• Hem
 • Valplattform 20...
sida

Valplattform 2022

Innehåll

Klicka på länkarna för att komma till de olika avsnitten.

Ett Skövde för alla
Äldreomsorg och LSS
Barn och utbildning
Kultur och fritid
Klimat och miljö: En röd röst för en grön framtid
Socialt stöd
Val 11 september: Rösta på Vänsterpartiet!

Ett Skövde för alla

Vänsterpartiet Skövde vill använda valrörelsen som ett avstamp för att genom öppna samtal lägga grunden till en bred folkrörelse där vi tillsammans kämpar för omställningen till ett mer rättvist, tryggt och hållbart samhälle.

Vi är många som upplevt att delar av tryggheten försvunnit och att gemenskapen slagits sönder när marknadsideologin fått styra och politiken flytt sitt ansvar. I skolorna behandlas elever och lärare som siffror, där de billigaste vinner. Politiker är döva för larmrapporter från personal och klänger sig fast vid illusioner om att resurserna inte är det avgörande.

Coronapandemin har satt privatiseringarnas och den underfinansierade välfärdens konsekvenser i blixtbelysning, men också solidariteten människor emellan. Vi har tagit hand om varandra och visat omsorg genom att hålla avstånd, gå samman och organisera matleveranser åt de mest utsatta samtbegränsat våra liv för att så många som möjligt ska klara sig igenom krisen. Många har tagit extrapass på sina jobb inom vården och omsorgen och gjort en heroisk insats med alltför knappa resurser.

Pandemin har också visat upp klassamhällets brutala konsekvenser. De som blivit mest drabbade har varit äldre, men också de av oss med arbetaryrken som inte kunnat stanna hemma från jobbet för att samhället ska fungera. Det har varit människor som bor trångt och som inte har kunnat ta sig säkert till jobbet som fått ta de stora riskerna. Precis som att klass påverkar människor under en pandemi, påverkar klass vår livslängd och möjlighet till ett bra liv även när ingen pandemi pågår.

Vi tror på allas lika värde. Vi är ett solidariskt, feministiskt och antirasistiskt parti som arbetar för rättvisa, jämlikhet och en hållbar framtid. Vi ser större vinster i samhället än de enbart ekonomiska och för en politik som minskar ojämlikheten med kraftfulla satsningar på att säkra trygghetssystemen. Det handlar om politiska prioriteringar. Skattepengar ska användas för allas välfärd. Vi vill ha en stark, demokratisk, effektiv offentlig sektor, där vi tar ett gemensamt ansvar för varandra. Ett hållbart samhälle alla har tillgänglighet till, där behoven och inte plånbokens storlek styr.

I kommunens verksamheter sker möten mellan människor varje dag. Att i det mötet ha en öppenhet för att den du möter kanske inte ryms inom de rådande snäva normerna i fråga om kön eller sexualitet kan vara avgörande för upplevelsen och resultatet av mötet. En sådan öppenhet kommer inte av sig självt. Vänsterpartiet Skövde vill därför HBTQI-certifiera verksamheter i Skövde kommun så att vi aktivt på alla plan arbetar med dessa frågor. RFSL:s HBTQI-certifiering innebär bland annat att man arbetar strategiskt i syfte att erbjuda en god arbetsmiljö för anställda och ett respektfullt bemötande av kunder, klienter och patienter utifrån ett HBTQI-perspektiv.

Vänsterpartiet Skövde vill

 • HBTQI-certifiera verksamheter inom kommunen

Tillbaka till början

Äldreomsorg och LSS

Vänsterpartiet Skövdes mål med äldreomsorgen är att alla ska ha rätt till en bra vård på ålderns höst. Den som levt ett långt liv ska i äldreomsorgen finna omsorg, vård och fritidssysselsättning, och det ska finnas gott om aktiviteter att ägna sig åt.

Pandemin har gjort bristerna i äldreomsorgen tydliga. Konsekvenserna av många års nedskärningar syntes i att äldre inte skyddades från smittan trots att personalen gjorde sitt bästa med knappa resurser. I en slimmad verksamhet med minutscheman fanns inte de marginaler som behövs för att hantera en kris.

Maten i äldreomsorgen ska vara näringsrik och välsmakande och serveras i en god måltidsmiljö.

Äldreomsorgen ska genomsyras av respekt för äldre och deras livserfarenhet, ha ett genusperspektiv och motverka diskriminering.

