Okategoriserade

1 2 3 8

En snyggare och mer användarvänlig hemsida

Ni kommer märka det lite pö om pö men Vänsterpartiet Skövdes hemsida här kommer fräschas upp lite under sommaren inför valet. Vi kommer lägga till hjälpmedel som gör det lättare för personer med funktionsnedsättning att kunna läsa eller höra vad som står på vår sida. Vi kommer lägga upp bilder på Vänsterpartiet Skövdes företrädare och skriva om vad vi står för och vi gör det lättare för er användare att dela med er på olika sociala media om vad vi skriver här.

Vi hoppas verkligen ni kommer gilla förändringarna och lämna gärna en kommentar om det är något speciellt ni saknar eller önskar se mer av på hemsidan.

Trevlig sommar!

shutterstock_189534266

Bar Röd med EU toppnamnet Malin Björk

Välkomna till Bar Röd på Scandic Billingen 19 Maj!

exempel-7

Kom och träffa vår förstakandidat på EU-listan Malin Björk, mingla och hitta något gott i baren till extra förmånliga priser mellan kl 17-19. Under dagen besöker Malin även Katedralskolan i Skara på förmiddagen och Kvinnojouren Tranan i Skövde.

Vi ses!

Ni glömmer väl inte rösta på Vänsterpartiet i EU-valet?

exempel-7

Här listas Vänsterpartiets kandidater till EU-valet 2014. Ni kan läsa mer här: http://www.vansterpartiet.se/eu-val-2014/

1. Malin Björk, Bryssel
2. Mikael Gustafsson, Stockholm
3. Liselotte Olsson, Västerbotten
4. Linda Snecker, Östergötland
5. Dror Feiler, Stockholm
6. Birgitta Axelsson Edström, Kalmar
7. Leo Ahmed, Stockholm
8. Birgitta Sevefjord, Stockholm
9. Mia Sydow Mölleby, Örebro
10. Emil Broberg, Östergötland
11. Ann-Carin Landström, Skaraborg
12. Jöran Fagerlund, Göteborg
13. Tobias Sandberg, Älvsborg
14. Ilona Szatmari Waldau, Uppsala
15. Jallow Momodou, Skåne
16. Lena Olsson, Dalarna
17. Håkan Svenneling, Värmland
18. Nina Berggård, Norrbotten
19. Zinar Capolat, Kronoberg
20. Peter Hjukström, Sörmland
21. Vasiliki Papayannis, Gotland
22. Willy Söderdahl, Blekinge
23. Saga Carlgren, Gotland
24. Alf Norberg, Gävleborg
25. Emma Wennerholm, Skåne
26. Fredrik Andersson, Stockholm
27. Christina Snell Lumio, Norrbotten
28. Jesper Berglund, Halland
29. Kerstin Wallsby, Bohuslän
30. Christina Hedin, Jämtland
31. Abe Bergegårdh, Skåne
32. Emma Wallrup, Uppsala
33. Tony Rosendal, Sörmland
34. Agneta hansson, Västerbotten
35. Ehsan Ulla Khan, Skaraborg
36. Elisabet Swedman, Gävleborg
37. Leonard Heed, Göteborg
38. Katarina Burman, Norrbotten
39. Fredrich Legnemark, Älvsborg

Så nu är det bara att gå och rösta! Vi ses vid valurnorna!

1 Maj Firande med Vänsterpartiet Skövde

Hej gott folk!

Vi har haft lite problem med hemsidan här, men nu är den äntligen uppe igen.
Därför vill vi passa på att bjuda in er till ett pysselmöte inför första maj Söndagen den 27/4 kl 14:30 i vår lokal på Lögegatan 2 (röda tegelhuset bakom SLA-huset) då vi bland annat ska göra nya demonstrationsskyltar samt planera vem som ska göra vad inför 1 Maj. Kan ni inte närvara då hoppas vi verkligen att ni kan vara med och fira:

logoknapp

1 Maj med Vänsterpartiet Skövde 2014.

Vi samlas kl 13:00 vid Helenaskolan där avmarsch mot Helensparken är kl 13:15 (så se till att vara där i tid).

