Motioner

Öppna ett idrottsbibliotek i Skövde kommun

2015-12-13

Motion till Kommunfullmäktige

Idrott är idag en fråga om klass och hur familjens ekonomiska situation ser ut och så får det inte vara. Många idrotter kräver utrustning, oftast dyr utrustning så som inom ishockey, ridning, fotboll osv. För många familjer är terminsavgifter och övriga utgifter för barnen och ungdomarnas idrottsutövande redan en stor utgift. Vänsterpartiet vill att alla barn och ungdomar ska ha möjlighet att delta i de idrottsaktiviteter barnen och ungdomarna själva vill, oavsett familjens ekonomi. Ett idrottsbibliotek där nödvändig utrustning finns att låna är ett steg att göra idrotten tillgänglig för alla. Ett bibliotek där man lånar utrustning under en tid. Liknande idrottsbibliotek har redan öppnats i andra kommuner med goda resultat.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Vänsterpartiet Skövde

  • att Skövde kommun verkar med avsikten att öppna ett idrottsbibliotek i samarbete med de lokala idrottsföreningarna.

Gabryjel Blom (V)

Kostnader för cellprov ska ingå i försörjningsstöd

2015-10-08

Motion till Kommunfullmäktige

Hälsoklyftorna i Sverige ökar. De som har en god ekonomi mår allt bättre, medan det motsatta gäller för personer som lever i fattigdom. För kvinnor innebär regelbunden gynekologisk cellprovtagning och mammografi att tidig upptäckt och behandling av cancer kan sättas in. Tyvärr utgör de avgifter som tas ut för provet att kvinnor med låga inkomster avstår från dessa undersökningar. Detta ökar hälsoklyftan ytterligare.

Ungefär 450 kvinnor drabbas av livmoderhalscancer varje år. Merparten av dem har inte genomfört cellprov. Det gynekologiska cellprovet möjliggör att tidigt upptäcka cellförändringar, innan de utvecklas till cancer.

Kvinnor som helt eller delvis lever på försörjningsstöd har mycket små ekonomiska marginaler. Idag finns möjlighet att få beviljat kostnader för sjukvård som ingår i det så kallade högkostnadsskyddet, men cellprov ingår inte. Det finns därför en uppenbar risk att kvinnor som är beroende av försörjningsstöd avstår från ovan nämnda undersökningar.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Vänsterpartiet Skövde

  • att kostnader för gynekologiskt cellprov ska ingå i försörjningsstödet i Skövde Kommun

Gabryjel Blom (V).

Motion om vegetarisk måndag

Cirka en femtedel av de globala utsläppen av växthusgaser kommer från djuruppfödningen och köttindustrin. Det är mer än de samlade utsläppen från världens transporter. Uppfödningen, köttindustrin och köttkonsumtionen bidrar till övergödning – ett allvarligt och växande problem. I Sverige och övriga västvärlden konsumeras 40 % mer protein än vi behöver, överskottet går ut med fekalier och leder till övergödning i sjöar och vattendrag. 90 % av ammoniakutsläppen i Sverige härstammar från djuruppfödning och gödsel.

Människors hälsa påverkas negativt av den överdrivna köttkonsumtionen. De senaste 30 åren har köttkonsumtionen i Sverige ökat med ca 35 % enligt Jordbruksverket. Folkhälsan har inte blivit bättre under denna tid, snarare tvärtom. Alltfler är överviktiga och diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och cancer har ökat och krupit ner i åldrarna. Många av dessa sjukdomar kan relateras till för hög köttkonsumtion. Bara ett fåtal får i sig så mycket grönt som de skulle behöva ur näringssynpunkt. Även för vegetarianer och veganer går det utmärkt att få i sig alla näringsämnen. Det går att få i sig tillräckligt med protein med olika baljväxter och andra viktiga näringsämnen genom att äta c-vitaminrik och järnrik kost. Att minska köttkonsumtionen skulle vara positivt både ur miljö- och folkhälsosynpunkt.

