• Hem
 • Valplattform fö...
sida

Valplattform för Vänsterpartiet Skövde 2018

Sverige måste bli mera jämlikt. Skövde måste bli en mera jämlik kommun. Det kan vi bara fixa med mera vänsterpolitik. Det är bara så vi kan lösa de stora problem och utmaningar vi står inför. Vi har lösningarna. Sverige och Skövde ska ha en bra välfärd man kan lita på. Välfärden ska vara till för skolbarn och äldre och inte till för företag att göra vinster. Det måste bli jämställdhet mellan män och kvinnor och vi måste sätta klimatet i fokus. Vi måste bygga ut mer järnväg, vi måste flyga mindre, ha bättre kollektivtrafik och äta lite mindre kött.

Vi har högerextrema vindar i Europa och så även i Sverige. Partier som presenterar enkla lösningar på komplexa problem vinner röster på människors frustration över alla neddragningar. Men en rasist i kostym är likväl en rasist. Vänsterpartiet kommer alltid att kämpa mot rasism och främlingsfientlighet.

Vi tror på allas lika värde. Vi är ett solidariskt, feministiskt och antirasistiskt parti som arbetar för rättvisa, jämlikhet och en hållbar framtid. Vi ser större vinster i samhället än de enbart ekonomiska och för en politik som minskar ojämlikheten med kraftfulla satsningar för att säkra trygghetssystemen. Det handlar om politiska prioriteringar. Skattepengar ska användas för allas välfärd. Vi vill ha en stark, demokratisk, effektiv offentlig sektor, där vi tar ett gemensamt ansvar för varandra. Ett hållbart samhälle alla har tillgänglighet till, där behoven och inte plånbokens storlek styr.

Vi vill skapa ett jämlikt och solidariskt Skövde där alla invånare, oavsett förutsättningar, ska kunna skapa sig ett gott liv.

Går det bra för Skövde, då ska det gå bra för ALLA

Vem som helst kan bli arbetslös. Vem som helst kan bli sjuk. Vem som helst kan av andra orsaker behöva hjälp av samhället, tillfälligt eller under längre tid. Det finns också de som kan behöva stöd av samhället för att de tillhör en viss grupp. Vänsterpartiet Skövde tycker att det ska finnas ett bra skyddsnät som fångar upp alla som behöver det. Vi tycker också att skattemedel ska bekosta det skyddsnätet. Vi ska gemensamt bygga ett tryggt land.

Arbetslösa

Villkoren för arbetslösa har de senaste decennierna försämrats mycket, framför allt för långtidsarbetslösa. Det handlar dels om sämre ekonomisk ersättning, dels om att långtidsarbetslösa under många år tvingades delta i åtgärder som många upplevde som meningslösa och psykiskt nedbrytande. Många långtidsarbetslösa har påverkats djupt och kan behöva hjälp både med att ta sig ur arbetslösheten och med annat. Den hjälp som erbjuds är otillräcklig. Vi vill att långtidsarbetslösa erbjuds och får hjälp att komma vidare i större utsträckning än idag.

Sjukskrivna

Även villkoren för långtidssjukskrivna har de senaste decennierna försämrats mycket. Inte minst möjligheten till att få förlängning av en sjukrivning har försämrats. Att man har sjukintyg från en läkare hjälper kanske inte. Försäkringskassans läkare nekar en kanske ändå förlängning av en sjukrivning.

#metoo

#metoo-kampanjen har satt fokus på hur vanligt det är att kvinnor utsätts för övergrepp och trakasserier. Dessa övergrepp och trakasserier kan ta sig olika uttryck. De kan vara fysiska eller psykiska. De kan vara ekonomiska genom att man är ekonomiskt beroende av sin partner. De kan vara sociala genom att man fryses ut av flera i familjen eller släkten. Drabbade kvinnor kan behöva söka skydd på någon av landets kvinnojourer, till exempel Kvinnohuset Tranan.

Ensamkommande

Ensamkommande barn och unga från bland annat Afghanistan är ytterligare en utsatt grupp. Flera unga har tagit livet av sig för att de inte vill utvisas till Afghanistan. Andra unga har blivit dödade strax efter att de utvisats till Afghanistan. Ett annat problem dessa unga har är att de kanske måste flytta till en annan kommun när de fyllt 18 år. Detta sker trots att regeringen har avsatt medel till både kommuner och flera olika organisationer för att ensamkommande barn och unga ska slippa flytta.