Ensamhet är för de flesta äldre tungt att bära. Ensamheten innebär även en stor hälsorisk. Risken för en för tidig död ökar med 26 procent enligt en undersökning från Storbritannien. Därför vill Vänsterpartiet Skövde satsa på flera träffpunkter för seniorer, som bidrar till att bryta ensamhet och isolering för äldre.

Jämlik, jämställd och tillgänglig vård

Vänsterpartiet Skövde verkar för att all äldreomsorg ska återgå i kommunal drift. En viktig anledning är att vården ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig för alla. Vi vill värna individens möjligheter till ett avgörande inflytande över innehållet i sin omsorg men avskaffa lagen om valfrihet (LOV), som innebär att den som behöver stöd, vård eller omsorg själv väljer utförare. Våra skattepengar ska varken gå till den orimliga administration och kontrollapparat eller de vinster i privata bolag som LOV medför.

Vänsterpartiet Skövde kommer att arbeta för att de tre boendeformerna för äldre – särskilt boende, trygghetslägenheter och demensboende – är tillgängliga för alla som behöver dem.

Det ska inte vara plånbokens storlek som styr vilket boende man kan välja. Trygghetslägenheter är till för personer med litet vårdbehov. Dessa bör vara hyresrätter eller kooperativägda med närhet till service. Särskilt boende och demensboende ska ha personal dygnet runt på varje avdelning.

Hemvård

Hemvården består idag av hemtjänst och hemsjukvård. Här kommer Vänsterpartiet Skövde att verka för mindre ombyte av personal. Det ska vara kända ansikten och namn som besöker de äldre. Trygghetslarmen ska vara avgiftsfria.

Omsorg för personer med funktionsnedsättning

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) är en del av den lagstiftning som berör människor med funktionsnedsättning. Vissa personer behöver hjälp med städning och tvätt. Andra kan ha mer omfattande behov och kan då söka hjälp enligt LSS.

I Skövde finns stor efterfrågan på en plats på gruppboende. Vi vill bygga ut antalet sådana platser under mandatperioden.

Vänsterpartiet Skövde vill utveckla den fritidsverksamhet som erbjuds ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Alla kommunens invånare ska ha rätt att skapa, utveckla och ta del av kultur, idrott och friluftsliv och ha en meningsfull daglig verksamhet. Det ska finnas personlig assistans för att möjliggöra de aktiviteter som barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning har rätt till.

6 timmars arbetsdag

Personalen är grunden för en bra, värdig och trygg äldreomsorg. Bra bemanning är en förutsättning för att personalen ska få tid med umgänge med de äldre och göra ett bra jobb.

Vi vill verka för att höja statusen på arbeten inom äldreomsorgen. Äldre ska ha rätt att möta utbildad personal. Vi vill att personalen ska ha minst vårdgymnasium eller motsvarande utbildning. Kommunen ska satsa mycket mer på kompetensutveckling av personalen. Vi vill också att personaltätheten ökar eftersom dagens personalbrist orsakar stress som i förlängningen går ut över brukaren. Vi vill även införa 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön inom äldreomsorgen. Det kommer att minska sjukfrånvaron, göra det lättare att rekrytera personal och skapa en drägligare arbetssituation.

Vänsterpartiet Skövde vill

 • Satsa på flera träffpunkter för seniorer
 • Att äldre ska ha inflytande över innehållet i sin omsorg
 • Införa 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön inom äldreomsorgen
 • Att heltid ska vara norm inom äldreomsorgen
 • Avskaffa lagen om valfrihet (LOV)
 • Att det serveras näringsrik och välsmakande mat inom äldreomsorgen
 • Öka personaltätheten och fortbildningen inom äldreomsorgen
 • Att det ska finnas god omsorg, vård och fritidssysselsättning på äldreboendena
 • Införa avgiftsfria trygghetslarm inom hemtjänsten
 • Bygga ut antalet platser på gruppboenden i kommunen

Tillbaka till början

Barn och utbildning

Röster från skolorna i Skövde kommun målar upp en dyster bild. Det borgerliga styret i Skövde har genomfört besparingar i verksamheten och hamrat in budskapet om en budget i balans. Men har vi en verksamhet i balans? Ska vi vara nöjda med att vi lägger ca 10 000 kr mindre per elev i grunskolan per år än genomsnittet i Sverige? Detta samtidigt som vi hör om uppsägningar hos personal, dålig arbetsmiljö, otillräckligt med skolmaterial, stora barngrupper i förskolan, trånga lokaler på Västerhöjdsgymnasiet och en studiero som på visa skolor är under all kritik. Nej, detta vill Vänsterpartiet Skövde ändra på!