Till att börja med skulle man kunna införa en vegetarisk dag i veckan. Genom att ha en vegetarisk dag i skolor, på förskolor och helst även på övriga offentliga arbetsplatser så skulle man ge köttätarna en välkommen omväxling i kosten. Att all vegetarisk mat skulle vara tråkig är en myt. Många köttätare skulle kunna få upp ögonen för hur god vegetarisk mat kan vara! Vegetariskt är också en tydlig trend där en av tio personer äter eller försöker äta uteslutande vegetariskt. Det visar en undersökning från mätinstitutet Demoskop på uppdrag av branschorganisationen Livsmedelsföretagen.

Flera svenska kommuner har redan infört en vegetarisk dag i veckan på kommunala arbetsplatser och i skolor och förskolor. (Undantag har på vissa håll gjorts för sjuka och äldre.).

Istället för att koncentrera huvuddelen av miljöinsatserna på att begränsa och miljösäkra transporterna borde mer energi läggas på att minska överkonsumtionen av kött. Vegetarisk mat är dessutom billigare än kött, så det skulle inte bli ekonomiskt betungande att minska det extrema köttätandet. Skövde visar också att vi tar klimathot och folkhälsa på allvar.

För att börja minska konsumtionen av kött och därigenom klimat- och miljöpåverkan från matproduktion föreslår Vänsterpartiet att

  • det enbart serveras vegetarisk kost i Skövdes skolor minst en dag i veckan

Skövde 2016-03-21

Elizabeth Fredriksson/Gabryjel Blom/Carlos Bobadilla, Vänsterpartiet Skövde

Motion om att Skövde ska bli en Fairtrade City

I Sverige har vi i många år arbetat för bra arbetsvillkor för produktion av livsmedel och andra varor producerade i Sverige. Tyvärr har vi ignorerat det självklara att alla våra livsmedel, och överhuvudtaget allt vi köper, även från andra länder ska vara schyst producerade. Det finns många bra initiativ och ett koncept som man arbetat med i många länder är rättvis handel – helt enkelt ett sätt att försäkra sig om att varorna vi köper är vettigt producerade. I Skövde finns en liten butik med enbart rättvis handel-producerade varor (Myrstacken – Helensboden) och i många andra städer finns liknande butiker. Det är bra men den rättvisa handeln måste in i alla led, i dagligvaruaffärer, på arbetsplatser, på myndigheter mm. I dagsläget finns en rad Fairtrade-certifierade produkter i många dagligvaruaffärer men det är endast promille av det totala utbudet av varor i butikerna. Kommunen måste ta sitt ansvar över fattiga människors situation i världen genom att bli Fairtrade City.

Rättvis handel, Fairtrade, handlar om bra arbetsvillkor såsom tillräckliga löner, försäkringar, bra arbetsmiljö där gifter undviks i produktionen, möjlighet att bilda och vara medlem i fackföreningar och andra föreningar, men också en bra skola och utbildning. Dessa saker ser vi som självklara i Sverige och för svensk produktion. Det är dock inte alls självklart och inte heller så lätt att kontrollera i andra länder. Men genom att kontroller av att kriterierna följs görs av oberoende organisationer kan den rättvisa handeln (och helst en ekologisk produktion) garanteras. Det finns över 2 500 Fairtrade-certifierade varor i Sverige, till exempel kaffe, te, choklad, torkad frukt och rosor.

Skövde har nu chansen att efter Lidköping, Vara och Töreboda bli ytterligare en Fairtrade City i vårt gamla län. Skövde borde givetvis ha varit den första i Skaraborg, men här kan man definitivt säga bättre sent än aldrig. I dagsläget är 73 kommuner och 1 region certifierade. Fairtrade City-diplomeringen har i Storbritannien funnits sedan 2001 och nu finns det över 1700 Fairtrade City-diplomerade kommuner i Europa, Nord- och Sydamerika, Afrika, Asien och Australien. 2006 lanserade Fairtrade Sverige konceptet Fairtrade City och den 17:e maj 2006 diplomerades Malmö som Sveriges första Fairtrade City.