För några decennier sedan var Sverige världens mest jämlika land. Så är det inte längre. Vi vet att jämlika samhällen ger större frihet och mer möjligheter till alla människor. Länder som är jämlika är också bättre på att lösa större samhällsutmaningar som klimatförändringar, rasism eller en otillräcklig välfärd. Därför arbetar Vänsterpartiet för att skapa ett samhälle för alla – inte bara några få.

HBTQ

Eftersom heterosexualitet är den rådande normen utgår de flesta människor från att alla i deras omgivning är heterosexuella. Konsekvensen blir att en person som är homosexuell eller bisexuell eller har en könsidentitet som inte stämmer överens med det biologiska könet uppfattas som avvikande. Vi vill därför HBTQ-certifiera Skövde kommun så att vi aktivt på alla plan arbetar med dessa frågor. RFSL:s HBTQ-certifiering innebär bland annat att man arbetar strategiskt i syfte att erbjuda en god arbetsmiljö för anställda och ett respektfullt bemötande av kunder, klienter och patienter utifrån ett HBTQ-perspektiv.

Vänsterpartiet Skövde vill:

 • HBTQ-certifiera Skövde kommun
 • Förbättra stödet till långtidsarbetslösa, både till att få en anställning och på ett personligt plan
 • Förbättra stödet till långtidssjukskrivna
 • Ge Kvinnohuset Tranan mer resurser
 • Ge andra föreningar och andra organisationer som jobbar med utsatta människor mer resurser
 • Verka för att ensamkommande barn och unga kan bo kvar i Skövde

Förskola och skola: Grunden för ett liv med möjligheter

Alliansen vill ha en skolbudget i balans. Vänsterpartiet menar att det råder en obalans i hur Alliansen hanterar skolfrågan i Skövde. Å ena sidan vill de att Skövde ska vara attraktivt för barnfamiljer att flytta till. Å andra sidan bygger de ut skolorna alldeles för långsamt så att det inte finns tillräckligt med plats för de nya eleverna; grupperna blir större och större utan att mer personal anställs. Dessutom väljer den styrande majoriteten att dra ned medlen till skolorna med 20 miljoner kronor samtidigt som de vill att Skövde ska ha en skola av nationell toppklass. Det här går inte ihop! Utvecklingen är alarmerande! Åt vilket håll ska vi gå? Vänsterpartiet kräver stopp för alla nedskärningar i Skövdes skolor och vill satsa mer pengar på skolan.

Bättre arbetsmiljö

Vänsterpartiet menar bestämt att det behövs mer pengar till Skövdes förskolor, skolor och fritidshem. Förskollärarnas, lärarnas och fritidspedagogernas arbetsmiljö är fortfarande mycket ansträngd. Vi måste anställa mer personal. Antalet barn och elever i grupperna måste minskas för att tillgodose behoven. Vi måste ge förutsättningar för personalen att kunna utföra sitt arbete och leverera undervisning och verksamhet av god kvalité. Barngruppernas storlek och sammansättning ska vara sådan att barnens behov av säkerhet och tillsyn samt utveckling och lärande tillgodoses. En barngrupp får inte vara större än att personalen kan ha överblick över den. Att bygga nya förskolor och skolor är bra, men nu måste vi bygga om och förbättra de skolor vi har.

Mer resurser

Vänsterpartiet vill satsa mer resurser till barn i behov av särskilt stöd redan i förskolan och de första åren i grundskolan så att vi kan möta behoven innan det är för sent. All forskning visar på att det är tidiga insatser som gäller. Det ska vi anamma i Skövde. Vi vill ge skolan resurser och möjligheter att skapa mindre grupper med relevant stödpersonal för elever i behov av särskilt stöd, exempelvis elever som tillfälligt inte klarar av undervisningen i en stor klass, för att ge dem en chans till goda resultat i en lugnare miljö. Vi vill att stödpersonal även finns tillgänglig på fritidshemmen, där behovet av stöd också är stort.

