Interpellationer

Interpellation till KF angående behovet av en integrationsstrategi för Ryd.

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande i Skövde angående behovet av en
integrationsstrategi för Ryd, och Skövde kommun efter besluten och förändringarna inom
Ryds skolområde.

De mycket kritiserade skolbesluten inom Ryds skolområde och de stora förändringar och
konsekvenser som detta kommer att medföra för integrationen och den sociala strukturen i
Ryd kräver att Skövde kommun arbetar fram en integrationsstrategi!
Denna integrationsstrategi bör analysera och föreslå förstärkningar för att stärka integrationen
i stadsdelen Ryd!
I debatten vid tiden för besluten uttalade och utlovade kommunledningen en strategi för att
motverka segregationen och för att stärka integrationen i Ryd! Av detta har vi inte sett eller
hört något ännu!
I debatten kring stängningen av högstadiet på Rydskolan fördes argument kring att beslutet
skulle riva ner en social barriär i Ryd! Många kritiker till beslutet om Rydskolan, inklusive
undertecknad, menade och menar att den sociala barriären förstärks och möjligtvis förskjuts
som resultat av skolförändringarna! Särskilt om inget görs!

Med anledning av ovanstående och den omfattande debatten kring skolförändringarna i Ryd
vill jag ställa denna interpellation till kommunstyrelsens ordförande och fråga:

När kommer kommunen att agera och analysera konsekvenserna av skolbesluten i Ryd och
när kommer kommunen att agera för att motverka segregationen och för att stärka integrationen
i Ryd?
Kommer kommunledningen att arbeta fram en integrationsstrategi som utlovat?

Egon Frid (V)

Stoppa mobbingen på Skövdes skolor!

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande i Skövde angående att skapa trygg arbetsmiljö för alla elever och lärare och en skola fri från mobbing i Skövde kommun!

Skolan är en av våra viktigaste verksamheter i kommun och en stor arbetsplats för elever, lärare och skolpersonal. Dessutom med stark koppling till elevernas föräldrar som har en naturlig koppling till sina barns utbildning.
För att skolan ska fungera behövs en god arbetsmiljö för eleverna, för lärarna och deras kolegor i skolan! En arbetsmiljö med fokus på det goda lärandet och att alla som finns inom skolan får utrymme att utvecklas!
Mobbing fanns i skolan när vi gick i skolan och mobbing finns i våra skolor idag men vi måste göra allt vad vi kan för att mobbing inte ska finnas i våra skolor i morgon!
En skola fri från mobbing är en av de viktigaste stegen för att få en god arbetsmiljö för alla elever och all skolpersonal i våra skolor!
Vi som förtroendevalda får hela tiden olika signaler och telefonsamtal, artiklar i tidningar och inslag i radio och TV om mobbningen och om andra brister i arbetsmiljön i våra skolor.
Det är ett nederlag varje gång en elev mobbas och är eller känner sig otrygg i skolan! Detta måste vi ta ett gemensamt ansvar för och tillsammans skapa en trygg arbetsmiljö inskolan, fri från mobbing!
En av lösningarna är mer resurser till skolan, en behovsstyrd resursfördelning, fler lärare, mindre klasser, fler vuxna i skolan och en förstärkt skolhälsovård! Men den viktigaste lösningen är och måste vara att vi alla erkänner mobbningen i våra skolor och att alla tar sin uppgift och får till uppgift att motverka mobbningen i alla dess former inom skolan!

Med hänvisning till ovanstående är min frågor till kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson:

Vad gör kommunledningen och Skövde kommun inom skolverksamheterna för att motverka och stoppa mobbningen inom kommunens skolor och för att skapa en god och trygg arbetsmiljö i skolorna i Skövde?

Är kommunstyrelsens ordförande beredd att ta initiativ till en hearing eller en särskild debatt i kommunfullmäktige för att diskutera hur vi tillsammans kan motverka och stoppa mobbingen inom skolan i Skövde?

Egon Frid (V)
kommunfullmätigeledamot

Interpellation angående West Sweden!

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande, Katarina Jonsson (M), angående vad hon och styrelsen inom West Sweden har gjort för att rätta till bristerna inom West Sweden?