Vi föreslår därför att:

  • Skövde ska göra som en lång rad städer/kommuner, och även regioner, runtom i Sverige gjort – bli en Fairtrade City och bidra till en globalt bra arbetsmiljö och höga miljökrav!

Skövde 2016-03-21

Elizabeth Fredriksson/Gabryjel Blom/Carlos Bobadilla – Vänsterpartiet Skövde

Elisabeth Gustavsson/Janette Leinonen/Jasmin Vizlin/Amanda Nordell /Roger Almgren/Peter Sögaard – Miljöpartiet de gröna i Skövde.

*

Vad innebär det att bli Fair Trade City?

I korthet innebär det: Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till kriterier och krav på rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner i offentlig upphandling, att det bedrivs ett aktivt informationsarbete samt erbjuds ett utbud av Fairtrade-märkta produkter i butiker, på serveringsställen och arbetsplatser.

Vad är en Fairtrade City?

Låt alla ta del av höjt underhållsstöd

Många barn i Sverige lever i dag på eller under gränsen för vad bland annat Rädda Barnen betecknar som barnfattigdom. Denna fråga har länge diskuterats, men allt för lite har gjorts för att komma tillrätta med problemet. En av de viktigaste åtgärderna är att höja underhållsstödet till ensamstående föräldrar. Vänsterpartiet har nu i en uppgörelse med regeringen fått igenom att detta ska höjas med 300 kronor per barn och månad. Det är inte en stor summa, men för många barn och deras föräldrar innebär det ett välbehövligt tillskott i en ansträngd ekonomi.

För Vänsterpartiet i Skövde är det viktigt att detta tillskott kommer alla barn till del. De familjer som har det svårast idag är de som helt eller delvis lever på ekonomiskt bistånd. För att även barn i dessa familjer ska kunna dra nytta av det ökade underhållsstödet vill vi att Skövde kommun inte räknar med denna inkomstökning vid beräkning av det ekonomiska biståndet.

Detta medför inte några extra kostnader för kommunen, men betyder mycket för de mest utsatta barnfamiljerna. 300 kronor kan till exempel utgöra hela möjligheten för ett barn att följa med på en avgiftsbelagd skolutflykt eller att delta i den årliga klassfotbollen. Vi yrkar därför att Skövde kommun inte räknar med höjningen av underhållsstödet med 300 kronor per barn vid beräkningen av ekonomiskt bistånd.

Maria Flygare
Kristina Hedenberg

Ett Idécentrum för jämställdhet och hållbar utveckling i Skövde och Skaraborg!

Motion till kommunfullmäktige angående att utreda möjligheterna om Gothia Science Park, GSP:s uppdrag kan breddas och bli mer tvärsektoriellt och om GSP kan vara inovationsmiljön och  den organisatoriska platsen för ett Idécentrum i Skaraborg.

”I Skaraborg är alla delaktiga. Alla kvinnor och män är med där beslut fattas, idéer utvecklas och kultur skapas. Alla har en stabil inkomst, ett hälsosamt boende, god hälsa och upplever trygghet i vardagen. Det finns forum för dialog mellan medborgare, näringsliv, föreningar och politiker inför strategiska beslut.
Skaraborg präglas av ett öppet och tillåtande klimat, som ger alla möjlighet att använda sin drivkraft och kompetens. Kunskapen om hur ojämställdhet skapas gör att arbetet med att skapa frihet från diskriminering är högt prioriterat. Det förs en aktiv medborgardebatt om begreppet livskvalitet i syfte att inkludera och synliggöra människors olika levnadsvillkor.
Helhetsperspektivet gör att den sociala, ekologiska och ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling väger lika tungt vid alla beslut om utvecklingssatsningar, stadsplanering och infrastruktur. Helhetsperspektivet gäller också samspelet mellan arbete, miljö och sociala villkor och ger förutsättningar för alla att delta på lika villkor på arbetsmarknaden och i det sociala livet, både som anställda och som företagare. Kommunerna samverkar för att skapa helhet i människors vardag och erbjuder ett varierat arbetsutbud och goda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter för människor och näringsliv.”
(ur Framtidsvision för ett hållbart och attraktivt Skaraborg)