Gör Skövde attraktivt

För att göra Skövdes skolor mer attraktiva för lärare vill vi satsa på de lärare som arbetat många år i Skövde – trotjänarna – så att de stannar kvar i kommunen. Dessa ska premieras med ett lönelyft för att få en likvärdig eller högre lön än de nyutexaminerade lärarna i kommunen. Vi vill även att pedagogiska luncher i kommunen ska vara gratis.

Vänsterpartiet vill verka för att få lärare i grundskola och gymnasium att vilja börja arbeta i kommunen. Skolan måste anpassas så att den blir den sorts skola som lärare vill ha, inte den sorts snålskola som skolnedrustarna i kommunen vill ha. Vi vill ge mer pengar till skolan för att finansiera en större personalstyrka, minska antalet elever per grupp, bygga om och bygga nya lokaler och höja lärarlönerna.

Skolan är inte en affär

Med de stora neddragningarna på hela 20 miljoner verkar Alliansen vilja rusta ned kommunala skolor för att privata vinstprofitörer ska kunna skapa sig en marknad här. Den utvecklingen vill vi inte ha i Skövde. Vänsterpartiet vill istället kraftigt satsa på de kommunala skolorna. Skolan lämpar sig inte för affärstänkande. De privata aktörerna använder våra barn för att göra egna vinster på våra skattepengar. Vi vill inte ha våra barn i en vinstdriven skola som i mitten av terminen kan gå i konkurs. Skolan blir bättre om lärarna får fokusera på att undervisa istället för att skapa vinster åt ägarna.

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor i Skövde ska vara likvärdiga. En bra utbildning är en mänsklig rättighet. Hur väl du lyckas i skolan ska inte bero på vilket område du bor i eller vilka föräldrar du har. Att minska dessa sociala klyftor är en av skolans viktigaste uppgifter. Skolor som behöver mer resurser ska få det. Behoven ska styra, inte ekonomin. Utbildningens kvalitet ska inte hänga på föräldrarnas skolval, utan kommunen ska säkerställa att alla skolor i Skövde är lika bra.

Elevhälsa

När elever mår dåligt eller vill ha samtalsstöd kan de idag få vänta upp till tre veckor innan de får en tid hos Elevhälsan. Det är för lång tid! Vi måste tillföra Elevhälsan större ekonomiska resurser och anställa fler kuratorer, psykologer, specialpedagoger och sjuksköterskor. Det behövs mer personal för att Elevhälsan ska kunna utföra sitt viktigaste uppdrag: att arbeta förebyggande ute i klasserna. Idag har de ingen chans att hinna med detta, utan hanterar istället ständigt akuta situationer.

Vänsterpartiet Skövde vill:

 • Sätta STOPP för alla nedskärningar i Skövdes förskolor och skolor
 • Ge mer pengar till förskolan och skolan
 • Minska antalet barn och elever per grupp
 • Ge gamla trotjänare ett lönelyft
 • Att alla skolor i Skövde ska vara lika bra och få de resurser de behöver
 • Att mer resurser ges till barn i behov av särskilt stöd i förskola och skola och på fritidshem
 • Höja lärarlönerna
 • Ha gratis pedagogisk lunch i kommunen
 • Utöka elevhälsan

Äldreomsorg och LSS

Vänsterpartiet Skövdes mål med äldreomsorgen är att alla ska ha rätt till en bra vård på ålderns höst. Äldreomsorgen ska genomsyras av respekt för äldre och deras livserfarenhet, ha ett genusperspektiv och motverka diskriminering. Äldre ska ha ett avgörande inflytande över innehållet i sin omsorg. Vi strävar efter att våra äldre får vård enligt det salutogena synsättet, som handlar om hälsans ursprung och vad som bidrar till att hälsan bevaras och förbättras. Man ska utgå från det friska i varje människa och inte det sjuka.

Vänsterpartiet Skövde vill satsa på flera träffpunkter för seniorer. Dessa är viktiga för att bryta ensamhet och isolering för äldre.

Inga vinster i vården

Vänsterpartiet Skövde verkar för att all äldreomsorg återgår i kommunal drift. En viktig anledning är att vården ska vara jämlik och tillgänglig för alla. Vi vill arbeta för att redan skrivna avtal med privata vårdgivare sägs upp, där detta är ekonomiskt försvarbart. Vi vill avskaffa lagen om valfrihet (LOV), som innebär att den som behöver stöd, vård eller omsorg själv väljer utförare. Vi är för valfrihet, men vi är emot att man plockar ut vinst från välfärden.

