Debatt

Investeringar i unga får Sverige att växa

Sveriges framgång bygger på att vi investerar. Både i sådant som vi behöver som bostäder, kommunikationer och annat, men också direkt i människor – i utbildning, hälsa och jämlikhet. Särskilt viktigt är det att investera i dagens barn och unga.

Åtta år av borgerlig politik har gjort att dagens unga möter en hård verklighet med hög arbetslöshet och det bostadsbrist i praktiskt taget alla mellanstora och större städer. Vänsterpartiet är övertygade om att det är klokt för framtiden att skapa goda förutsättningar för dagens unga att flytta hemifrån, studera och förverkliga sina liv.

I den budget som Vänsterpartiet förhandlat fram med regeringen görs den största satsningen på bostäder som gjorts de senaste 20 åren. Det handlar framförallt om investeringsstöd för att öka byggandet av hyresrätter och en satsning på snabbt uppförda studentbostäder under 2016.

I budgeten finns också satsningar på fler jobb och mer utbildning. Viktigt för Vänsterpartiet är att det nu blir fler platser i Komvux/Yrkesvux, rätt till Komvux och fler platser i yrkeshögskolan.

Unga människor i Sverige betalar ett högt pris för en samhällsutveckling där otryggheten ökat. Den psykiska ohälsan har trefaldigats bland unga, samtidigt som det är svårt att få rätt stöd och vård. Statistiken visar också att det slår särskilt hårt mot unga tjejer – var tredje gymnasietjej känner oro eller ångest i vardagen. Därför innehåller den här budgeten särskilda satsningar på ungas hälsa. Det handlar bland annat om ökade möjligheter att få stöd på landets ungdomsmottagningar.
Sverige behöver en politik som investerar i människor och som gör att Sverige kan växa. Vi vet att jämlika samhällen mår och utvecklas bättre. För att bygga Sveriges framtid behöver vi investera i varenda ung människa.

Evelina Asgård
Ordförande Ung Vänster Skaraborg

Gabryjel Blom
Ersättare kommunfullmäktige Vänsterpartiet

Matilda Heidenvall
Ordförande Ung Vänster Skövde

Joen Asgård
Ung Vänster Skövde

Daniel Junehagen Sand
Ung Vänster Skövde

Ja till lönelyft för lärare i Skövde kommun

Gårdagens medlemsmöte (27 aug) resulterade i denna debattartikel vi idag sänt in till Skaraborgs allehanda (SLA). Den sammanfattar våra uppfattningar om lärarnas och förskolelärarnas uteblivna lönelyft i Skövde kommun och är en motpol till Socialdemokraternas och Centerpartiets ovilja till densamma.

Lärarnas löner måste stå i proportion till deras studietid, studielån och gedigna arbetsinsats. Därför vill Vänsterpartiet se ett lönelyft för Skövdes lärare. Idag väljer många andra yrken med bättre löneutveckling. Att höja lärarlönen bidrar till ökad jämställdhet och höjer statusen på yrket. Skövde måste våga ändra riktning, våga satsa och våga investera i skolan och dess personal.

Gabryjel Blom, ers. i kommunfullmäktige (v)
Mats Kristiansson, styrelseledamot (v)
Isabell Ankarström, ordf. (v)

En solidarisk fördelningspolitik är avgörande för Skövdes framtid!

Under budgetdebatten i Skövde kommunfullmäktige förra måndagen framförde Josef Fransson (SD) de mest rasistiska och främlingsfientliga åsikter som sagts i kommunfullmäktige under de drygt 30 år jag varit ledamot där för demokratins skull.
Jag reagerade oerhört stark på de kränkande ord och invandrarfientliga uttalandena om våra nya svenskar, utlandsfödda som svenskfödda, som framfördes. Ord som fälldes i kommunfullmäktige, samma ord som framfördes i debattartikeln i SLA igår måndag.