På måndagen den 19 november höll EDCS, Equality Development Center i Skaraborg, som är ett resurscentrum för jämställdhet och mångfald, sin foQusmässa på Arena Skövde.

Synpunkter som togs upp i politikerhörnan var bland annat vilken resurs GSP kan vara för jobb, företagande och tillväxt ur ett jämställdhetsperspektiv och för en hållbar utveckling i Skaraborg.
En av slutsatserna i rapporten som presenterades på mässan är behovet av ett Idécentrum i Skaraborg. Frågan uppkom i vilken grad GSP kan vara platsen och inovationsmiljön för detta Idécentrum? Flera kvinnor som deltagit i projektet foQus och som deltagit i utbildningar på GSP upplever att GSP saknar ett uppdrag och en kompetens att utveckla idéer i tidiga skeden och som är tvärsektoriella.
Vid samtal med företrädare för GSP uppges att de inte har den inritningen som ett Idécentrum, med foQus på jämställdhet, förväntas ha.
 I förlängningen handlar det då om att bygga upp kompetens för att kunna hantera utvecklingen av tjänster, produkter, koncept och arbetsmetoder från en rad olika sektorer och dessutom tänka tvärsektoriellt. Att säkerställa att alla ska kunna få samma villkor att utvecklas utifrån de behov  – och utmaningar – som finns inom den egna verksamheten.
Om man tar del av GSP:s hemsida och skrivningar kring  inovationsmiljöerna där så känns de neutrala och därmed jämlika och jämställda. Men är de det i realiteten? Sker ett jämlikt och jämställt inovationsarbete på GSP eller är det övervägande manliga yrken och branscher som kläcks och utvecklas i kuvöserna på GSP?

För att uppnå framtidsvisionen för ett hållbart och attraktivt Skaraborg så är det viktigt och nödvändigt att jämställdheten genomsyrar alla verksamheter, aktörer och ambitioner för jobb, näringsliv och tillväxt. Skövde vill vara motorn i Skaraborg och det vore önskvärt att Skövde erbjuder sig vara motorn och platsen för ett Idécentrum i Skaraborg. Frågan är då om detta kan inrymmas på GSP eller om det bör vara fristående? Vore olyckligt att behöva bygga upp parallella system när det vore möjligt att ge GSP ett bredare uppdrag utifrån den kompetens som redans finns! Frågor som vore intressanta att foQusera på och utreda!

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

Att en utredning görs om GSP:s uppdrag kan breddas i syfte att GSP:s inovationsmiljö kan bli mer tvärsektoriell och om GSP kan vara en lämplig inovationsmiljö för att, tillsammans med EDCS, utveckla och inrymma ett Idécentrum för Skövde och Skaraborg.

Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp

Egon Frid (V)

Skövde kommun måste stärka flyktingmottagandet och integrationsarbetet!

Motion till kommunfullmäktige angående behovet att stärka flyktingmottagandet
och integrationsarbetet i Skövde kommun!

Tidigare Flyktingmottagningen och nuvarande Integrationsenheten har avlövats
inom kommunen av olika anledningar!
Dels med hänvisning till Etableringsreformen och dels med hänvisning till att
Skövde har minskat mottagandet av flyktingar till kommun!

Etableringsreformen har inte blivit den reform som utlovades och mycket av de
behov som fanns innan reformen finns kvar och som åligger kommunen att
ansvara för!