Vi marscherar därefter upp till Helensparken där firandet kommer hållas med talare såsom Eva Olofsson, riksdagsledarmot, Evalena Öman, förstanamnet på Vänsterpartiet Skaraborgs riksdagslista, Kristina Hedenberg, förstanamnet på Vänsterpartiet Skövdes kommunlista samt Rickard Ornblad från Ung Vänster. Vi bjuder på fika och avslutar det hela med att traditionsenligt sjunga Internationalen.

Har du frågor ring: 076-0097979

Remissvar till Mark- och miljödomstolen angående Cementa och yrkande i KF om stopp för brytningen!

”Det cementerade stödet för Cementas brytning i Skövde måste brytas!”

Vänsterpartiet i Skövde har i vårt remissyttrande till Mark- och miljödomstolen, angående Cementas ansökan om fortsatt täkt- och brytningstillstånd efter 2017, framfört att att vi är mot en fortsatt brytning.

(Mål 4418-12, Cementa AB:s ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vik kalkstenstäkt på fastigheterna Våmb 30:10 och 30:99 i Skövde kommun.)

Kommunfullmäktige i Skövde har nyligen tagit beslut om Vision Skövde 2025. Där kan man läsa: ”Vi ska värna om den vackra naturen i hela Skövderegionen. Närheten till naturen berikar och ska erbjuda möjlighet till rekreation och ett hälsosamt liv. Miljömedvetenheten ska öka och vi ska verka för att såväl individer som organisationer lever resurssnålt och ansvarsfullt, med kommande generationer i åtanke.”

Bara detta utdrag ur Skövde kommuns vision vore skäl för att Cementa bör avsluta sin brytning av kalksten i täkten i Våmb och Billingesluttningen när nuvarande täkt- och brytningstillstånd går ut 2017.
Till detta kommer riksintresse för naturvård, friluftsliv och mycket stora kulturvärden helt nära Skövde stad och stora risker med grundvattnet i området.

Finns det något fall i Sverige där riksintresse för exploatering av mineraler står mot så många andra starka intressen som här i Skövde när det gäller Cementas planer på fortsatt brytning?Främjar en fortsatt brytning en långsiktig hushållning marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt?
Svaret från Vänsterpartiet i Skövde är naturligtvis nej! Till detta kommer den negativamiljöpåverkan i övrigt som fabriken har på Skövde med omgivning.

I MB kap 1, 1§ (portalparagrafen) står det:
Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.

Detta måste vi beakta när vi tar ställning för fortsatt brytning! De mycket stora miljö-, natur- och kulturvärden som finns i den unika miljön på Billingssluttningen finns dokumenterade i de förstudier som Enetjärn Natur AB och Västergötlands museum gjort på Cementas uppdrag.

När Cementa bryter efter kalksten i Billingen så bryts 90 % annat material, det mesta över kalkstenslagret, för att få ut 10 % kalksten. När brytningen planeras väster och norr ut så blir brottkanten högre och högre. Detta borde motivera att Cementa åläggs att utreda möjlighetenatt utvinna kalksten till sin cementproduktion genom gruvbrytning istället för dagbrott.

I MB kap 3, 6§ kan man läsa:

Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.

Vi som vandrade i området den 3 juni med Rädda Våmbsdalen och vi som rört oss i området tidigare vet vilka natur- och kulturvärden det är som är värda att bevara. Detta är mark- och naturområden som Skövde kommun borde expropriera för att bilda Natura 2000-områden av med delar som har så höga naturvärden att de borde bli naturreservat, tex kalkstengranskogen.

Det planerade brytningsområdets karaktär och storlek, nära Våmb, Skyttesledet, Skövde stad och Billingens friluftsområde med Hålsdammsravinen och Hålsdammsbäcken gör att en fortsatt brytning för med sig att stora oersättliga natur- och kulturvärden bryts bort.
Kalkstenstäkten och brytområdet är redan för sort och en fortsatt brytning efter 2017 borde därför vara oförenligt med andra riksintressen som vatten-, kultur- och naturintressen.

I Skövde kommuns tjänsteutlåtande angående Cementas ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet så framgår tydligt att Cementa inte tagit sitt ansvar och fullgjort sitt undersökningsansvar inför sin ansökan.

– Framtagen miljökonsekvensbeskrivning (MKB) redovisar inte hur det sökta verksamheten förhåller sig till flera av de nationella miljömålen!

– Efterbehandlingsplanen är inte trovärdig varken i den planerade formen eller när det gällerplanerade ekonomiska avsättningar.