Jämlikhet och jämställdhet

Skövdes förskolor och skolor ska vara jämlika och jämställda platser, där alla barn och unga ges samma rätt till utbildning. En skola som ger barn lika chanser genom stöd till den med sämre förutsättningar. Vänsterpartiet Skövde vill satsa på hela skolkedjan, från förskolan till gymnasiet. Det ska inte spela någon roll om du bor i de centrala delarna av Skövde eller på landsbygden; rätten till likvärdig utbildning och bildning ska vara det grundläggande.

Arbetsmiljö

Förskollärarnas, lärarnas och fritidspedagogernas arbetsmiljö är fortfarande mycket ansträngd. Vi måste anställa mer personal. Antalet barn och elever i grupperna måste minskas för att tillgodose behoven. Vi måste ge förutsättningar för personalen att kunna utföra sitt arbete, med undervisning och verksamhet av god kvalité. Barngruppens storlek och sammansättning ska vara sådan att barnens behov av säkerhet och tillsyn samt utveckling och lärande tillgodoses. Barngruppen får inte vara större än att personalen kan ha överblick över den.

Stöd efter behov

Vänsterpartiet vill satsa mer resurser till barn i behov av särskilt stöd redan i förskolan och de första åren i grundskolan, så att vi kan möta de behoven innan det är för sent. All forskning visar på att det är tidiga insatser som gäller. Det ska vi anamma i Skövde. Vi vill ge skolan resurser och möjligheter att skapa mindre grupper med relevant stödpersonal för elever i behov av särskilt stöd, exempelvis elever som tillfälligt inte klarar av undervisningen i en stor klass, detta för att ge dem en chans till goda resultat i en lugnare miljö. Vi vill att stödpersonal även finns tillgänglig på fritids, där behovet av stöd också är stort.

Neddragningarna i skolan har inte bara påverkat undervisningen. Inom Skövde kommun krävs det satsningar också på elevhälsa, fritidsverksamhet och socialt stöd. Alltför många barn far illa idag, och den psykiska ohälsan bland unga är utbredd. Elever med särskilda behov, oavsett om de har diagnos eller ej, får inte den hjälp eller det stöd de enligt lag har rätt till på grund av att det saknas resurser. Stödet i skolan är otillräckligt, och köerna till sjukvårdens barn- och ungdomspsykiatri ökar.

Vänsterpartiet Skövde vill

 • Stoppa besparingarna i skolan
 • Anställa fler elevassistenter, resurspedagoger, fritidspedagoger och lärare
 • Ge tillräckliga resurser så att elever med särskilda behov får den hjälp och det stöd som de har rätt till
 • Införa talpedagoger i elevhälsan
 • Att fritids ska vara en del av skolans verksamhet och ett välfungerande stöd för själva lärandet

Tillbaka till början

Kultur och fritid

Oavsett om man gillar böcker, musik, konst, film, teater eller någon annan form av kultur tycker vi att kulturen ska vara för alla. Kultur är ett av människans djupaste behov och nödvändig för att få oss att skratta, gråta och tänka efter. Att Skövde erbjuder möjligheter till en aktiv fritid i hela kommunen är viktigt för bland annat folkhälsa och integration.

Skövde kommun har satsat stora pengar på fritidsanläggningarna på Billingen och Billingehov/Lillegården. Vänsterpartiet Skövde anser att det nu är dags att rikta mer fokus mot kulturen och då inte bara på lokaler för de stora eventbolagen utan möjligheter för en bredare kulturutövning.

Bibliotek

Skövde stadsbibliotek har öppet alla dagar i veckan och Södra Ryds bibliotek måndag till fredag. Biblioteket i Värsås däremot har öppet bara tre dagar i veckan (totalt 11 timmar), biblioteket i Stöpen bara två dagar i veckan (totalt 10 timmar) och biblioteken i Tidan och Timmersdala bara en dag i veckan (4 timmar). Ambitionen att de närmaste åren införa meröppet på alla Skövdes bibliotek tycker vi är bra. Samtidigt vill vi att biblioteken i ytterområdena ska vara bemannade fler dagar i veckan och fler timmar totalt så att de som vill ha och behöver hjälp av personal kan få det i större utsträckning än nu.