Även om det planerade mottagandet av flyktingar har minskat i Skövde så har vi anknytningsinvandring och flyktingmottagande som kommunen måste ta ett
större ansvar för!

Det är ett stort socialt ansvar som åvilar kommunen, till detta behövs personella
resurser för att tillgodose ett stort socialt behov! Det behövs många olika
professioner som stöd och hjälp till utsatta grupper av människor!

De som är med utsatta och skyddslösa är barnen i flyktingfamiljer som bor och
vistas i kommunen! Familjerna och deras barn behöver stöd och hjälp av fler
kuratorer i skolorna, fler skolsköterskor och fler skolläkare!
De behöver bättre tillgänglighet till BUP, fler personal och handläggare
inom socialtjänsten för stöd och vägledning så deras behov kan tillgodoses i
betydligt bättre grad!

Socialt stöd, bostäder, behövlig vård och hälso- och sjukvård är vårt ansvar som
kommun för alla utsatta grupper som bor, vistas och kommer till Skövde kommun!

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta

att Skövde kommun stärker arbetet inom flyktingmottagandet och
integrationsarbetet så att den sociala situationen och den psykosociala  hälsan
förbättras för främst flyktingfamiljer och deras barn som vistas, bor och anländer
till kommunen!

Egon Frid (V)

Motion till kommunfullmäktige i Skövde angående att Skövde bör lämna West Sweden!

P4 Göteborg har nyligen granskat West Sweden grundligt! Granskningen har skett av West Swedens organisation, ledning och arbetsmetoder och dess kontor i Göteborg och i Belgien.
Några konstigheter bland många märkliga uppgifter är VD Kjell Petterssons lön, den helt oacceptabla representationen med stora alkoholnoter och klara brister i delegationsordningen.
West Swedens sätt att bedriva sin verksamhet kan inte överensstämma med de krav som motsvarande gäller för kommunala bolag eller verksamheter!
Syftet med West Sweden har varit ifrågasatt från starten och nyttan för Skövde, Skaraborg och Västra Götaland är mycket oklar och dåligt redovisad enligt P4 Göteborgs granskning!
Så här får inte våra skattemedel användas och nu är det dags för Skövde kommun att lämna West Sweden, då det sköts som P4 Göteborgs granskning visar!
De regler som kommunerna generellt försöker efterleva när det gäller representation, delegation och öppenhet måste naturligtvis även gälla organisationer som Skövde kommun är medlem i! Skövde kommun bör därför föregå med gott exempel och lämna West Sweden!

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige i Skövde besluta

Att Skövde kommun beslutar att lämna West Sweden på grund av och under nuvarande och rådande brister i organisationen!

Att Skövde kommun innan nytt medlemskap i West Sweden övervägs, tydligt och klart redovisar att alla nuvarande brister har åtgärdats!

Vänsterpartiet i Skövde

Egon Frid (V)
gruppledare

Kongressvälj två partiledare för delat ledarskap!

Motion till Vänsterpartiets kongress angående att välja två partiordförande, partiledare på kongressen 5 – 8 januari 2012 för att införa delat ledarskap i Vänsterpartiet!

Kongressvälj två partiledare för delat ledarskap i Vänsterpartiet!