– I översiktsplanen anges att en utökning av täktområdet nogsamt måste vägas mellan olika motstående nationella, regionala och lokala intressen. Samtidigt noterar kommunen att det är flera riksintressen inom samma områden som inte är förenliga med varandra.

– Att ansökan inte står i konflikt med detaljplanen och andra antagna planer beror på att Cementa är markägare. Därför bör Miljöbalken som lag  ge företräde och ge stöd för att marken i ansökan inte får brytas och att kommunen kan få tillgång till det för planläggning av området för allmänna intressen.

– Vattenfrågorna är olösta, både när det gäller riskerna för grundvattnet i området, kommunens vattentäkt och de bäckar som finna i området.

– Tillgängligheten till området stoppas helt då Cementa planerar att bryta bort Brandstorpsvägen. Tillgängligheten till det norra planerade brytområdet kommer att varaviktigt i många år och borde vara åtkomligt genom att vägen hålls öppen.

– Tidsaspekten är oacceptabelt kort när det gäller kommunens men andra intressenters möjligheter att lämna viktiga uppgifter med anledning av ansökan.

– De natur- och friluftslivsvärden som finns i området nonchaleras flagrant av Cementa i sin ansökan vilket Skövde kommuns tjänsteutlåtande påvisar. Naturobjekt har dokumenteras med både klass 1 och klass 2 inom området.

– Kulturvärden i området är stora och så stora att kommunen anser att en fördjupad kulturhistoriks analys behöver göras. Här finns samtidigt viktig dokumentation framtagen av Västergötlands museum.

– Den stora negativa miljöpåverkan som cementtillverkningen och fabriken i Skövde i övrigt har på Skövdes miljö och invånare, då särskilt närboende. Här behövs stora insatser för att begränsa buller, vibrationer, damning och övriga störningar för boende och stadsmiljö.

Med hänvisning till Skövde kommuns tjänsteutlåtande borde det medföra att vi alla drar slutsatsen att en fortsatt och utökad brytning efter 2017 ger en oproportionerlig stor skada i relation till samhällsnyttan i form av fortsatt tillgång till kalksten för cementa produktionen och att jobben säkras vid Cementa i Skövde.

Med hänvisning till ovanstående yrkar Vänsterpartiet att kommunfullmäktige beslutar att med tjänsteutlåtandet som stöd beslutar att uttala ett nej till fortsatt och utökad verksamhet vid kalkstenstäkten och därmed nej till fortsatt brytning vid Cementa i Skövde efter 2017.

Vänsterpartiet i Skövde

Egon Frid (V)
gruppledare

Våravslutning med DS i Karlsborg.

Distriktsstyrelsen i Vänsterpartiet Skaraborg höll sitt sista möte för våren på Kanalhotellet i Karlsborg den 17 juni. En vacker sommarkväll vid kanalen i Karlsborg och den yttre miljön var viktig denna kväll då temat för kvällen – valutvärderingen – inte var så uppmuntrande. DS diskuterade och besvarade en enkät från partiet centralt för den centrala valutvärderingen. Sammantaget så kan konstateras att våra frågor inte fick genomslag i valrörelsen, att vi inte sågs medialt med annonser och viktig marknadsföring på centrala platser samt att vår EU-kritik inte var på agendan detta valet. En bidragande orsak till valförlusten är också säkert att av de EU-kritiker som stödjer Vänsterpartiet så var det många som avstod att rösta eller röstade blankt. DS-mötet avslutades ändå i dur med paj och gräddtårta och med förhoppningar om framgångar i valet 2010 då samarbetet mellan oppositionspartierna startade på allvar denna vecka med gemensamt gruppmöte och samlad partiledardebatt i riksdagen den 17 juni. Egon Frid deltog i mötet och rapporterade från riksdagsarbetet och samarbetet inom S, V och MP. På DS-mötet diskuterades också KoLa-dagarna i Borås den 12 – 13 september.

 

Vänsterpartiet – din EU-kritiska röst!