Jag står för de uttalanden som jag gjorde om SD:s rasistiska åsikter då de skuldbelägger våra nya svenskar för att vara kriminella, bråkmakare och belastande för vår kommun och Sverige! Alla i Skövde vet, och borde veta, vilken betydelse invandrarna har haft och har för Skövdes utveckling och samhällets välstånd. Vi svenskar har alltid stått upp för att visa vår solidaritet för utsatta grupper och jag utgår från att detta självklara stöd fortsätter istället för att peka ut olika grupper som belastande och tärande.
Budgetdebatten i Skövde bör handla om hur vi utvecklar Skövde kommun på bästa sätt så alla våra invånare tas om hand och kan utvecklas utifrån sina villkor. Solidaritet, arbete och rättvisa måste då vara gällande, en politik som vi i Vänsterpartiet framförde genom vårt budgetförslag. Därmed kändes det mycket främmande då Josef Fransson skuldbelade invandrarna och deras familjer i Skövde och Sverige för allt, som kravallerna i Husby och problem på resecentrum i Skövde och på akuten på KSS. Det finns sociala problem i Skövde och Sverige men dessa är sprungna ur de sociala klyftor som blivit större och större sedan regeringen Reinfeldt kom till makten. En politik som Josef Fransson och SD stödjer, liksom att SD röstade med alliansen i Skövde utan någon eget budgetförslag!

SD gör gällande att Skövde avtal med Migrationsverket är avgörande för Skövdes framtid. Det kan inte vara mer fel! Ett avtal som är på 30 vuxna och 60 ensamkommande barn, ett avtal som Skövde kommun inte uppfyller till fullo. Skövde kommun borde ha resurser för att kunna ta emot en större andel av de flyktingar som måste fly från krig och förtryck.
Avgörande för Skövdes framtid är en offensiv arbetsmarknadspolitik, en solidarisk och rättvis fördelningspolitik där vi ser alla och en var som människor med rättigheter och skyldigheter.
Tryggheten i Skövde och Sverige hänger på minskade sociala klyftor istället för de ökade klasskillnader som SD medverkar till att skapa genom sin främlingsfientliga politik. Mot detta står en politik som tar ansvar för framtiden som bygger på en ekonomisk rättvis fördelningspolitik och solidaritet med våra medmänniskor!

Egon Frid (V)
kommunfullmäktigeledamot i Skövde

Ps Detta debattinlägg är publicerat i SLA den 26 juni och är mitt svar till Josef Fransson (SD) och hans debattinlägg i SLA den 23 juni.

Det cementerade stödet för Cementa måste brytas! Demonstrera den 20 april, kl. 15.00 – 17.00 på Hertig Johans torg i Skövde!

Cementa i Skövde ansöker om förnyat tillstånd att bryta kalksten i brottet i/på Billingen efter 2017. Redan nu skapar Cementas brott i Skövde stora problem för omgivningen i Skövde, nära boende störs, tillgängligheten till området hindras och miljö- och kulturvärden raseras. Vi i Vänsterpartiet ser att naturvården måste få gå före jobben på Cementa och att Cementas brytning på sikt ändå måste avvecklas. Därför vill vi att brytningarna avbryts efter nuvarande brytningstillstånd som sträcker sig till 2017.

FP, MP och V vill avveckla brytningen 2017! M är positiva till Cementas fortsatta brytningar och andra partier passar i frågan. Nu gäller det att bygga upp ett motstånd och visa att vi inte vill att Cementa ska få fortsatt brytningstillstånd då värdefulla natur- och kulturvärden hotas!

Den 20 april, nu på lördag kl. 15.00 – 17.00, samlas motståndet mot Cementas fortsatta brytning till en manifestation på Hertig Johans torg i Skövde! Manifestationen är politisk men partipolitiskt oberoende och en del av de riksomfattande manifestationerna, samma dag och dig, mot regeringens nya mineralstrategi som bidrar till den gruvboom och brytning efter mineraler i landet. Kom och visa din åsikt och sprid detta till alla ni känner.

