• Hem
  • Valplattform fö...
sida

Valplattform för Vänsterpartiet Skövde 2014

Alliansens oansvariga politik har gjort oss besvikna. Vi har ett samhälle där sjuka bestraffas och där utanförskapet, ojämlikheten och klyftorna i samhället ökar.

Ett överskott i ekonomin har blivit ett underskott, och antalet fattigpensionärer ökar samtidigt som platser på äldreboenden saknas. Antalet arbetslösa, ensamstående föräldrar och utförsäkrade som hamnar utanför trygghetssystemen stiger i en dramatisk takt, och våra ungas skolresultat minskar samtidigt som deras känsla av otrygghet ökar.

Patienter får ligga i sjukhuskorridorer, och barn i privata förskolor får nöja sig med vatten och knäckebröd till frukost medan ägare plockar ut miljonbelopp.

Vi har högerextrema vindar i Europa och så även i Sverige. Partier som presenterar enkla lösningar på komplexa problem vinner röster på människors frustration över alla neddragningar. Men en rasist i kostym är likväl en rasist. Vänsterpartiet kommer alltid att kämpa mot rasism och främlingsfientlighet.

Vår politik och våra lösningar

Vi tror på allas lika värde. Vi är ett solidariskt, feministiskt och antirasistiskt parti som arbetar för rättvisa, jämlikhet och en hållbar framtid. Vi ser större vinster i samhället än de enbart ekonomiska och för en politik som minskar ojämlikheten med kraftfulla satsningar för att säkra trygghetssystemen. Det handlar om politiska prioriteringar. Skattepengar ska användas för allas välfärd. Vi vill ha en stark, demokratisk, effektiv offentlig sektor, där vi tar ett gemensamt ansvar för varandra. Ett hållbart samhälle alla har tillgänglighet till, där behoven och inte plånbokens storlek styr.

Välfärd utan vinstintresse

Vi vill ha en välfärd utan vinstintresse, där all eventuell vinst återinvesteras i verksamheterna. Skattebetalarnas pengar ska inte gå till vinstsyftande eller vinstutdelande företag i kärnverksamheterna. Vi vill förbjuda riskkapitalbolag att verka inom vård, skola och omsorg. Välfärden är inte till salu!

Skola och barnomsorg

Skolan ska ha ökade resurser så att alla barn vet att de får en bra utbildning oavsett vilken skola de går i. Föräldrar och elever ska inte tvingas välja mellan olika skolor baserat på vem som har snyggaste reklamen eller behöva vara rädda för att skolan kanske inte finns kvar nästa termin. Barn har rätt till kunskap! Därför ska vi ta bort möjligheten att driva skolor med vinstintresse, som läggs ner om vinsten inte är stor nog. Vi vill att staten ska ha huvudansvaret för skolorna och införa en modell där fördelning av pengar anpassas efter behov. En helt avgiftsfri skola är en självklarhet.

De som vistas i skolan ska ha bättre arbetsmiljö, ändamålsanpassade lokaler som passar alla oavsett funktionshinder, mindre klasser, läaraledd läxhjälp, mer elevvård och fler lärare. Lärarlönerna ska motsvara lärares kompetens och därför höjas.

Barnomsorg ska finnas på obekväm arbetstid. Man ska inte behöva tacka nej till arbete på grund av att man inte får barnomsorg de tider man arbtar. Skövde kommun måste öka barnomsorgen under kvällar, nätter och helger. Barngrupperna inom barnomsorgen måste också minska.

Äldreomsorg

Vi ska ha än äldreomsorg där äldre har en trygg och säker tillvaro med den omsorg de behöver.

För att stoppa välfärdens utförsäljning vill vi avskaffa lagen om valfrihetssystem, LOV, som gjort det lättare att privatisera offentlig verksamhet. Om äldreomsorgen drivs i offentlig regi kan varje skattekrona gå till ökad kvalitet och allt överskott investeras i verksamheten.

Det ska vara mer bemanning inom äldreomsorgen, och demensvården ska få mer pengar. Ingen äldre ska behöva vara ensam! Anhöriga ska inte tvingas gå ned i arbetstid för att sköta omsorgen av anhöriga som det offentliga tidigare tog hand om, utan finns det ett behov måste det finnas resurser.

Utevistelser, god, närproducerad, ekologisk mat och fler mötesplatser för äldre är en fråga om livskvalitet. Äldre ska ha trygghet, meningsfullhet, en social tillvaro och livsglädje även på ålderns höst.

Äldre är ofta missnöjda med att de möter många olika personer inom hemtjänsten och att tiden per besök är för kort. Det är viktigt att den tid som beviljas är tillräcklig för att garantera god kvalitet på omsorgen. Då minskar stressen både för de anställda inom hemtjänsten och för dem som beviljats bistånd. Hemtjänsten ska också ha en maxtaxa på 100 kr per timme.

Unga på arbetsmarknaden

Unga ska ha drägliga löner och en stark arbetsrätt på arbetsmarknaden! Alliansen politik med lägre ingångslöner löser inga problem; det är snarare så att problemen förvärras. Unga ska inte utnyttjas på grund av sin ålder!

Utan trygg ekonomi är det svårt att planera sitt liv, våga påpeka missförhållanden eller hävda sina rättigheter på en arbetsplats. Därför är rätten till en fast anställning med dräglig lön viktig för alla på arbetsmarknaden. Vänsterpartiet tycker att alla unga ska garanteras utbildning, praktik eller arbete med avtalsenlig lön efter 90 dagars arbetslöshet. Vi vill begränsa osäkra timanställningar och att alla, även unga, ska ha rätt till heltid (med deltid som möjlighet).