P4 Göteborg har nyligen granskat West Sweden grundligt! Granskningen har skett av West Swedens organisation, ledning och arbetsmetoder och dess kontor i Göteborg och i Belgien.
Några konstigheter bland många märkliga uppgifter är VD Kjell Petterssons lön, den helt oacceptabla representationen med stora alkoholnoter och klara brister i delegationsordningen.
West Swedens sätt att bedriva sin verksamhet kan inte överensstämma med de krav som motsvarande gäller för kommunala bolag eller verksamheter!

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande, Katarina Jonsson (M):

Vad har styrelsen i West Sweden och Skövde kommun som medlemskommun gjort för att rätta till bristerna inom West Sweden?

Egon Frid (V)

Satsa på föreningslivet och de förebyggande verksamheterna i Ryd!

Föreningslivet och de förebyggande verksamheterna i Ryd har under många år fått lita till projektstöd för sitt mycket viktiga arbete inom t ex Multi Kulti.
Sammantaget har dessa föreningars arbete haft en mycket viktig betydelse för ett lugnare och tryggare Ryd.  Att bygga detta viktiga engagemang i Ryd med projektmedel är inte hållbart i längden.
Ett tydligt kommunalt ansvar för detta arbete är nödvändigt, inte minst ekonomiskt. Att samverka och gemensamt finansiera verksamheter är bra i sig men det långsiktiga verksamhetsperspektivet måste finnas med.
Jag tar inte ställning i de förehavanden som har debatterats de senaste veckorna, den granskningen sköts och ska skötas av ansvariga för sådan granskning.
Men jag tar ställning för det viktiga förebyggande arbete som föreningslivet i Ryd i stor utsträckning ensamma har fått dra lasset för! Detta har skett under många år under stor osäkerhet om projektens framtid och finansiering.
Ett av de viktiga projekten, det mångkulturella Multi Kulti är nu i gungning. Detta måste vändas i och till en satsning på föreningslivet och det förebyggande arbetet för de boende i Ryd.

Men hänvisning till ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande hur kommunledningen avser att stödja föreningslivet och satsa på det förebyggande arbetet i Ryd?

Egon Frid (V)
Gruppledare för V i Skövde kommunfullmäktige

Satsa på underhållet i kommunens fastigheter och skolor

En mycket aktuell och brännande fråga i Skövde kommun är hur kommunernas fastigheter underhålls. Ett exempel är flera av kommunens skolor och det tydligaste exemplet är Billingskolan som kommer att behöva ersättas med en hel ny skola. Detta kommer belasta kommunens investeringsbudget hårt.

Det är den politiska viljan, de borgerliga partiernas vilja, som avgör underhållsnivån och underhållet har använts som en budgetregulator under många år. Detta är oacceptabelt och kan inte få fortsätta!

En jämförelse vill jag göra med snöröjningen och dess nota i kommunen! Dels att också den kan sägas användas som budgetregulator men en skillnad är att kommer det snö så skottar kommunens entreprenörer.
Det samma bör naturligtvis ske med underhållet på kommunernas fastigheter. Behovet av underhåll måste åtgärdas och inte som nu skjutas på framtiden. Vilket vi kan se får mycket kostsamma konsekvenser när kommunen inte sköter ansvaret av fastigheterna.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande hur kommunledningen tänker ta ansvar för att underhållet i kommunens fastigheter förbättras? 

Egon Frid (V)
gruppledare för V i Skövde kommunfullmäktige

Interpellation till Skövde kommunfullmäktige om Naturkraft och SAM!

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M) angående Naturkraft rehabilitering och SAM som utförts av Arbetsmarknadsenheten på uppdrag av Samordningsförbundet Skövde.

”Framgångsrik rehabilitering vid Arbetsmarknadsenheten!” Så kan vi läsa på Skövde kommuns hemsida och så kan vi läsa om vi tar det av utvärderingarna av Naturkraft och SAM.

Naturkraft rehabilitering och SAM är två former för rehabilitering som har designats och utförts av Arbetsmarknadsenheten på uppdrag av Samordningsförbundet Skövde.  
Naturkraft rehabilitering är en rehabiliteringsform som använder naturen som verktyg för att människor med olika hälsoproblem ska lotsas tillbaka mot arbetslivet.  
SAM kombinerar kognitiv beteendeterapi med studier och praktik och vänder sig till unga personer med psykisk ohälsa.