Varför är Skövde kommun så negativ till Karlsborgsbanan?

Den senaste utredningen om Karlsborgsbanan, som Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen gjort slår fasta att resandeunderlaget och ekonomi är jämförbar med flera
andra banor i Västsverige!
Utredningen slår också fast att tåg innebär en resandeökning jämfört med dagens busstrafik
och därmed en minskning av vägtrafiken. Motsvarande satsningar, t ex på Simrishamnsbanan
och direkttåget mellan Lidköping och Göteborg visar att tåget ger större resandeökningar jämfört
med buss.
Utredningen visar att det finns underlag för godståg till Tibro då flera Tiborföretag lastar om i
Skövde. Här finns möjlighet för regionen och kommunerna tillsammans att utveckla godstrafiken
på Karlsborgsbanan. Framtiden kommer troligtvis också att visa möjligheter till godstrafik från
Karlsborg.
Utredningen visar att kostnaderna för att återuppta trafik på Karlsborgsbanan är högt räknade
då banan belastas i utredningen av två tågset men en eventuell tågtrafik på Karlsborgsbanan
samordnas inom Västtåg och ett samutnyttjande av tåg avlastar kostnader som tas upp i
utredningen.

Det är många fördelar med tågtrafik, det är mycket som talar för att en återöppnad
Karlsborgsbana skulle göra stor miljö-, resande- och trafiknytta.

Min fråga till kommunstyrelsens ordförande måste därför bli:

Varför visar Skövde kommun denna negativa attityd mot Karlsborgsbanan och när ska Skövde
kommun upphöra med sin prestige och negativa hållning mot detta viktiga infrastrukturprojekt?

Egon Frid (V)

Skövde ska byggas jämställt, socialt och ekologiskt hållbart!

Remissvar från Vänsterpartiet i Skövde angående ÖP 2025, Skövde kommuns översiktsplan.

Skövde kommuns översiktsplan, ÖP 2025, är en intressant läsning utifrån kommunens vision att vi ska vara 60 000 invånare 2025.
Markanvändningen är en central fråga för hur kommunen ska utvecklas och här måste en bra balans råda mellan förtätning av stadskärnan och att nya områden planeras för bostadsbyggande, företag och handel. I denna balans måste finnas områden för rekreation, motion, kultur, olika idrottsformer.
Områden som idag påverkar Skövdes utveckling är försvarets övningsfält och regementen, Volvos närhet till staden och naturligtvis Cementa. Dessa tre områden bör speciellt utredas för att kunna utgöra framtida lösningar för hur staden Skövde kan utvecklas.

Visionen, översiktsplanen och framtiden för Skövde kommun och framtidens trafiklösningar för Skövde mot 2025 och 60 000 invånare heter inte bil och mer väglösningar utan satsningar på trafikslag som gångtrafik, cykeltrafik och kollektivtrafik.
Målet för Skövde kommun måste vara att så långt som möjligt utforma trafiklösningar som i första hand är kollektiva och fossilfria. Skövde kommun har här stora utvecklingsmöjligheter genom satsningar på biogasen i kommunen och i Västra Götalandsregionen.
All busstrafik kan köras på alternativa bränslen och/eller biogas, stora satsningar på biogasen kan också medverka till att fler och fler bilar, taxiflottor och bilar i kommunens tjänst kan köras med biogas. Skövde kommun måste utveckla cykelstaden Skövde ännu mera med kraftig utbyggnad av cykelvägar i kommunen.
Skövde kommun har en trafiklösning för busstrafik i nord-sydlig riktning och måste också ha bra trafik väster- och österut. Här kan dels förslaget från Vänsterpartiet om mindre bussar i trafik bli en viktig komplettering för Västermalm, Östermalm med Äldrecentrum Ekedal och andra centrala delar i Skövde som behöver stadstrafik för sin invånare och boende. Naturligtvis måste stadstrafiken angöra centrala Skövde och Resecentrum är lite för långt från centrum för att vara den enda platsen för på- och avstigning för busstrafiken.
En vision för järnvägen i Skövde måste vara att vi har Skövde Norra i Ryd och att vi har Skövde Södra i Skultorp där den regionala tågtrafiken mellan Göteborg och Töreboda har stationer för tågresenärer och med anslutande busstrafik. Det tredje spåret på Västra stambanan anser vi också är en viktig framtidssatsning.
Vänsterpartiet står också fortfarande bakom att persontrafiken på Karlsborgsbanan återupptas. Detta innebär att vi vill bevara angöringen av järnvägen i Skövde för Karlborgsbanan.
När det gäller Resecentrum förslår vi att den s k Tuben, byggs om och moderniseras till en modern övergång mellan östra och västra sidan om Resecentrum och förlängs, över Trädgårdsgatan, mot centrum.
För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att de kollektiva trafikslagen prioriteras i planeringen för att minska beroendet av bilen och för att snabbare ställa om samhället ur miljö- och energisynpunkt och för att nå det fossilfria samhället.