Med bakgrund av vänsterpartiets erfarenheter av en alltför stark fokusering på våra partiledare, där det kollektiva ledarskapet i Vänsterpartiet har blivit lidande så borde Vänsterpartiet vara moget för ett tydligare kollektivt ledarskap. Detta kan ske genom att vänsterpartiets kongress väljer två partiordförande/partiledare på vår kongress 5 – 8 januari 2012. På detta sätt stadfäster Vänsterpartiet ett delat ledarskap och kollektivt ledarskap som ett nytt sätt att utöva ledarskapet i Vänsterpartiet.
För Vänsterpartiet som feministiskt parti är det också viktigt att ha ett delat ledarskap för att Vänsterpartiet ska ha minst en kvinna som
partiordförande/partiledare.
Vi behöver utveckla ett delat ledarskap i partiet! Det är mycket en ordförande ska klara av, med två ordföranden som kan dela på att leda partiets arbete och representera Vänsterpartiet på alla de uppdrag som detta medför. Vi behöver internt, i partiet, och externt, i alla former av medverkan och framträdanden, ett ledarpar som kan komplettera varandra, avlasta varandra och som kan dela på arbetet med att representera Vänsterpartiet.
Det vore en styrka för Vänsterpartiet att ha flera ordförande för att vi som parti visar på ett exempel av kollektivt ledarskap och mindre fokus på en person som företrädare för partiet. Det vore också en styrka för de personer som väljs och åtar sig dessa tunga uppdrag att de avlastar varandra och gör partiledaruppdragen mer acceptabla ur arbetsbelastningssynpunkt.
Vi föreslår och utgår från att en nödvändig stadgeändring, för att möjliggöra delat ledarskap och två partiledare i Vänsterpartiet, beslutas på kongressen 5 – 8 januari 2012.

Med hänvisning till detta så föreslås Vänsterpartiets kongress 5 – 8 januari 2012 besluta:

att                  kongressen väljer två partiordförande/partiledare för delat ledarskap i Vänsterpartiet och inför på detta sätt ett kollektivt ledarskap.

att                  kongressen beslutar om en stadgeändring för att möjliggöra delat ledarskap och två partiordförande/partiledare.

Vänsterpartiet Skövde

Motionen är antagen på medlemsmöte med Vänsterpartiet i Skövde 110901.

Motion till kommunfullmäktige om bredband till familjer med försörjningsstöd och som har gymnasielever med en-till-en-dator!

Motion till kommunfullmäktige i Skövde angående att familjer med långvarigt
försörjningsstöd och med gymnasielever i familjen/hushållet ges bidrag för
bredbandsuppkoppling!

I och med höstterminen i år ges eleverna, som går på
gymnasieskolan i Skövde, rätten att låna en dator att använda i sina studier
för att brukas i skolan och i hemmet. Denna en-till-en-dator som den kallas är
ett bra stöd för alla elever att på lika villkor utveckla sitt datoranvändande.

Ett annat behov som kräver lika villkor är elevernas
möjlighet att koppla upp sig med sin dator när eleverna studerar med sin dator
i hemmet.

Idag tyder mycket på att de elever som inte har bredbandsuppkoppling i hemmet
enbart kan använda sin dator i skolan och därmed är en orättvisa inbyggd i
satsningen på en egen dator till varje elev inom gymnasieskolan i Skövde.

Det är angeläget och viktigt att Skövde kommun gör allt som
går för att ta bort möjliga orättvisor i skolan och även denna möjliga
orättvisa.

Ett förslag är att familjer/hushåll med gymnasieelever och som får
försörjningsstöd under en längre tid, t ex 6 månader och längre, ges bidrag
till kostnaden för en bredbandsuppkoppling.

Det är rimligt, anser vi i Vänsterpartiet i Skövde, att alla
familjer och hushåll ges samma förutsättningar för att deras barn och ungdomar
kan utveckla datoranvändandet både i skolan och i hemmet. Särskilt viktigt är
det att ge alla elever på gymnasieskolan möjligheten att använda sina lånade
en-till-en-dator i sitt skolarbete både i skolan och hemma.

Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige
besluta:

att de eventuella orättvisor som kan finnas i elevernas
möjligheter att använda sin en-till-en-dator i skolan och i hemmet undanröjs

att de familjer/hushåll med gymnasieelever och som får
försörjningsstöd under en längre tid ges bidrag till kostnaden för en
bredbandsuppkoppling

Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp

 

 

Egon Frid

Arkiv
Kategorier