Vänsterpartiet Skövde kommer att arbeta för att de tre boendeformerna för äldre – särskilt boende, trygghetslägenheter och demensboende – är tillgängliga för alla.

Det ska inte vara plånbokens storlek som styr vilket bonde man kan välja. Trygghetslägenheter är till för personer med litet vårdbehov. Dessa bör vara hyresrätter eller kooperativägda med närhet till service. Särskilt boende och demensboende ska ha personal dygnet runt på varje avdelning. Det ska alltid finnas tillräckligt med korttidsplatser för att man ska slippa ha så många dyra betaldagar till Skaraborgs Sjukhus (SKAS) för färdigbehandlade patienter som kommunen har ansvar för och måste ta hem.

Hemvård

Hemvården består idag av hemtjänst och hemsjukvård. Här kommer Vänsterpartiet att verka för mindre ombyte av personal.

Det ska vara kända ansikten och namn som besöker de äldre, och om det blir ändringar i schemat ska det annonseras i förväg vem som kommer i det aktuella fallet.

Omsorg för personer med funktionsnedsättning

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är en del av den lagstiftning som berör människor med funktionsnedsättning. Vissa personer behöver hjälp med städning och tvätt. Andra kan ha mer omfattande behov och kan då söka hjälp enligt LSS.

I Skövde finns stor efterfrågan på plats på gruppboende. Vi vill bygga ut antalet platser under mandatperioden.

Vänsterpartiet vill utveckla den fritidsverksamhet som erbjuds ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Alla kommunens invånare ska ha rätt att skapa, utveckla och ta del av kultur, idrott och friluftsliv och ha en meningsfull daglig verksamhet. Det ska finnas personlig assistans för att möjliggöra de aktiviteter som barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning har rätt till.

6 timmars arbetsdag

Vi vill verka för att höja statusen på arbete inom äldreomsorgen. Vi vill att personalen ska ha minst vårdgymnasium eller motsvarande utbildning. Vi vill också arbeta för mer personal eftersom personalbrist orsakar stress som i sista hand går ut över brukaren. Vi vill även införa 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön på prov på någon lämplig arbetsplats inom äldreomsorgen. Det kommer att minska sjukfrånvaron och skapa en drägligare arbetssituation.

Vänsterpartiet Skövde vill:

 • Satsa på flera träffpunkter för seniorer
 • Att äldre ska ha inflytande över innehållet i sin omsorg
 • Införa 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön inom äldreomsorgen
 • Att heltid ska vara norm
 • Avskaffa lagen om valfrihet (LOV)
 • Öka de äldres inflytande och delaktighet i hemtjänsten
 • Bygga ut antalet platser på gruppboenden i kommunen

Natur och miljö: En röd röst för en grön framtid

Vänsterpartiet Skövde anser att våra berg och vatten är ovärderliga. Billingen ska inte exploateras för att göra ett Skövdes Disneyland. Vi är för utveckling av friluftslivet på Billingen utan att naturvärden förstörs. Billingen har mycket höga naturvärden och är väldigt viktigt för rekreation och friluftsliv.

Diabastäkten i Billingsryd måste avslutas 2021 som planerat för människors hälsa, minskat buller och färre transporter och för att bevara de värdefulla naturområdena i form av ädellövskogar i brantmiljöer. Skövde behöver ingen ny väg genom naturreservatet!

Skydda Vättern

Vår förnämliga och naturligt rena dricksvattenresurs Vättern måste värnas. Vi menar att kommunen måste ta varje tillfälle att motverka hot som brytning av sällsynta jordartsmetaller, letande efter skiffergas eller järnmalm och ytterligare skjutövningar över och i Vättern (militären vill skjuta 50 gånger mer än i dagsläget). Vättern är en dricksvattenresurs för hundratusentals människor och får därför inte hotas av föroreningar från gruvdrift, jordbruk, försvaret eller borrning efter gas. Därför vill vi att planerade provborrningar stoppas och att Vättern i framtiden skyddas från sådan verksamhet.