Bostäder och bebyggelse är ett av de tre viktiga områdena för att uppnå det fossilfria samhället. Det officiella övergripande målet här är att energianvändningen ska vara 20 % lägre 2020 än år 2009. Detta är också Skövde kommuns mål. Energieffektivisering och energiomställningen är ett viktigt fortsatt arbete för att ställa om till alternativen.
Här anser vi att det borde vara möjligt att ha tuffare målsättning då bostadssektorn utgör ca 40 % av den totala energiproduktionen. Vi anser att energiomställningen inom bostadssektorn ska fullföljas så fossil förbränning avvecklas helt. Dessutom måste vi påverka för att få fram resurser och rikta resurserna som finns till kraftfulla energieffektiviseringar inom bostadssektorn. För det tredje så måste vi ställa om allt bostadsbyggande och övrigt byggande till så kallad passivhusbyggande. Tekniken i passivhusbyggande kan utvecklas så att bostäder och lokaler som byggs är nettogivare av energi och därmed inte behöver någon extern värmekälla. En tanke är också att avsätta ett område för innovativt byggande av hyresrätter där möjligheten att bygga billigare och energieffektivt där också boendedemokratin prövas.  Vänsterpartiet anser att vi ska bevara Aspö- Karstorpsområdet och avstå från att bebygga detta område. Förtätning av staden Skövde är möjligt men vi måste spara de gröna lungorna. Det finns andra områden att bebygga och förtäta som t ex området Fyren med centrumnära boende. Andelen hyresrätter i framtidens byggande i Skövde måste också öka i andel. Vi anser att vi behöver bygga minst 300 hyresrätter per år i Skövde.

Avslutningsvis måste framhållas att Skövde ska byggas jämställt, jämlikt, grönt, fossilfritt, energieffektivt, ekologiskt, hållbart, socialt, kulturellt och i god samklang med övriga kommuner och grannarna i Skaraborg!

Vänsterpartiet i Skövde

Egon Frid
gruppledare

Stå upp för de kommunala skolorna och låt Ryd ha kvar sitt högstadium!

Vänsterpartiet i Skövde är bestörta av den senaste tidens besparings- och nedläggningsförslag inom skolområdet i Skövde! Ett av de märkligaste och mest förvånande förslagen är att efter en mycket omfattande renovering av Rydskolan på nästan 200 miljoner till en modern skola med ett modernt högstadium så föreslår en majoritet inom Skolnämnden att högstadiet ska läggas ner och flytta till Helenaskolan. Vad detta får för konsekvenser för eleverna på Rydskolan och Helenaskolan verkar inte Skolnämnden tänka på. Detta kommer att drabba många hårt, bland andra eleverna inom grundsärskolan som har en bra skolverksamhet på Helenaskolan. De kommer att trängas undan om högstadiet på Rydskolan måste flytta in till Helenaskolan.
Ett argument som förespråkarna använder och som förekommer i debatten är att meritvärdena är lägre på Rydskolan och enda sättet att ändra på det är att flytta eleverna som går där! Mycket märkligt resonerat tycker vi! Integrationen stärks av satsningar inte av nedläggningar!