Musikskolan

Vänsterpartiet Skövde ser positivt på utvecklingen av musikskolans verksamhet i Kulturfabriken. Det pågående pilotprojektet med breddat utbud – drama och digitalt skapande – tycker vi är ett steg i rätt riktning, men vi tycker att det större utbudet behöver bli permanent och dessutom breddas ännu mer med andra former av skapande. Vi tycker också att de ekonomiska och geografiska hindren behöver sänkas så att fler kan få ta del av verksamheten. Skövde kommun är bland de kommuner i landet som har lägst andel barn i gruppen 6-15 år som går i musik- eller kulturskola.

Kultur för alla

Somlig kultur är gratis. Man kan till exempel låna böcker på Skövde stadsbibliotek och dess filialer, se på konst på Skövde konsthall och Rosa Huset och besöka Skövde Stadsmuseum utan att betala. Annan kultur är inte gratis. Vill man till exempel gå på bio på Odeon eller se en föreställning på Skövde Stadsteater måste man betala. Det kan kosta flera hundra kronor om man är ensam och flera tusen kronor om man är en familj att se en föreställning på Skövde Stadsteater. Vänsterpartiet Skövde vill arbeta för att biljettpriserna på Odeon och Skövde Stadsteater ska sänkas så att fler har möjlighet att se föreställningar där.

Vi vill också underlätta för kulturaktiviteter, bland annat genom att sänka hyrorna för scenerna i Kulturhuset och få till en scen för spontanframträdanden.

Vänsterpartiet Skövde vill

 • Att biblioteken i ytterområdena bemannas fler dagar i veckan och fler timmar totalt
 • Att varje skola har ett bemannat bibliotek
 • Sänka avgifterna i den kommunala musikskolan
 • Sänka hyrorna för scenerna i Kulturhuset
 • Titta på möjligheterna att få till en scen för spontanframträdanden

Tillbaka till början

Klimat och miljö: En röd röst för en grön framtid

Vänsterpartiet vill satsa på klimatfrågan. En klimatstrategi i kommunen är på gång, och det är bra. Men klimatarbetet går alltför långsamt, så för att överhuvudtaget ha kvar en robust och uthållig värld till våra barn vill vi bland annat arbeta med:

 • Att bygga hållbara städer med värnande av grönområden och dess ekosystemtjänster
 • En snabbare omställning av fordonsflottan
 • Att bevara mer skog för inbindning av kol samt gynna biologisk mångfald, friluftsliv och folkhälsa
 • Att skapa ett rättvisare samhälle som ger förutsättningar för en hållbar och säker framtid
 • Satsingar på klimatanpassningsåtgärder i fysisk planering och förvaltning av kommunens mark och tillgångar
 • Att ställa om i enlighet med kommunens koldioxidbudget, vilket innebär en minskning av våra utsläpp av växthusgaser med 17,5 % per år tills de försvinner 2045

En viktig seger, i linje med vad vi yrkat i många år, är att Skövde flygplats nu kommer att läggas ner. Den har länge gått med förlust. Totalt handlar det om hundratals miljoner kronor under de ca 35 år flygplatsen existerat. Flygtrafiken i Sverige står för en stor andel av växthusgasutsläppen i Sverige, närmare bestämt cirka 10 %. Det är en viktig anledning till att lägga ner flygplatsen. Vi har utmärkta tågförbindelser till och från Skövde.

Skydda Vättern

Vår förnämliga och naturligt rena dricksvattenresurs Vättern måste värnas. Vi menar att kommunen måste ta varje tillfälle att motverka aktuella hot som läckage av PFAS-föroreningar, brytning av sällsynta jordartsmetaller och ytterligare skjutövningar över och i Vättern (militären vill skjuta 50 gånger mer än i dagsläget). Vättern är en dricksvattenresurs för hundratusentals människor och får därför inte hotas av föroreningar från gruvdrift, jordbruk, försvaret eller borrning efter gas. Därför vill vi att PFAS-föroreningar upphör att spolas ut från Karlsborgs flygfält, att planerna på en gruva för jordartsmetaller i Norra Kärr nära Gränna stoppas och att Vättern i framtiden skyddas från förorenande verksamhet.

Sol och vind och gröna tak

Vänsterpartiet Skövde vill satsa på förnybar energi. Vi ska sträva mot att bli en fossilfri kommun. Vi vill se solceller på alla kommunala byggnader där det är möjligt och är positiva till kommunalt ägda vindkraftverk om de uppförs i områden som redan exploaterats men inte om de uppförs i orörda skogsområden.