Levande landsbygd

Vi vill att Skövde kommun ska investera mer i sina ytterområden. Alltför ofta verkar boende i Timmersdala, Stöpen, Värsås, Lerdala, Tidan, Varola och Väring och deras behov glömmas bort. Men vi vill att hela Skövde ska leva och utvecklas, inte bara stadskärnan. Boende i ytterområden ska ha samma tillgång till service, vård, utbildning och omsorg som boende i tätorten. Vi arbetar för en välfungerande kollektivtrafik på landsbygden. Vi vill se fler näridrottsplatser, utbyggnad av bredband och fiber samt att staten garanterar bra mobiltäckning i hela landet. Det är viktigare att vägarna vi har underhålls snarare än att nya motorvägar byggs. Vi vill se en fungerande dagligvarumarknad med apoteksrättigheter på landsbygden, och de biblioteksfilialer som finns ska utvecklas. Vänsterpartiet vill ha goda miljömässiga, sociala och ekonomiska förutsättningar för en levande landsbygd!

En röd röst för en grön framtid

Vänsterpartiet Skövde anser att våra berg och vatten är ovärderliga. Både som dricksvattenresurser och för rekreation och friluftsliv. Därför säger vi absolut nej till uranprospektering och uranbrytning! Vättern är en dricksvattenresurs för hundratusentals människor och får därför inte hotas av föroreningar från gruvdrift, jordbruk, ökade provskjutningar av försvaret eller provborrningar efter gas. Det sistnämnda innebär stora risker som allvarligt kan påverka vattnets kvalité, eftersom det kan medföra utsläpp av giftiga ämnen från berggrunden, bland annat uran. Därför vill vi att planerade provborrningar stoppas och att Vättern i framtiden skyddas från sådan verksamhet.

När det gäller Cementas brytningstillstånd på Billingen anser vi att de kortsiktiga vinsterna och de arbeten fortsatt brytning medför inte väger upp förlusten av ett oersättligt naturområde. Vi kommer därför även i framtiden att verka för att brytningstillståndet inte förlängs efter år 2017.

Vänsterpartiet Skövde vill satsa på förnybar energi. Vi vill se solceller på kommunala byggnader och är positiva till kommunalt ägda vindkraftverk och fler cykelvägar.

Det ska vara enkelt, billigt och självklart att resa kollektivt i Skövde och mellan tätorterna i kommunen. Biljettpriserna ska sänkas så att fler kan åka kollektivt. Vårt mål är att på sikt införa gratis kollektivtrafik, något som Kiruna kommun med Vänsterpartiets hjälp infört med gott resultat. Vi värnar om grönområden och parker. Aspö och Karstorp ska även i fortsättningen vara fritids- och rekreationsområden och inte bebyggas med bostäder. Energieffektiva bostäder ska byggas i områden där de inte riskerar existerande grönområden.

Skövde ska bli en Fair trade city: en diplomerad, rättvis kommun som bryr sig om etisk och rättvis handel. Vi ska bli en GMO-fri kommun med en köttfri dag per vecka, som ökar andelen ekologiskt och lokalt producerad mat inom den offentliga sektorn. Vi ska inte servera importerat kött utan gynna våra svenska bönder, som följer djurskyddslagstiftningen, utan servera kött från grisar som fått behålla sina knorrar. Maten ska vara tillagad nära de som ska äta den. Det tycker vi är värt den investering som krävs.

Kultur

Vi vill ha gratis inträde på muséer och förbättra villkoren för kulturarbetare genom att fler omfattas av inkomstgarantin. Vi vill ta bort taxan på kulturskolan. Det ska vara obligatoriskt för kommunerna att ha fritidsgårdar. Skolbiblioteken ska skrivas in i skollagen. Vi vill se fler läsfrämjande verksamheter, och bibliotek måste finnas på mindre orter med öppettider anpassade efter när människor kan besöka dem. De biblioteksfilialer som finns ska ges stöd och resurser att fortsätta och utöka sin viktiga verksamhet. Alla elever ska ges möjlighet att i sin egen skola ta del av musikskolans verksamhet.

HBT

Eftersom heterosexualitet är den rådande normen utgår de flesta människor från att alla i deras omgivning är heterosexuella. Konsekvensen blir att en person som är homosexuell eller bisexuell eller har en könsidentitet som inte stämmer överens med det biologiska könet uppfattas som avvikande. Vi vill därför HBT-certifiera Skövde kommun så att vi aktivt på alla plan arbetar med dessa frågor. RFSL:s HBT-certifiering innebär bland annat att man arbetar strategiskt i syfte att erbjuda en god arbetsmiljö för anställda och ett respektfullt bemötande av kunder, klienter och patienter utifrån ett HBT-perspektiv.

Boende i Skövde kommun

Skövde måste bygga mer! Vi vill utöka byggandet av hyresrätter och studentbostäder inom Skövde kommun. Alla ska ha tak över huvudet, och det måste finnas boendelösningar för alla. Vi vill ha låga kommunala taxor för låga boendekostnader. Vi vill också inrätta ett härbärge för hemlösa. Skövde ska byggas jämställt, jämlikt, grönt, fossilfritt, energieffektivt, ekologiskt, kulturellt, hållbart och i god samklang med övriga kommuner i Skaraborg.

Kopiera länk