Vänsterpartiet i Skövde har sedan många år kritiserat den bristfälliga resursfördelning som sker inom skolans område i Skövde. När den behovsstyrda resursfördelningen upphörde kunde både föräldrar, personal och elever känna att stödet för jämlikt lärande togs bort!

Speciellt arga över nuvarande skoldebatt i Skövde, och alla tokiga förslag om nedläggningar och flytt av kommunens skolor, är vi över att vissa vill ge lärarna på Rydskolan skulden för att de beskrivit konsekvenserna av borgarnas resursfördelning till skolorna i Skövde! Helt häpnadsväckande hur snett argumentationen kan hamna!
Det är valfrihet som går till nedläggning, skolpengen, friskolornas marknad och borgerlig skolpolitik som bär skulden till detta och det måste ansvariga politiker ta på sig skulden för! Valfrihet som tvingar barnen att byta skola mot sin vilja. Nedläggningar och nedläggningshot mot kommunala skolor och friskolor som suger ut pengarna ur den kommunala skolan, friskolor som gör stora vinster och friskolor som går i konkurs och lämnar elever till det kommunala ansvaret! Vi måste stå upp för de kommunala skolorna och Ryd måste få ha kvar sitt högstadium! Skövdes utvecklingsplaner i öst och nordost talar också för Rydskolan! Ryd förtjänar erkännande och mer satsningar då det är en bra skola med engagerade lärare! Lägg ner moderatförslagen och behåll de kommunala skolorna i Skövde kommun!

 

Maria Flygare, ordförande

Egon Frid, gruppledare

Vänsterpartiet i Skövde

Brev till Skolnämnden i Skövde angående planer på att flytta grundsärskolan från Helenaskolan!

Jag skriver till dig/er för att jag har lite synpunkter på det nya förslaget att flytta Helenaskolans grundsärskoleklasser till Vasa/Eriksdal.

  • Grundsärskolan flyttade för ca 15 år sedan från Vasa till Helena.

Idag har vi en väl fungerande verksamhet för våra elever. Nuläget !!

Resor: Eleverna kommer med taxi- de flesta med buss till resecentrum. Nära till skolan och inga byten. De klarar detta själv utan att personal måste vara med. Helt annat om det ska till bussbyte till Vasa.

Integreringen: bland övriga elever på Helenaskolan har tagit tid och det har varit jobbigt för våra elever. Det har varit en hel del mobbing och utsatthet- våra elever har varit otrygga och bara hållit sig nära sina klassrum. Idag har vi elever som rör sig öppet i hela skolan. Nu sitter respekt och tolerans i väggarna !

Eleverna går till cafeterian på rasterna, spelar bordtennis med/bland de andra eleverna, är med i Friends och elevråd och deltar i olika turneringar tillsammans med grundskolans elever. Vi har jobbat för det- men det har tagit tid!!

Ämneslärarna  – grundskolans ämneslärare har undervisning med våra elever i Eng, NO, Teknik, Hkk, Trä o Textil, Mu ,Bild och Idrott. Det har självklart tagit tid att få grundskolans ämneslärare bekväma och trygga i sitt sätt att bemöta, hantera och kunna undervisa grundsärskolans elever. Att implementera både en ny läroplan och ett annat arbetssätt är stora insatser både för personal i grundskolan och i särskolan.

Lokaler: Idag har vi 2 stora klassrum och 2 grupprum + arbetsrum för 5 personal . Anpassning efter elevernas bov och med ett strategiskt läge i skolbyggnaden. Både nära övrig verksamheter, men ändå inte mitt i !!