Sol och vind

Vänsterpartiet Skövde vill satsa på förnybar energi. Vi ska sträva mot att bli en fossilfri kommun. Vi vill se solceller på kommunala byggnader och är positiva till kommunalt ägda vindkraftverk om de uppförs i områden som redan exploaterats men inte om de uppförs i orörda skogsområden.

Köttfri dag

Vänsterpartiet vill införa en köttfri dag per vecka i kommunens kök för klimatets skull. Kött är ett livsmedel som starkt bidrar till utsläpp av växthusgaser, medan vegetarisk mat som är lika näringsrik bara ger en bråkdel så mycket utsläpp av växthusgaser. Utsläppen från livsmedelskonsumtion ska minskas genom minskad köttkonsumtion och ökade satsningar på hållbar växtbaserad mat. Vänsterpartiet vill öka andelen ekologiskt livsmedel i kommunens kök till minst 50 % och att Skövde blir en GMO-fri kommun (d.v.s. en kommun som inte använder genetiskt modifierade organismer).

Mer lokalproducerat

Vi vill också servera en högre andel lokalt producerad mat inom den offentliga sektorn, som skola och omsorg. Vi ska överhuvudtaget inte servera importerat kött utan gynna våra svenska bönder. Maten ska vara tillagad nära de som ska äta den.

Kollektivtrafik

Det ska vara enkelt, billigt och självklart att resa kollektivt i Skövde och mellan tätorterna i kommunen. Biljettpriserna ska sänkas så att fler kan åka kollektivt. Det ska vara fri kollektiv trafik för de över 65 år. Vårt mål är att på sikt införa gratis kollektivtrafik för alla. Flera kommuner har på Vänsterpartiets förslag infört fri kollektivtrafik med bra resultat.

Lägg ner Skövde flygplats

Skövde flygplats går ständigt med förlust. De senaste 8 åren har den gått nästan 50 miljoner back. Flygtrafiken i Sverige står för en stor andel av växthusgasutsläppen i Sverige, närmare bestämt ca 10 %.

Trafik

Bilar behövs fortfarande under överskådlig tid, åtminstone på landet, men vi ska upphöra med fossildrivna bilar senast 2025. Skövde kommun bör ligga i täten för avvecklingen. Vi ska inte bygga fler externa köpcentra eftersom de genom sin placering och fria p-platser gynnar bilen och ökad konsumtion. Gynna istället centrumhandeln, som är tillgänglig för alla, genom ett bilfritt centrum.

Satsa på pendlarparkeringar

Trafiksituationen är svår på morgonen och på eftermiddagarna. Många som bor utanför tätorten jobbar inne i Skövde, och många bor i Skövde men jobbar utanför staden. Detta leder till mycket trafik in och ut till centrum. För att minska bilåkandet inne i tätorten vill Vänsterpartiet att det byggs pendlarparkeringar utan parkeringsavgift utanför infarterna till staden och att fri eller kraftigt subventionerad kollektivtrafik kör mellan parkeringarna och de stora arbetsplatserna. Då kan man ta bussen till centrum och till jobbet, vilket skulle minska antalet bilar i trafiken.

Satsa på gång- och cykelvägar

Gång- och cykelvägarna är alldeles för få, för smala och för dåligt underhållna. Det ska vara lätt att ta sig fram gående eller med cykel runt om i staden. Vi värnar om grönområden och parker. Energieffektiva bostäder ska byggas men inte i grönområden.

Fair Trade City

Vänsterpartiet vill till slut bli en Fair Trade City: en diplomerad, rättvis kommun som bryr sig om etisk, rättvis och ekologisk handel.