Nu är det bara dagar kvar till valdagen på söndag. Vänsterpartiet arbetar oförtrutet för att vara din EU-kritiska röst. Nu senast idag visade inslaget på Rapport hur ”sjukt” de ekonomiska förmånerna i EU är där Eva-Britt Svensson visar hur makten berikar sig på folket bekostnad. Vänsterpartiet vill se ett bättre och demokratiskt samarbete i Europa. Ett samarbete som bygger på mellanstatligt, frivilligt samarbete som motiverar till proggresiva reformer i medlemsländerna. Inte ett tvingande överstatligt maktorgan som lägger under sig mer och mer av beslut som ska fattas nära invånarna.
Vi behöver hjälpas åt dessa sista dagar inför valdagen och (v)i finns idag på torget i Lidköping och på fredag finns (v)i på torget i Skövde. Kom och hämta tidningar och dela ut till grannarna och framför allt rösta nu eller på söndag på din EU-kritiska röst från V.

 

V:s ”varselpaket” till Skövde och Skaraborg!

Igår besökte vi, Marie Engström och jag, Skövde och Skaraborg för att bland annat möta fackliga företrädare på IF Metall och Arbetsförmedlingen. Det känns viktigt för oss i Vänsterpartiet att möta människor och ta del av deras erfarenheter och kunskap så att vi bättre kan möta de olika behov som finns pga. av den finansiella krisen och lågkonjunkturen. Vi presenterar här en rad förslag för att motverka lågkonjunkturen, skapa jobb och satsa på utveckling i Skövde och Skaraborgs kommuner. Genom att ta tillvara de resurser, den kompetens, kunnande och de drivkrafter som finns i såväl det privata som det offentliga så skapas det bättre förutsättningar för fler jobb och en bättre utveckling.