Skolledare: Att ha haft skolledare som i alla dessa år fått kompetens att leda verksamheten och hantera personal och elever på ett bra och utvecklande sätt – har varit guld värd!!

Inför gymnasiet: Denna verksamhet vi byggt upp på Helenaskolan tillsammans med grundskolans arbetslag- har enligt vår SYO-konsulent  givit en ovärderlig  förberedelse inför elevernas övergång till gymnasiet.

  • Med ovanstående information vill jag ställa frågor. Varför ska man flytta en bra verksamhet till en annan skola för att lösa ett problem eller förändra en verksamhet på ytterligare en annan skola?
  • Vid alla beslut brukar man göra en konsekvensbeskrivning av hur förändringar kan påverka gällande verksamhet. Finns det en sådan och i så fall – kan jag få se den ?
  • Rydsskolan har också en integrerad grundsärskola. Vad händer med den?

Jag ser gärna att Du/Ni tar till dig av det du vill använda i dina argument på nästa veckas Skolnämndsmöte!

Hälsningar

Christer Wahllöf  070-74 88 923

Energiomställning till det fossilfria samhället!

Remissvar från Vänsterpartiet i Skövde angående Skövde kommuns Energi- och klimatstrategi.

Först vill vi framhålla att Skövde kommun och alla vi invånare i Skövde har ett stort och viktigt ansvar för att vara en del av lösningen och förändringen utifrån dagens energiförbrukning, energislag och den klimatpåverkan som sker idag i vårt samhälle.
Naturligtvis är det svårt att begränsa Skövde kommuns och kommunens invånares ansvar av alla utsläpp av växthusgaser som vi ger upphov till men vi anser att alla tillsammans ska ta ett större ansvar för att reducera, begränsa och avveckla utsläppen av växthusgaser. Därför är det viktigt med aktiva och progressiva program och åtgärder för detta i kommunerna och så då även i Skövde kommun.
En Energi- och klimatstrategi som omfattar utsläppen av växthusgaser inom energi- och transporter samt åtgärder som syftar till att påverka beteenden mot ett mer resurseffektivt samhälle är viktig och viktiga! En progressiv Energi- och klimatstrategi kan bidra aktivt till en nödvändig förändring om kommunen orkar ta ett stort aktivt ansvar och investera i nödvändiga satsningar!
Vi vill också framhålla att Naturvårdverkets med fleras uppfattning angående tvågradersmålet är viktigt att ta till sig och ha med i allt arbete som görs för att minska den negativa klimatpåverkan genom den globala uppvärmningen på jorden. Vi delar också uppfattningen att det är de fossila utsläppen som påverkar den globala uppvärmningen allra mest och att vi därför måste göra allt vi kan för att reducera utsläppen från fossila utsläpp.

Trafiken

Trafiken är en stor och viktig del i de fossila utsläppen och den fossila förbränningen. Målet för Skövdes framtida trafik, som vi också har framfört till Skövde kommuns Trafikplan, måste vara att så långt som möjligt utforma trafiklösningar som i första hand är kollektiva och fossilfria. Skövde kommun har här stora utvecklingsmöjligheter genom satsningar på biogasen i kommunen och i Västra Götalandsregionen.
All busstrafik kan köras på alternativa bränslen och/eller biogas, stora satsningar på biogasen kan också medverka till att fler och fler bilar, taxiflottor och bilar i kommunens tjänst kan köras med biogas.
För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att de kollektiva trafikslagen prioriteras i planeringen för att minska beroendet av bilen och för att snabbare ställa om samhället ur miljö- och energisynpunkt och för att nå det fossilfria samhället.