Vänsterpartiet Skövde vill:

 • Ha gratis kollektivtrafik för alla över 65 år
 • Värna Vättern och dess dricksvatten
 • Utveckla friluftslivet på Billingen utan att förstöra naturen
 • Att Skövde blir en GMO-fri kommun
 • Verka för att Skövde blir en Fair Trade City
 • Införa en köttfri dag per vecka i kommunens kök
 • Öka andelen ekologiskt livsmedel till minst 50 % i kommunens kök
 • Öka andelen lokalproducerat livsmedel inom den offentliga sektorn

Leva och bo i HELA Skövde

Samhällsservicen för de som bor i Skövdes ytterområden är klart sämre än för de som bor i Skövde tätort. Det gäller både de som bor på lite större platser, som Stöpen, Tidan och Timmersdala, och de som bor på lite mindre platser, som Binneberg, Flistad och Häggum. Livsmedelsbutik, bankomat och annat viktigt finns ofta inte längre, och betydligt färre har snabbt bredband i ytterområdena än i Skövde tätort. Har man inte bil kan man kanske inte ens ta sig till Skövde centrum eller pendla till ett jobb, eftersom det inte längre går någon buss. Detta vill Vänsterpartiet Skövde ändra på!

Landsbygd

Det finns i Skövde kommun en landsbygspott som föreningar som vill ”berika och utveckla landsbygden” kan få engångsbelopp från. 2018 fanns det totalt 500 000 kronor i landsbygdspotten. Det är inte mycket pengar. Vi vill att en del av de pengar som nu används för utveckling av Skövde tätort förs över till landsbygdspotten. Vi vill också att även företagare, exempelvis den som vill starta en livsmedelsbutik i ett ytterområde, ska kunna få pengar från landsbygdspotten.

Bankomater

Även om användandet av kontanter minskar finns det fortfarande många som vill använda kontanter. För att kunna göra det behöver man kunna göra uttag i en bankomat. Bor man i Skövde tätort finns en sådan ganska nära. Så är det inte om man bor utanför Skövde tätort. Bor man norr om Skövde centrum finns närmaste bankomat vid Skaraborgs Sjukhus eller i Södra Ryds centrum. Bor man söder om Skövde centrum finns närmaste bankomat på Storgatan i Skövde centrum. Vi tycker att det borde finns åtminstone några bankomater i ytterområdena både norr och söder om Skövde centrum.

Bredband

Alltmer görs via nätet. Tillgång till snabbt bredband blir allt viktigare. På Skövde kommuns webbplats kan man läsa att målet är att ”alla i Skövde kommun ska ha tillgång till 100 Mbit/s”. Det konstateras att det jämfört med genomsnittet i länet är ”klart färre hushåll och arbetsplatser” på landsbygden i Skövde kommun som har bredband med hög kapacitet. Den lösning som presenteras är ”lokala initiativ och bildande av lokala fiberföreningar”. Vi tycker att det istället ska vara Skövde kommun som tar det övergripande ansvaret för att alla kommunens invånare har tillgång till snabbt bredband.

Kollektivtrafik

”Vi vill att det ska vara lätt för skövdeborna att leva klimatsmart. Det ska vara lätt att välja hållbara trafikslag som gång, cykel och kollektivtrafik,” står det på Skövde kommuns webbplats. För att man ska kunna åka kollektivt krävs det förstås att det går en buss. Det gör det i många fall inte om man inte bor i centrala Skövde. Vi vill att det blir fler busslinjer till Skövdes ytterområden och fler turer på de busslinjer till Skövdes ytterområden som redan finns.

Leva och bo i hela Skövde

Alliansen har av ideologiska skäl beslutat att Skövdebostäders andel av bostadsmarknaden i Skövde för vara högst 17 %. Detta tvingar bolaget att välja mellan olika projekt och att det i förlängningen även kan tvingas sälja delar av sitt bestånd av bostäder. Vänsterpartiet vill skrota spärren på 17 % och låta kommunala Skövdebostäder bygga för att täcka de behov som finns. Vi vill att bolaget får i uppdrag att bygga lägenheter med hyresnivåer som kan efterfrågas av ungdomar, ensamstående, äldre, nyanlända, studenter och andra med låga inkomster. I Skövdebostäders kö finns det över 30 000 sökande. Hälften är mellan 18 och 29 år. Det är avgörande för unga vuxna att kunna starta sitt liv med antingen studier eller jobb. En förutsättning för detta är en bostad. Vänsterpartiet Skövde vill också att Skövdebostäder bygger i våra ytterområden så att det är möjligt att bo utanför tätorten oavsett tjocklek på plånboken.