Vi vill satsa på gröna tak på alla kommunala nybyggen. Gröna tak har en positiv inverkan på stadsklimatet, dämpar buller, tar upp och binder luftföroreningar, isolerar byggnader, skyddar takmaterialet och ökar den biologiska mångfalden. Det är ett miljöanpassat och smart alternativ för att få in en ökad vegetation och aktiv grön yta i stadsdelar.

Mindre kött och mer lokalproducerat

Vänsterpartiet vill införa köttfria dagar i kommunens kök för klimatets skull. Kött är ett livsmedel som starkt bidrar till utsläpp av växthusgaser, medan vegetarisk mat som är lika näringsrik bara ger en bråkdel så mycket utsläpp av växthusgaser. Utsläppen från livsmedelskonsumtion ska minskas genom minskad köttkonsumtion och ökade satsningar på hållbar växtbaserad mat. Vänsterpartiet vill öka andelen ekologiskt livsmedel i kommunens kök till minst 50 % (2020 var det 24 %) och att Skövde blir en GMO-fri kommun (det vill säga en kommun som inte använder genetiskt modifierade organismer).

Vi vill också servera mat med en högre andel svenska råvaror (2020 var det 71 % svenska livsmedel varav 96 % svenskt kött) inom den offentliga sektorn, som skola och omsorg. Vi ska överhuvudtaget inte servera importerat kött utan gynna våra svenska bönder och även i högre grad servera viltkött, till exempel vildsvin. Maten ska också vara tillagad nära de som ska äta den.

Kollektivtrafik

Det ska vara enkelt, billigt och självklart att resa kollektivt i Skövde och mellan tätorterna i kommunen. Biljettpriserna behöver sänkas så att fler kan åka kollektivt. Vänsterpartiet Skövde vill att det ska vara avgiftsfri kollektivtrafik för de över 65 år. Vårt mål är att på sikt införa gratis kollektivtrafik för alla. Flera kommuner har på Vänsterpartiets förslag infört fri kollektivtrafik med bra resultat. Vänsterreformen sommarlovskort för ungdomar måste införas på nytt. Det är ovärderligt för att ta sig till jobbet, träningen eller badplatsen.

Trafik

Bilar behövs fortfarande under överskådlig tid, åtminstone på landet, men vi ska upphöra med fossildrivna bilar senast 2025. Skövde kommun bör ligga i täten för avvecklingen. Vi ska inte bygga fler externa köpcentra eftersom de genom sin placering och sina fria p-platser gynnar bilen och ökad konsumtion. Gynna istället centrumhandeln, som är tillgänglig för alla, genom ett bilfritt centrum.

Satsa på pendlarparkeringar

Trafiksituationen är svår på morgonen och eftermiddagen, men så många behöver inte nödvändigtvis åka med egen bil. Många som bor utanför tätorten jobbar inne i Skövde, och många bor i Skövde men jobbar utanför staden. Detta leder till mycket trafik in och ut till centrum. För att minska bilåkandet inne i tätorten vill Vänsterpartiet att det byggs pendlarparkeringar utan parkeringsavgift utanför infarterna till staden och att fri eller kraftigt subventionerad kollektivtrafik kör mellan parkeringarna och de stora arbetsplatserna. Då kan man ta bussen till centrum och till jobbet, vilket skulle minska antalet bilar i trafiken.

Satsa på gång- och cykelvägar

Gång- och cykelvägarna är alldeles för få, för smala och för dåligt underhållna. Det ska vara lätt att ta sig fram gående eller med cykel runt om i staden. Vi vill även arbeta för att det ska finnas cykelbanor mellan tätorterna.

Biologisk mångfald och naturreservat

Vi vill utöka antalet naturreservat och öka den biologiska mångfalden i kommunen. Biologisk mångfald är grunden som naturen och människan står på. Ett effektivt sätt att gynna en hög biologisk mångfald är att låta skogen vara. Fler naturreservat borde skapas, både för naturen och vår framtids skull. Den kommunala skogen ska i första hand finnas för människornas och naturens egna behov, inte för att dra in pengar till kommunkassan.

Fair Trade City

Vänsterpartiet vill att Skövde ska bli en Fair Trade City: en diplomerad, rättvis kommun som bryr sig om etisk, rättvis och ekologisk handel.