Energiproduktionen

Energiproduktionen är nästa stora och viktiga del i möjligheten att nå det fossilfria samhället! Att få bort oljan som energi- och värmekälla är idag en stor realitet och möjlighet och vi måste klara det. Alternativen till oljan är och bör vara främst fjärrvärme baserad på biomassa. Beroendet av sopor i Skövde Värmeverk bör minska då avfallet och soporna är ett mål i sig att reducera för att uppnå ett fossilfritt samhälle. Vi måste minska transporterna och förpackningshysterin och då är det kontraproduktivt med fjärrvärmeproduktion som är beroende av sopor.

Skövde kommun har även här stora utvecklingsmöjligheter genom satsningar på biogasen i kommunen och i Västra Götalandsregionen. Dessa satsningar måste snabbas upp och utvecklas.
Energieffektivisering och energiomställningen är ett viktigt fortsatt arbete för att ställa om till alternativen. De tidigare s k Klimppengarna utgjorde en viktig morot för detta och därför är det viktigt med statliga, regionala och kommunala stöd till den fortsatt viktiga omställningen inom energiproduktionen. Detta är viktigt både lokalt hos företagen, i hushållen och inom kommunens områden och verksamheter.

Bostäder, bebyggelse

Bostäder och bebyggelse är ett av de tre viktiga områdena för att uppnå det fossilfria samhället. Det officiella övergripande målet här är att energianvändningen ska vara 20 % lägre 2020 än år 2009. Detta är också Skövde kommuns mål.
Här anser vi att det borde vara möjligt att ha tuffare målsättning då bostadssektorn utgör ca 40 % av den totala energiproduktionen. Vi anser att energiomställningen inom bostadssektorn ska fullföljas så fossil förbränning avvecklas helt. Dessutom måste vi påverka för att få fram resurser och rikta resurserna som finns till kraftfulla energieffektiviseringar inom bostadssektorn. För det tredje så måste vi ställa om allt bostadsbyggande och övrigt byggande till så kallad passivhusbyggande. Tekniken i passivhusbyggande kan utvecklas så att bostäder och lokaler som byggs är nettogivare av energi och därmed inte behöver någon extern värmekälla.

Avslutningsvis så vill vi framhålla att som alltid när kommunen planerar och skriver fram planer så är syftet och arbetet gott. Så är det även med denna Energi- och klimatstrategi!
Det är i grunden en positiv läsning att ta del av strategin. Vad som vi alla måste vara med och ta ansvar för nu är att verkställa de ambitiösa planer som vi har tillsammans. Här får det inte bli kortsiktiga ekonomiska begränsningar som stoppar den nödvändiga energiomställningen för att uppnå det fossilfria samhället och för att fasa ut oljan både inom transporterna och som värmekälla. Skövde kommun är en tillräckligt stor kommun för att ta ett lokalt ansvar för att bidra till att stoppa den globala uppvärmningen! Detta förväntar vi i Vänsterpartiet i Skövde oss av Energi- och klimatstrategin för Skövde kommun!

För Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp!

Egon Frid (V)
Gruppledare

Vi måste satsa på kollektivtrafiken i Skövde!

Remissvar angående Skövde kommuns Trafikplan.                     