Vi har tilltro till fordonsindustrins framtid och vill därför satsa på fortsatt utveckling och forskning. Vi föreslår att en miljöteknikfond inrättas för att stödja forskning kring energieffektivitet. Vi vill reservera en del av Vattenfalls kommande vinster för fonden. Denna fond skulle skapa nya möjligheter för fordonsindustrin att ta fram nya motorer och gå över till koldioxidneutrala bränslen. Det är också viktigt att regeringens undsättningslån till fordonsindustrin snarast görs tillgängliga för fordonsföretagen.
Många av Sveriges konkurrentländer betalar ut permitteringslöner till anställda i krisdrabbade industrier. Det innebär att de anställda slipper välja mellan att gå ner i lön eller bli uppsagda så som skett i industrin i Sverige. Vänsterpartiet vill införa en permitteringslön kopplad till utbildning. Med en sådan lösning skulle de anställda som under en period inte behövs i produktionen beviljas studieledighet med ersättning från staten. Själva utbildningen bekostas av arbetsgivaren, och utformas efter behoven på plats. En sådan lösning skulle inte bara förhindra varsel och lönesänkningar, utan också stärka konkurrenskraften för vår industri för framtiden.
Infrastruktursatsningar är särskilt viktiga i lågkonjunkturer. Det bidrar både till att skapa jobb och ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi vill att tåg ska användas i högre utsträckning än idag, både av resenärer och för godstrafik. För att detta ska bli möjligt måste staten också se till att tågen går i tid och att trafiken flyter bättre än idag. Vi vill införa ett fjärrstyrt trafikeringssystem på Kinnekullebanan som sträcker sig mellan Gårdsjö och Håkanstorp för att göra trafikförsörjning rationellare och minska trafikledningskostnaderna.
För att minska restiderna på sträckan Öxnared-Håkantorp vill vi byta ut de gamla spåren. Vad gäller Västra Stambanan vill vi göra satsningar för pendel- och persontrafik mellan Skövde och Göteborg genom förstärkningar och flera spår. Vi avsätter också 2 miljarder för att öka kapaciteten för godstrafik på Västra Stambanan.
Bostadsbyggande är en annan klok investering staten kan och bör göra för att möta krisen. Det skapar jobb och svarar mot ett snabbt växande behov av fler och bättre bostäder. Vi vill utvidga ROT-avdraget till att också gälla hyresfastigheter. Många bostadsområden är i stort behov av renovering. Tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet föreslår vi ett utökat ROT-avdrag för flerfamiljshus där stöd ges för miljö- och energiförbättrande åtgärder när en totalrenovering genomförs. På sätt skulle 40 000-50 000 lägenheter kunna renoveras per år i hela landet. På så sätt får också bostadsbolagen hjälp att börja energieffektivisera
husen för att klara klimatmålen.
Vi vill också införa ett tillfälligt investeringsstöd till kommunerna för att sätta fart på investeringar i kommunerna, som annars riskerar att frysa inne på grund av lågkonjunkturen. Stödet omfattar 8 miljarder totalt, vilket för Skövdes del skulle innebära 40 miljoner kronor. Stödet kan exempelvis användas till energieffektiviseringar, om- och tillbyggen och handikappanpassning av offentliga lokaler.
Vi vill införa en permanent subvention för att bygga bostäder – de stöd som fanns tidigare har helt slopats av den borgerliga regeringen. Vi föreslår att ett investeringsbidrag införs för att stödja nyproduktion av hyresrätter. Stödet fås mot att nyproduktionen är energieffektiv och miljöanpassad, dessutom ska hyran vara framförhandlad i förväg och rimlig.
Sammantaget skulle våra satsningar på infrastruktur och bostadsbyggande ge ett stort antal jobb i byggsektorn och dess underleverantörer, och bidra till att nå både trafik- miljö- och bostadspolitiska mål.
Industri- och byggsektorerna har hittills drabbats hårdast av krisen, men nu börjar även kommuner och landsting att dra ner på personal i takt med krympande skatteintäkter. Regeringen planerar i vårbudgeten för omkring 10 000 färre kommunala jobb – det skulle enligt Konjunkturinstitutet behövas 5 miljarder till i statsbidrag för att stoppa uppsägningarna. De pengarna måste skjutas till! Ju fler kommuner som börjar säga upp personal, desto mer förvärras krisen. I Skövde är det uppskattningsvis 50 välfärdsjobb som sätts på spel av att regeringen inte avsätter tillräckligt med pengar till välfärden.
Tvärtom borde kommunerna ges utrymme att anställa fler. Skolan, sjukvården och omsorgen har fått dras med personalbrist alldeles för länge, vilket på sikt gör vår ekonomi svagare. Vi behöver investera i den uppväxande generationen, och se till att klasstorlekarna minskar så att alla kan få en bra utbildning. Direkta anställningar är ett av de effektivaste sätten att vända krisen – och behoven finns där.
Vi vill också satsa på utbildning och arbetsmarknadspolitiska insatser för de som nu drabbas av arbetslöshet. Tillsammans med Socialdemokraterna och Miljöpartiet har vi tagit fram ett ungdomspaket som bland annat innehåller 10 000 nya platser i den kommunala vuxenutbildningen redan i år. För Skövdes del skulle Vänsterpartiets satsning innebära 50 nya platser i Komvux 2009. Likaså vill vi tillföra kommunerna pengar för att möjliggöra för 90 000 ungdomar som gått ut gymnasiet att få sommarjobb i kommunal verksamhet. I Skövde skulle det ge 450 sommarjobb i år!
Vi vill satsa på regionens högskolor. Högskolan i Borås skulle med vår satsning få ytterligare 205 platser 2010 och Högskolan i Skövde skulle få 160 nya platser. Det kan även behövas extra anslag för breddad rekrytering,
validering, studie- och yrkesvägledning, alternativa antagnings- och urvalsmetoder samt förbättrad introduktion för nytillkomna studenter eftersom fler personer kan se det som en möjlighet att studera nu när arbetslösheten ökar.
Arbetsförmedlingen måste också ges mer resurser för att kunna möta de varslade redan innan arbetslösheten är ett faktum. Betydligt fler måste erbjudas platser i arbetsmarknadsutbildningar för att öka möjligheten att hitta ett nytt jobb.
Sist men inte minst vill vi återupprätta a-kassan. Regeringen har gjort a-kassan dyr och dålig, vilket är förödande för både enskilda och för samhällsekonomin. Vi vill sänka avgiften till a-kassan kraftigt så att alla har råd att vara med. Vi vill höja ersättningen och göra det lättare att gå med och kvalificera sig till ersättning.
Det viktigaste för dem som förlorar jobbet är självklart möjligheten att få ett nytt jobb. I Skövdes och Skaraborgs framtidsutveckling är det avgörande att vi tar tillvara de resurser som redan finns. Vänsterpartiet menar att vi måste satsa på den kompetens, det kunnande och de drivkrafter som finns inom företag, utbildningsväsendet och andra regionala krafter för att möta den nuvarande krisen.

1 2 3 8
Arkiv
Kategorier