Vänsterpartiet Skövde vill

 • Ha gratis kollektivtrafik för alla över 65 år och sommarkort för unga
 • Värna Vättern och dess dricksvatten genom att kommunen aktivt säger nej till föroreningar som riskerar att smutsa ner sjön
 • Bygga mer sol- och vindenergi i kommunal regi
 • Anlägga gröna tak på kommunala nybyggen
 • Att Skövde blir en GMO-fri kommun
 • Använda minst 50 % ekologiska råvaror i kommunens kök
 • Öka andelen svenska och lokalproducerade livsmedel inom den offentliga sektorn
 • Avveckla fossildrivna fordon till 2025 och satsa på gång- och cykelvägar
 • Ställa om skogsskötseln på kommunens skogsmark så att den alltid prioriterar rekreation och naturvård
 • Ta bort vinstmålet för kommunens skog
 • Värna de grönområden som finns och skapa fler naturreservat
 • Verka för att Skövde blir en Fair Trade City

Tillbaka till början

Socialt stöd

Vem som helst kan bli arbetslös. Vem som helst kan bli sjuk. Vem som helst kan av andra orsaker behöva hjälp av samhället, tillfälligt eller under längre tid. Det finns också de som kan behöva stöd av samhället för att de tillhör en viss grupp.

Vänsterpartiet Skövde tycker att det ska finnas ett bra skyddsnät som fångar upp alla som behöver det. Vi tycker också att skattemedel ska bekosta det skyddsnätet. Vi ska gemensamt bygga ett tryggt land.

Socialnämnden i Skövde har i flera år gått med minusresultat, och trots en satsning på 5 miljoner kronor så går nämnden ändå back med nästan 6 miljoner kronor 2021. Det är uppenbart att nämnden är underfinansierad. Vänsterpartiet vill därför skjuta till mer pengar. Anledningen till att nämnden går back är bland annat att fler personer har ansökt om försörjningsstöd samt att fler barn och unga familjehemplaceras.

Arbetslösa

Villkoren för arbetslösa har de senaste decennierna försämrats mycket, framför allt för långtidsarbetslösa. Det handlar dels om sämre ekonomisk ersättning, dels om att långtidsarbetslösa under många år tvingades delta i åtgärder som många upplevde som meningslösa och psykiskt nedbrytande.

Många långtidsarbetslösa har påverkats djupt och kan behöva hjälp både med att ta sig ur arbetslösheten och med annat. Den hjälp som erbjuds idag är otillräcklig. Vi vill att långtidsarbetslösa erbjuds och får hjälp att komma vidare i större utsträckning än idag.

Våld i nära relationer

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer är ett samhällsproblem där oftast kvinnor utsätts för övergrepp och trakasserier. Dessa övergrepp och trakasserier kan ta sig olika uttryck. De kan vara fysiska eller psykiska. De kan vara ekonomiska genom att man är ekonomiskt beroende av sin partner eller att partnern förstör egendom. De kan vara sociala genom att man fryses ut av flera i familjen eller släkten.

Drabbade kvinnor kan behöva söka skydd på någon av landets kvinnojourer, till exempel Kvinnohuset Tranan. Vänsterpartiet Skövde vill ge ytterligare medel för att socialtjänsten och kvinnojourer ska kunna möta behoven hos alla som söker hjälp.

Vänsterpartiet Skövde vill

 • Skjuta till mer medel till socialnämnden så att de som behöver stöd får det och medarbetarna i verksamheten får en bra arbetsmiljö
 • Att kommunen gör mer för att hjälpa långtidsarbetslösa
 • Ge ytterligare medel till kvinnojourer

Tillbaka till början

Val 11 september: Rösta på Vänsterpartiet!

Om vi går ihop och arbetar för ökade resurser till välfärden och bättre löner och arbetsvillkor kan vi förändra verkligheten. Det vet vi. Vi har gjort det många gånger förr. Tro inte på politikerklyschor om att ingenting går att förändra och att allt är förutbestämt. Politik är inget sällskapsspel. Solidaritet betyder att vi står upp för varandra. De allra flesta skulle tjäna på att samhället blev mer jämlikt, att segregationen upphörde och att arbetsmiljön blev bättre. Men de senaste årens regeringar har ökat klyftorna mellan fattig och rik. Vi behöver inte mer av den politiken. Vi står inför ett vägval. Den 11 september är din röst lika mycket värd som Sveriges rikaste. Använd den för att skapa en framtid som tillhör oss alla – inte bara några få!

Tillbaka till början

Kopiera länk