigare varit med på vår lista och var ersättare i fullmäktige för flera år sedan.

Om dagens mandatfördelning står sig så blir femman på listan och nuvarande ledamot i KF Kristofer Barta ersättare i kommunfullmäktige tillsammans med första nykomlingen och sexa på listan Ida Frid, 20 år, brorsdotter till Egon och boende i Skultorp.

Flera nya på listan är Emma Andersson, Tobias Bellinder, Sebastian Karlsson och Mikael Jacobsson som alla är mellan 20 och 30 år.

Elizabeth Fredriksson, Ing-Britt Wallgren, Carina Edlund och Maria Flygare är också nya namn på vår lista. Elizabeth bor i Häggum, Ing-Britt utanför Tidan, Carina och Maria i Skövde.

Kända namn är Robert Barta, idag ledamot i KF, Carlos Bobadilla, idag ersättare i KF, Christer Wahllöf, Helena Elf och Reza Hamidiazad som även tidigare fanns med på vår lista till valet 2006.

Vänsterpartiet prioriterar världens bästa välfärd utan vinstintresse i valet! En god generell välfärd är centralt för kommunernas verksamhet och för solidaritet och rättvisa. Behoven ska styra och inte plånbokens storlek. En annan viktig fråga som vi kämpar för nationellt och lokalt är generösa statsbidrag till kommunerna. Detta är viktigt för att vi ska kunna skapa en god välfärd i Skövde kommun!

V:s lista till kommunfullmäktige i Skövde!

Egon Frid
Kristina Hedenberg
Morgan Sjöberg
Elisabeth Aradszky
Kristofer Barta
Ida Frid
Robert Barta
Elizabeth Fredriksson
Carlos Bobadilla
Emma Andersson
Christer Wahllöf
Ing-Britt Wallgren
Sebastian Karlsson
Carina Edlund
Tobias Bellinder
Maria Flygare
Mikael Jacobsson
Helena Elf
Reza Hamidiazad

Så skapar vi framtidens jobb!

Kampen mot arbetslösheten kan inte föras med jobbcoacher, sänkt a-kasseersättning eller försämrad arbetsrätt. Det som krävs är en framtidsinriktad ekonomisk politik som vågar se vilka utmaningar vi står inför och satsa på vad som kan bli framtidens jobb.

Väsnsterpartiets riksdagsledamot i Arbetsmarknadsutskottet skriver idag i Sourze. om hur vi skapar en arbetsmarknad och hållbara jobb för unga och alla andra grupper.

Vi i Vänsterpartiet ser flera sådana utmaningar som behöver mötas på ett sätt som skapar både långsiktigt hållbara jobb och ett bättre samhälle att leva i.

Klimathotet är en global ödesfråga som måste tas på största allvar. Vi måste ställa om till en uthållig produktion och konsumtion för att bromsa klimatförändringarna. I den omställningen finns också många möjligheter till nya jobb. Vi behöver bygga ut järnvägen och utveckla och modernisera annan kollektivtrafik. Vi behöver utveckla och producera energi på ett hållbart sätt och utveckla ny miljöteknik. Här finns också potential för en ny svensk exportindustri. Vi i Vänsterpartiet vill genomföra ett grönt investeringsprogram, en Green New Deal, som får fart på klimatomställningen, på ekonomin och ger miljöteknikbranschen en skjuts.

Bostadsbristen är akut i stora delar av landet, och unga har allt svårare att hitta en bostad. I många kommuner står dessutom stora bostadsområden och förfaller. Samtidigt går tusentals byggnadsarbetare arbetslösa. Det är slöseri med både människor och resurser. Vi vill därför utvidga det så kallade ROT-avdraget så att det kan utnyttjas för att renovera de förfallna miljonprogramområdena. Renoveringen ska också innebära en energieffektivisering, så att elförbrukningen för att värma upp husen kan minska. Vi vill också införa ett investeringsstöd för att bygga nya hyreslägenheter och studentbostäder. Det är investeringar som både skapar jobb och ett mer uthålligt och jämlikt samhälle.

Vi behöver dessutom bygga ut och förbättra den gemensamma välfärden, så att vi får den skola, sjukvård och äldreomsorg vi behöver i framtiden. Allt fler blir äldre och behöver hemtjänst och särskilda boenden. Barnomsorgen behöver byggas ut så att också de barn vars föräldrar jobbar kväll, natt eller helg har tillgång till den. Personalbristen i vården och skolan måste åtgärdas och kvaliteten höjas. Fler behöver få chansen att utbilda sig i vuxen ålder och gå vidare till nya yrken.

Och det är just nu, när vi befinner oss i en lågkonjunktur där många jobb försvunnit som samhället måste investera för att få fart på ekonomin. Vi måste ta chansen att göra det och göra det på ett sätt som också leder framåt, där framtidens jobb bidrar till att skapa ett jämlikt och långsiktigt hållbart samhälle. Svaret på frågan om vi har råd med de här investeringarna är; Ja, det har vi. Om vi prioriterar det framför stora skattesänkningar och rabatter till företag och branscher som ger mycket lite tillbaka i form av nya jobb. Det vi inte har råd med är arbetslöshet, ökade klyftor och hopplöshet.

Arkiv
Kategorier