• Hem
 • Vänsterpartiet ...
sida

Vänsterpartiet Skövdes mål och budget för 2018-2020

Vi ser utmaningarna i ekonomin för Skövde framöver. Det hög tid för en ordentlig diskussion om vilken kvalitet vi vill ha i vår gemensamma välfärd och även vilken arbetsmiljö vi som arbetsgivare vill erbjuda våra anställda. För Vänsterpartiet Skövde är vägvalet framåt givet: en ekonomi för alla, inte några få.

Vi menar också att all form av privatisering av välfärden inte är för medborgarnas skull utan snarare för riskkapitalisterna. Den valfrihet som ofta används som argument för att privatisera och införa kundval handlar om att avsäga sig ansvar och förlita sig på att marknaden sköter jobbet. Det bidrar till att de som är i allra störst behov av hjälp och stöd inte får det som behövs. Kommunen har ett ansvar att samordna, utveckla och förvalta det vi äger tillsammans. Vi tar det ansvaret på allvar.

För 2018 föreslår vi:

 • En minskning av maktkoncentrationen genom att dra ner antalet kommunalråd från tre till två och möjliggöra för fler i beslutande organ.
 • En ökning av utrymmet för satsningar inom kommunens kärnverksamheter genom en minskning av investeringarna på Billingen. Satsningen på Billingens fritidsområde har spårat ur och kostnaderna har blivit alldeles för höga. Dessutom anser vi att påverkan på naturmiljöerna blir för stora och aspekten om klimatförändring med minskade snömängder tycks helt bortglömd.
 • En satsning på stöd till våldsutsatta kvinnor genom en fördubbling av bidraget till Kvinnohuset Tranan
 • En förstärkning till barn- och utbildningsnämnden för specialpedagoger i särskolan
 • Extra medel till vård- och omsorgsnämnden för att kunna genomföra ett försök med 6 timmars arbetsdag. Satsningen motsvarar en övergång till 6 timmars arbetsdag på äldreboende Ekedal.

På sikt vill vi arbeta för:

 • Ett jämlikt och solidariskt Skövde
 • Att vi som arbetsgivare ska kunna erbjuda all personal inom vård och omsorg heltid utan delade turer.
 • Att öka äldres inflytande och delaktighet i hemtjänsten. Vi vill dock avskaffa lagen om valfrihet (LOV) eftersom våra skattemedel inte ska gå till privata vinster.
 • Att Skövde arbetar för att minska klimatbelastningen och blir en fossilfri kommun. Personbilar i kommunens verksamhet ska vara miljöbilar som primärt drivs av fossilfria bränslen eller el.
 • Att det i Skövde kommun prioriteras byggnation av hyresrätter med låga hyror som även de utan stora inkomster har råd med.
 • Att alla invånare i Skövde kommun, oavsett förutsättningar, ska kunna skapa sig ett gott liv.
 • Att kvalitén och personaltätheten inom välfärden i Skövde kommun inte försämras när kommunen växer och det blir fler barn och äldre.

Alla siffror finns här:

Vänsterpartiet Skövdes förslag är markerade med röd bakgrund.

Vad Skaraborgs Allehanda skriver om budgeten finns här: V vill dra in ett kommunalråd.

Kopiera länk