Vänsterpartiet Skövde vill:

 • Skrota spärren för hur stor andel av bostadsmarknaden Skövdebostäder får ha
 • Att kommunen genom Skövdebostäder även bygger hyresrätter med rimliga hyror
 • Att landsbygspotten blir större och att även företag kan få bidrag därifrån
 • Att det finns bankomater även i Skövdes ytterområden
 • Att Skövde kommun tar ansvar för att alla kommunens invånare har snabbt bredband
 • Ha fler bussturer till Skövdes ytterområden

Kultur

Oavsett om man gillar böcker, musik, konst, film, teater eller någon annan form av kultur tycker vi att kultur ska vara för alla, inte bara några få. Kultur är ingen lyx. Kultur är ett av människans djupaste behov och nödvändig för att få oss att skratta, gråta och tänka efter.

Bibliotek

Skövde stadsbibliotek har öppet alla dagar i veckan och Södra Ryds bibliotek måndag till fredag. Biblioteket i Värsås däremot har öppet bara tre dagar i veckan (totalt 11 timmar) och biblioteken i Timmersdala, Tidan, Stöpen och Skultorp bara två dagar i veckan (totalt 7-15 timmar). Vi vill att biblioteken i ytterområdena ska vara öppna fler dagar i veckan och fler timmar totalt så att de som har svårt att ta sig till Skövde centrum får större möjlighet att låna böcker eller sitta på ett bibliotek och läsa en bok.

Skollagen säger att eleverna i grundskolan och gymnasieskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. Kungliga bibliotekets definition av skolbibliotek säger att de ska vara bemannade 20 timmar varje vecka. Enligt den biblioteksplan för Skövde som beslutades av kommunfullmäktige 2016 har dock bara två skolor – Stöpenskolan och Rydskolan – bibliotek som är bemannade så länge. Vi vill att varje skola ska ha ett bibliotek som är bemannat minst 20 timmar varje vecka.

Musikskolan

På den kommunala musikskolan i Skövde är kostnaden per termin för ett barn ganska hög. Har man dessutom flera barn blir den ännu högre. Dessutom tillkommer en kostnad om man behöver hyra ett instrument. Vi tycker att det ska vara gratis att gå på den kommunala musikskolan i Skövde så att alla föräldrar har råd att låta sitt barn eller sina barn gå där. Kön till musikskolan är idag väldigt lång. Mer resurser måste till för att korta kön. I Vänsterpartiets nationella valplattform slås fast att målet är att Kulturskolan för barn ska göras kostnadsfri före år 2022.

Kultur för alla

Somlig kultur är gratis. Man kan till exempel låna böcker på Skövde stadsbibliotek och dess filialer, se på konst på Skövde konsthall och Rosa Huset och besöka Skövde Stadsmuseum utan att betala. Annan kultur är inte gratis. Vill man till exempel gå på bio på Odeon eller se en föreställning på Skövde Stadsteater måste man betala. Det kan kosta flera hundra kronor om man är ensam och flera tusen kronor om man är en familj att se en föreställning på Skövde Stadsteater. Vi tycker att biljettpriserna på Odeon och Skövde Stadsteater ska sänkas så att fler har möjlighet att se föreställningar där.

Vänsterpartiet Skövde vill:

 • Att öppettiderna på biblioteken i ytterområdena utökas
 • Att varje skola har ett bemannat bibliotek
 • Att det ska vara gratis att gå på den kommunala musikskolan i Skövde
 • Att biljettpriserna på Odeon och Skövde Stadsteater sänks

Val 9 september

Om vi går ihop och arbetar för ökade resurser till välfärden och bättre löner och arbetsvillkor kan vi förändra verkligheten. Det vet vi. Vi har gjort det många gånger förr. Tro inte på politikerklyschor om att ingenting går att förändra och att allt är förutbestämt. Politik är inget sällskapsspel. Solidaritet betyder att vi står upp för varandra. De allra flesta skulle tjäna på att samhället blev mer jämlikt, att segregationen upphörde och att arbetsmiljön blev bättre. Men de senaste årens regeringar har ökat klyftorna mellan fattig och rik. Vi behöver inte mer av den politiken. Vi står inför ett vägval. Den 9 september är din röst lika mycket värd som Sveriges rikaste. Använd den för att skapa en framtid som tillhör oss alla – inte bara några få.

Rösta på Vänsterpartiet!

Kopiera länk