Debatt

Skövde ska byggas jämställt, socialt och ekologiskt hållbart!

Remissvar från Vänsterpartiet i Skövde angående ÖP 2025, Skövde kommuns översiktsplan.

Skövde kommuns översiktsplan, ÖP 2025, är en intressant läsning utifrån kommunens vision att vi ska vara 60 000 invånare 2025.
Markanvändningen är en central fråga för hur kommunen ska utvecklas och här måste en bra balans råda mellan förtätning av stadskärnan och att nya områden planeras för bostadsbyggande, företag och handel. I denna balans måste finnas områden för rekreation, motion, kultur, olika idrottsformer.
Områden som idag påverkar Skövdes utveckling är försvarets övningsfält och regementen, Volvos närhet till staden och naturligtvis Cementa. Dessa tre områden bör speciellt utredas för att kunna utgöra framtida lösningar för hur staden Skövde kan utvecklas.

Visionen, översiktsplanen och framtiden för Skövde kommun och framtidens trafiklösningar för Skövde mot 2025 och 60 000 invånare heter inte bil och mer väglösningar utan satsningar på trafikslag som gångtrafik, cykeltrafik och kollektivtrafik.
Målet för Skövde kommun måste vara att så långt som möjligt utforma trafiklösningar som i första hand är kollektiva och fossilfria. Skövde kommun har här stora utvecklingsmöjligheter genom satsningar på biogasen i kommunen och i Västra Götalandsregionen.
All busstrafik kan köras på alternativa bränslen och/eller biogas, stora satsningar på biogasen kan också medverka till att fler och fler bilar, taxiflottor och bilar i kommunens tjänst kan köras med biogas. Skövde kommun måste utveckla cykelstaden Skövde ännu mera med kraftig utbyggnad av cykelvägar i kommunen.
Skövde kommun har en trafiklösning för busstrafik i nord-sydlig riktning och måste också ha bra trafik väster- och österut. Här kan dels förslaget från Vänsterpartiet om mindre bussar i trafik bli en viktig komplettering för Västermalm, Östermalm med Äldrecentrum Ekedal och andra centrala delar i Skövde som behöver stadstrafik för sin invånare och boende. Naturligtvis måste stadstrafiken angöra centrala Skövde och Resecentrum är lite för långt från centrum för att vara den enda platsen för på- och avstigning för busstrafiken.
En vision för järnvägen i Skövde måste vara att vi har Skövde Norra i Ryd och att vi har Skövde Södra i Skultorp där den regionala tågtrafiken mellan Göteborg och Töreboda har stationer för tågresenärer och med anslutande busstrafik. Det tredje spåret på Västra stambanan anser vi också är en viktig framtidssatsning.
Vänsterpartiet står också fortfarande bakom att persontrafiken på Karlsborgsbanan återupptas. Detta innebär att vi vill bevara angöringen av järnvägen i Skövde för Karlborgsbanan.
När det gäller Resecentrum förslår vi att den s k Tuben, byggs om och moderniseras till en modern övergång mellan östra och västra sidan om Resecentrum och förlängs, över Trädgårdsgatan, mot centrum.
För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att de kollektiva trafikslagen prioriteras i planeringen för att minska beroendet av bilen och för att snabbare ställa om samhället ur miljö- och energisynpunkt och för att nå det fossilfria samhället.

Bostäder och bebyggelse är ett av de tre viktiga områdena för att uppnå det fossilfria samhället. Det officiella övergripande målet här är att energianvändningen ska vara 20 % lägre 2020 än år 2009. Detta är också Skövde kommuns mål. Energieffektivisering och energiomställningen är ett viktigt fortsatt arbete för att ställa om till alternativen.
Här anser vi att det borde vara möjligt att ha tuffare målsättning då bostadssektorn utgör ca 40 % av den totala energiproduktionen. Vi anser att energiomställningen inom bostadssektorn ska fullföljas så fossil förbränning avvecklas helt. Dessutom måste vi påverka för att få fram resurser och rikta resurserna som finns till kraftfulla energieffektiviseringar inom bostadssektorn. För det tredje så måste vi ställa om allt bostadsbyggande och övrigt byggande till så kallad passivhusbyggande. Tekniken i passivhusbyggande kan utvecklas så att bostäder och lokaler som byggs är nettogivare av energi och därmed inte behöver någon extern värmekälla. En tanke är också att avsätta ett område för innovativt byggande av hyresrätter där möjligheten att bygga billigare och energieffektivt där också boendedemokratin prövas.  Vänsterpartiet anser att vi ska bevara Aspö- Karstorpsområdet och avstå från att bebygga detta område. Förtätning av staden Skövde är möjligt men vi måste spara de gröna lungorna. Det finns andra områden att bebygga och förtäta som t ex området Fyren med centrumnära boende. Andelen hyresrätter i framtidens byggande i Skövde måste också öka i andel. Vi anser att vi behöver bygga minst 300 hyresrätter per år i Skövde.

Avslutningsvis måste framhållas att Skövde ska byggas jämställt, jämlikt, grönt, fossilfritt, energieffektivt, ekologiskt, hållbart, socialt, kulturellt och i god samklang med övriga kommuner och grannarna i Skaraborg!

Vänsterpartiet i Skövde

Egon Frid
gruppledare

Kopiera länk