Utvärderingarna visar att de personer som deltagit i Naturkraft rehabilitering och i SAM upplever att de mår bättre efter sitt deltagande. De har fått hjälp att nå  eller närma sig arbetsmarknaden och därmed egen försörjning.

Samordningsförbundets/samordningsförbundens syfte och uppgift är och har varit att ge samordnad rehabilitering mellan de myndigheter som är viktiga för alla personers behov av hjälp, stöd, sysselsättning och arbete. Rehabiliteringen har varit och är central, både den medicinska och den med inriktning till sysselsättning, arbete med målet om egen försörjning och därmed ett gott liv.

Nu visar sig det sig igen att framgångsrikt arbete i form av Naturkraft och SAM inte får sin fortsättning när projekttiden är över. Trots en väl dokumenterad framgång med projekten finns ingen planering för att göra dessa projekt till permanent verksamhet. Detta drabbar de personer som fått delta i projekten och det drabbar de som kan få erforderlig hjälp utifrån sina behov av rehabilitering.

Frågorna måste därför ställas till kommunstyrelsens ordförande:

Hur kommer Naturkraft och SAM få sin fortsättning som en viktig del i den samordnade rehabilitering som det finns stort behov av mellan sjukvården, kommunen, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen?

Varför avslutas än en gång framgångsrika projekt som Naturkraft och SAM, trots väl dokumenterade positiva resultat för alla inblandade och deras behov av rehabilitering? 

Egon Frid (V) 
kommunfullmäktigeledamot
101217

Hur avser kommunstyrelsens ordförande och Skövde kommun säkerställa Kultomtens ridskola och dess verksamhet på befintlig plats och ridskolans behov av mark för sina hästar och ridande?

I våras kom beskedet angående en framtida placering av Kultomtens ridskola. Beskedet var att Kultomtens ridskola ska en fortsatt placering där den ligger i dag. Detta besked var positivt och viktigt för Kultomtens ridskoleförening. En ny plats, med en ny investering i en ny ridskola riskerar att äventyra ekonomin för både investeringen och föreningen.

Kultomtens markbehov och placering pressas av en vägbro och stadsdelen Trädgårdsstaden framväxt. Det är väsentligt att Kultomtens ridskolas intressen kan utvecklas med Trädgårdsstaden.

Nu efter detta, för många, positiva beskedet att Skövde kommun avser att låta Kultomtens ridskola fortsatt vara placerad på Kultomten, dagens placering, så vill jag fråga kommunstyrelsen ordförande Tord Gustafsson:

Hur avser kommunstyrelsens ordförande och Skövde kommun säkerställa Kultomtens ridskola och dess verksamhet på befintlig plats och ridskolans behov av mark för sina hästar och ridande?

Egon Frid (v)
Kommunfullmäktigeledamot

I vilken omfattning är Skövde kommun delaktiga i tillgänglighetsfrågorna tas i beaktande när olika serviceinrättningar och tjänster lokaliseras?

Jag och Vänsterpartiet har flera tillfällen tidigare tagit upp frågan kring tillgänglighet i olika fastigheter i Skövde. Tillgängligheten är en mycket viktig och central fråga för främst personer med olika funktionshinder men också för oss alla, unga som äldre.

Vi har berört Skövde kommuns egna fastigheter tidigare och även olika myndigheters brist på ansvar för att vi 2010 i Sverige ska ha fullgod tillgänglighet i samhället.

De två senaste exemplen som förvånar mig och oss i Vänsterpartiet är dels Postens paketutlämning på Gallerix i centrala Skövde utmed en gågata och nu senast placeringen av den privata jourcentralen i en fastighet vid Hertig Johans torg också placerad på en gågata.

Gågator är bra och ett så bilfritt centrum som möjligt! Det kan dock inte vara funktionellt och logistiskt rätt att två tjänsteställen som nästan kräver möjlighet att köra bil ända fram är placerade som dem är.

Frågan till kommunstyrelsens ordförande Tord Gustafsson är med hänvisning till ovanstående:

I vilken omfattning är Skövde kommun delaktiga i tillgänglighetsfrågorna tas i beaktande när olika serviceinrättningar och tjänster lokaliseras?

Har kommunen tillfrågats i dessa två exemplen och i så fall har kommunen godkänt etableringarna?

Egon Frid (V)
kommunfullmäktigeledamot

Arkiv
Kategorier