Inledningsvis vill vi framhålla att de olika trafikslagen inte ska ses som likvärdiga i framtidens trafikplan för Skövde kommun.
Vi delar vikten av att gång- och cykeltrafiken lyfts fram som egna trafikslag och satsat på för framtiden och en ökad trafiksäkerhet.
Kollektivtrafiken som ett annat viktigt trafikslag kommer vi att beröra allra mest här i vårt remissvar. Detta genom att framhålla vikten av att vi satsar på den spårburna och fossilfria kollektivtrafiken genom tågtrafik och bussar med alternativa bränslen.
Bilen som trafikslag kommer vi att beröra mindre då vi anser att bilens förutsättningar är relativt goda i Skövde och i kommunen. Även om vi ser att gatu- och vägunderhållet måste bli bättre och att en trafiklösning för inkörande och utkörande trafik från Skarahållet måste få en framtida lösning.
Trafikplanen för Skövde kommun och framtidens trafiklösningar för Skövde mot 2025 och 60 000 invånare heter inte bil och mer väglösningar utan satsningar på trafikslag som gångtrafik, cykeltrafik och kollektivtrafik. Då naturligtvis med betoning på buss- och järnvägstrafik!
Målet för Skövde kommuns Trafikplan måste vara att så långt som möjligt utforma trafiklösningar som i första hand är kollektiva och fossilfria. Skövde kommun har här stora utvecklingsmöjligheter genom satsningar på biogasen i kommunen och i Västra Götalandsregionen.
All busstrafik kan köras på alternativa bränslen och/eller biogas, stora satsningar på biogasen kan också medverka till att fler och fler bilar, taxiflottor och bilar i kommunens tjänst kan köras med biogas.
Andra stora målet för Skövde kommuns Trafikplan, måste vara, att satsa stort på kollektiv trafik. Stadstrafiken kan och borde kompletteras med den så kallade ”Mjuka linjen”, enligt den motion som Vänsterpartiet i Skövde nyligen har väckt. ”Mjuka linjen” är mindre bussar som lämpligtvis passar bättre att trafikera i områden där de stora bussarna inte passar in och i områden där det är behov av busstrafik med full tillgänglighet för t ex äldre personer och familjer med barn som reser kollektivt.
Skövde kommun har en trafiklösning för busstrafik i nord-sydlig riktning och måste också ha bra trafik väster- och österut. Här kan dels förslaget från Vänsterpartiet om mindre bussar i trafik bli en viktig komplettering för Västermalm, Östermalm med Äldrecentrum Ekedal och andra centrala delar i Skövde som behöver stadstrafik för sin invånare och boende. Naturligtvis måste stadstrafiken angöra centrala Skövde och Resecentrum är lite för långt från centrum för att vara den enda platsen för på- och avstigning för busstrafiken.

Resandet med kollektiva medel har ökat och den ökningstakten måste vi bygga vidare på både när det gäller buss och järnväg.
En vision för järnvägen i Skövde måste vara att vi har Skövde Norra i Ryd och att vi har Skövde Södra i Skultorp där den regionala tågtrafiken mellan Göteborg och Töreboda har stationer för tågresenärer och med anslutande busstrafik.
Vi måste verka för från Skövde kommun att vi har många och fler direkta förbindelser med tåg till Göteborg. Vänsterpartiet står också fortfarande bakom att persontrafiken på Karlsborgsbanan återupptas.
När det gäller cykeln som transportmedel i Skövde så finns fortfarande stora brister och behov av en utbyggnad. Dessutom behöver korsningar med biltrafiken på säkrare i centrala delarna av Skövde. Cykelväg till Igelstorp parallellt med 49:an, en upprustad cykelväg till Varnhem och västerut, cykelväg till Stöpen och mellan Stöpen, Ulvåker och väg 200 samt vid Fjället som några exempel. Ur trafiksynpunkt är det också viktigt att skilja på gång- och cykeltrafik i större utsträckning i centrala Skövde.
Ett viktigt inslag i en kommande Trafikplan för Skövde kommun är att planera för en god kollektivtrafik till de områden där Skövde bygger bostäder, där Skövde planerar för framtidens skolor, där Skövde planerar för Äldrecentrum. En god trafikplanering måste gå hand i hand med Skövde kommuns övriga planer och expansion. Viktigt är då att tänka på att blanda handel, bostäder och områden för olika verksamheter vilket underlättar planering och resande med kollektivtrafik.
För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att de kollektiva trafikslagen prioriteras i planeringen för att minska beroendet av bilen och för att snabbare ställa om samhället ur miljö- och energisynpunkt och för att nå det fossilfria samhället.

För Vänsterpartiet i Skövde

Egon Frid (V)
gruppledare

Arkiv
Kategorier